रोजांंची लागवड थारता फायद्याची

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-रोजांचें उत्पादन घेवपी शेतकारांंक 44 लाखांचो फायदो

भांंगरभूंंय गणेश जावडेकार

पणजी : गोंयकार शेती वेवसाय करपाक सहसा इत्सूक नासतात, असो सर्वसादारण समज आसा. तरी परंपरीक पद्दतीन शेती करपी बरेच गोंयकार आसात. भात शेती, सुपारी, नाल्ल, काजू आनी कांय प्रमाणांत मिरयांंची लागवड गोंयांंत मोट्या प्रमाणांत जाता. आतां रोजांंची लागवड राज्यांत मोट्या प्रमाणांत जावपाक लागल्या. अंंदूं दसऱ्या मेरेन राज्यांत 1 लाख 25 हजार कील रोजांंचें उत्पादन जाले. हातूंतल्यान 43 लाखांं वयर फायदो शेतकारांंक जाल्ल्याची म्हायती शेती खात्याचे संचालक नेव्हील आफोंसो हांणी दिली.

रोजांंचे हार आनी रोजांंच्या फुलांं खेरीत पाडवो सण जायच ना. दसऱ्या उपरांंत दिवाळेच्या पाडव्याक रोजांंची सगळ्यांत चड विक्री जाता. मागणे प्रमाण पुरवण जायना, म्हूण भायल्या राज्यांतल्यान रोजा हाडची पडटात. राज्यांत जितल्या प्रमाणांत रोजांंचें उत्पादन जाता, ताचे परस चड रोजांं भायल्यान येतात. गोंयांंत रोजांंची लागवड करपी शेतकारांंचो आंंकडो वाडत आसा. राज्यांत 25 हेक्टर जमनीचेर 285 शेतकार रोजांंची लागवड करतात. शेतकी खात्या कडेन ही नोंद आसा.

रोजांंच्या लागवडीची जमीन वाडून ती 25 हेक्टरा मेरेन पावल्या.

1 लाख 25 हजार कील रोजांंचें उत्पादन

एक हेक्टर (10 हजार चौ.मि.) जमनीचेर सरासरी 5 हजार कील रोजा जातात. राज्यांतल्या 25 हेक्टर जमनीचेर वट्ट 1 लाख 25 हजार कील (125 मेट्रीक टन) रोजांंचें उत्पादन जाता. राज्यांतले 285 शेतकार इतले उत्पादन करतात, अशी म्हायती शेतकी संंचालक नेव्हील आफोन्सो हांंणी दिली.

सरासरी 70 रुपया कील दरान विक्री

दसऱ्याक रोजांंची मागणी चड जाता, ताका लागून दर वाडटा. दसऱ्या वेळार 100 रुपया कील दरान रोजांंची विक्री जाल्या. कांय जाणांक 60 रुपया कील दर मेळ्ळो. दसऱ्याक बरेच जाण झेलो करून विकतात. हाचेर फायदो चड आसता. सरासरी 70 रुपया कील दरान रोजांंची विक्री जाता.

विक्री दराच्या 40 ते 50 टक्के फायदो

रोजांंची विक्री 70 रुपया कील जाली जाल्यार 50 टक्के रक्कम हो फायदो म्हणपाक हरकत ना. 70 रुपया परस उण्या दरान रोजांंची विक्री जाली, जाल्यार फायदो उणो जातलो. दसरो वा पाडवो सोडलो जाल्यार हेर दिसांंनी 60 ते 70 रुपया कील दरान रोजांंची विक्री जाता.

अंंदूं 1 लाख 25 हजार रोजांंचें उत्पादन जालांं. सरासरी 70 रुपया कील असो दर धरल्यार येणावळ 87 लाख 50 हजार रुपया जाता. दराच्या 40 ते 50 टक्के फायद्यान विचार केलो, जाल्यार 43 लाख 75 हजार रुपया फायदो जाता. शेतकी खात्याचे संंचालक नेव्हील आफोन्सो हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण हो निश्कर्श आसा.

शेती खातें शेतकारांंक अनुदान दितां. हेक्टरी 75 हजार रुपया प्रमाण हें अनुदान मेळटां, अशें शेती संंचालक नेव्हील आफोन्सो हांंणी सांंगलेंं.