लोककलाकार रामकृष्ण विठ्ठल गांवस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आमची लोककला तिगोवन दवरपाचें काम आनी यत्न दरेकल्यान करप खूब गरजेंचें. हालींच्या काळांत तरणाटी पिळगी जायत्या कला मळांचेर सादरीकरण करतना दिसता. दरेक गांवांनी कोण ना कोण आमची गोंयची लोककला, संस्कृताय तिगोन उरची म्हूण वावुरता. असोच एक मोर्ले कॉलनी, सत्तरीचो रामकृष्ण विठ्ठल गांवस. फाटलीं 18 वर्सां लोककलेच्या मळार वावुरता आनी 2008 वर्सा सावन म्हळ्यार फाटलीं 14 वर्सां तो लोककलेचे धडे दिवपाचें काम करता. मोर्ले कॉलनीत तर ताणें एका परस एक कलाकार घडयल्याच, पूण ते भायर बाकी तालुक्यांनी अशेच कलाकार घडोवपाची ताची तयारी चालू आसा. तरणाटी संघटना, बायलां मंडळां, म्हाविद्यालयां आनी माध्यमीक शाळा हांचे वांगडा एकठांय येवन गोंयांतल्या सुमार 6000 लोककलाकारांक ताणें लोककला शिकयली. गोंयातल्या बारा तालुक्यांनी विद्यार्थी तयार केले. सकाळीं 7 वरांचेर घरांतल्यान भायर सरतात
आनी रातचे 12 मेरेन घरा पावतात.
ते 2013 वर्सा सावन घुमट आरती शिकयतात. ते मानतात की बायलांनी घर, चुल आनी मुल ह्या गजालीं शिवाय घरांतल्यान भायर सरून लोककला शिकची. लोककले खातीर वावुरचें आनी हाकाच लागून ताणें 2018 वर्सा सावन बायलांक घुमट आरती शिकोवपाक सुरवात केली. सत्तरी तालुक्यांत तांणी 4 वर्सांत वट्ट 19 घुमट आरती पंगड तयार केले. तातूंतले 15 सक्रीयपणान आपलें सादरीकरण करतात. तशेंच दिवली नाच, गोफ नाच आदीं सारकिल्ले नाचाचे पंगड ताणें तयार केल्यात. गोंयात जावपी विंगड विंगड कार्यावळीं खातीर सादरीकरण करपाचें आपोवणे ताच्या पंगडाक मेळटा.
लोककलेचे धडे शिकयतनाच मेळिल्ल्या वेळात ताणें फातराचेर चित्रकला करपाचें काम हातांत घेतलें. तांतूत ताका येस मेळ्ळे. सरकारी मुळावी शाळा ठाणे सत्तरी आनी सरकारी मुळावी शाळा, मासोर्डे सत्तरी हांगा ताणें फातर चित्रकलेचो कार्यशाळा आयोजीत केलो. सत्तरी तालुक्यांतल्या सगळ्या मुळाव्या शाळांनी फातर चित्रकला कार्यशाळा घडोवन हाडपाचो तांचो विचार आसा. ते खातीर ते यत्न करतात.
तांच्या फातर चित्रकलेचें प्रदर्शन काकुलो मॉल, पणजे हांगां जालें. तशेंच अंदूं गोंयांत आयोजीत केल्ल्या पर्पल फेस्ट 2023 कार्यावळीच्या आर्ट गॅलरींत तांच्या फातराच्या चित्रकलेंचें प्रदर्शन जाल्लें. आनी दुसरी खाशेली गजाल म्हळ्यार दिव्यांग तरणाट्यांक गोंयचो गोफ हो लोकनाच शिकोवन पर्पल फेस्ट कार्यावळींत व्हीलचॅर गोफ नाचाचें सादरीकरण केलें. गोंयच्या लोककला आनी दिव्यांगांच्या अशा खाशेल्या सादरीकरणान आमी एक इतिहास रचलो. पर्पल फेस्टाच्या माचयेर गोंयच्या लोककलेक सुवात मेळ्ळी आनी तांतूत व्हीलचॅर गोफ नाच सादर करपाचे संद मेळ्ळी ही खोशेची गजाल, अशें तांणी सांगलें.
रामकृष्ण गोफ नाच, फुगडी, दिवली नाच, घुमट आरती आदि लोककला शिकयतात. ताच्या जायत्या कलाकारांनी गोंयचे लोकनाच गोंयातच न्हय तर गोंया भायर लेगीत सादर केल्यात. ते भायर घुमट आरती, फुगडी, लोकनाच ह्या सर्तींचे परीक्षण लेगीत तो करीत आयला. हाचे वांगडा तो गोंय सरकार, कुशळटाय विकास आनी उद्देजकता विभागांत नोकरी करतात. गोंय मराठी अकादेमी कडेन संबंदीत आशिल्ल्यान तो सत्तरी तालुक्यांत मराठी भास आनी संस्कृतायेचो प्रसार करता. सत्तरी तालुका मराठी वाॅर्ड समितीचे सचीव आनी मराठी सांस्कृतीक केंद्र मोर्लेचे अध्यक्ष आसात. आताच्या
तरणाट्या पिळगेन आपल्या दिसपट्या नेमांतल्यान वेळ काडून एक तरी कला आपणावची. दरेकल्यान गोंयची लोककला, गोंयची संस्कृताय हे खातीर वावुरचें अशेंय ताणें सांगलें.

प्राची गांवकार
सुर्ला-सत्तरी