रेवड्यांचें राजकारण कोणाक वाटायतलें ?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मतदारांक मळबांतल्यान चंद्र हाडून दिवपाचें आस्वासन तितलें दिवपाचें आतां बाकी आसा. तो हाडपाक जातलो जाल्यार घडये तेंवूय आस्वासन अशोक गेहलोत आसूं वा शिवराज चव्हाण ते दितले आशिल्ले.

देशांतल्या राजकारणाक वेळचेंच मोडण फाल्यां सुरू जावपी नोव्हेंबर म्हयनो घडये दिवपाक शकतलो. पांच राज्यांतल्या
 विधानसभा वेंचणुकां खातीर ह्या म्हयन्यांत मतदान जातलें. ताची सुरवात पयली ईशान्ये कडल्या मिझोरांमांत 7 नोव्हेंबराक जातली. छत्तीसगड विधानसभे खातीरच्या मतदानाचो पयलो टप्पो ह्याच दिसा जातलो. ते उपरांत 17 नोव्हेंबराक मध्य प्रदेश जाल्यार 27 नोव्हेंबराक राजस्थानाचो नंबर लागतलो. 30 वेर तेलंगणा विधानसभे खातीर मतदान जातगीर 2023 चो नोव्हेंबर काळाच्या पड्ड्या आड वतलो. केंद्रांतलो भारतीय जनता पक्ष आनी मुखेल विरोधी पक्ष म्हणून अजून कांय प्रमाणांत आपलें अस्तित्व तिगोवन दवरपाक येस मेळयिल्लो काँग्रेस हांचे मदीं निमाणें ह्या पांच राज्यांत सत्ता संपादना खातीर चुरस आसा. हे फावटी वेंचणूक प्रचारांत मतदारांक भुलसावपा खातीर दोनूय पक्षां कडल्यान फुकट रेवड्याे वांटप वा ताची घोशणा करप हाचो अतिरेक जाल्ल्यान निमाणें रेंवड्यांचे हें राजकारण कोणाक वाटायतलें हाचो अदमास आतांच करप कुस्तार आसा. मतदारांक भुलसावन वा रिजवण करून तांची मतां मेळोवप हो सध्याच्या राजकारणाचो शॉर्टकट जाला. कर्नाटक विधासभा वेंचणुकेंत काँग्रेसीन तो मार्ग आपणायलो आनी सत्ताय मेळयली. तेंच ह्या पांच राज्यांत विधानसभा वेंचणुकांच्या निमतान जावपाक घातलां. मतदार निमाणें रेवड्यांच्या राजकारणांत आडकतलो कांय सदसदविवेकबुद्धी वापरून आपलो मतदानाचो हक्क वापरतलो हें आतांच सांगपाक जावचें ना. तरी रेवडी संस्कृती सध्या आमचे हांगा इतली खोल पावल्या की सदसदविवेकबुद्धी प्रमाण मतां दिवपी मतदार सध्या सोदचो पडटा हें आमच्या लोकशायचें दुर्देव आसा.
लोकसभा वेंचणुकेच्या पयलींचो रणसंग्राम म्हणून ह्या पांच राज्यांतल्या विधानसभा वेंचणुकां कडेन पळयतात आनी फाटल्या धा वर्सांत केंद्रांत सत्तेर आशिल्ल्या भाजपा खातीर लोकसभा परत खुणो दाखयत आसली तरी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड अशा तीन राज्यांनी निदान सत्तेर आयल्यार तांचें पयलींच चड आशिल्लें दालें आनिकूय वजनी जावपाक मजत जातली. ताका लागूनच काँग्रेस पक्षान मतदारांक भुरळ घालपा खातीर जाहीर केल्ल्या येवजण्यांच्या चड फुडें वचून फुकट रेवड्याे वांटपाक वा जाहीर करपाक भारतीय जनता पक्ष हे खेपे फाटीं रावलो ना. घडये कर्नाटक राज्य विधासभा वेंचणुकेंत आपूण ते बाबतींत फाटीं पडिल्ल्याची जाणविकाय तांकां जाली आसतली. ना जाल्यार विरोधी पक्षांच्या सरकारांनी कसल्योय सवलती जाहीर केल्यार ती रेवडी संस्कृती म्हणून धजा उडोवपी भाजपान आतां नायलाज जाल्ल्यान तोच मार्ग आपणायला अशें दिसता. आतां राजकी पक्षां वरवीं वेंचणुकांच्या तोंडार मतदारांचेर जायत्या फुकट गजालींची भुरळ घालप वा ते खातीर सरकारी तिजोरेंतल्यान खर्च करप हाचेर नियंत्रण घालपा खातीर न्यायालय वा वेंचणूक आयोगाचो हस्तक्षेप गरजेचो आशिल्लो. पूण अशें केन्ना जालें ना, सर्वोच्च न्यायालया मेरेन हें प्रकरण पावलेंच. मात अजून तरी ताचेर कांय निकाल लागिल्लो दिसना. ताका लागून सध्या सर्रास मुफत रेवड्याे घोशीत करपाची सर्त लागिल्ल्यांचें चित्र सगले कडेन दिसता. मध्य प्रदेश, राजस्थान आसूं वा छत्तीसगड, तेलंगणां हांगा फाटलो म्हयनोभर अश्या घोशणाक ओतो आयला तो पळयल्यार मतदार नक्की खंयच्या निकशाचेर सरकार वेंचून काडटलो हें कळपाक मार्ग ना.
मध्य प्रदेश आनी राजस्थाना सारक्या राज्यांनी आयज मतदारांक जी आस्वासनां दितात ती पळयल्यार सत्तेर येवपी खंयच्याय पक्षाच्या सरकारान ती पुराय करपाक नाकांत णव येतलें हें सांगपाची गरज ना. मतदारांक मळबांतल्यान चंद्र हाडून दिवपाचें आस्वासन तितलें दिवपाचें आतां बाकी आसा. तो हाडपाक जातलो जाल्यार घडये तेंवूय आस्वासन अशोक गेहलोत आसूं वा शिवराज चव्हाण ते दितले आशिल्ले. राजस्थानांत चल्लां तेंच मध्य प्रदेशांत आनी हेर राज्यां तातूंत फाटीं नात. मध्य प्रदेशाचे तकलेचेर सध्या तीन ते साडेतीन लाख कोटीं रुपयांचें रीण आसा. तरीय मतदारांक रेवड्याे वांटपाचे सर्तींत थंयचें भाजपा सरकार अजिबात फाटीं ना. राजस्थानांत अशोक गेहलोत हांकां सरकाराची तिजोरी पुराय रिकामी जाली तरी चलतली, पूण परतून थंय काँग्रेस सत्तेर येवची हे खातीर ते तिजोरी उक्ती करूनच बसल्यात. मध्य प्रदेशांत शिवराज सरकारान लाडली बहना, सवाय गॅस सिलिंडर, शेतकारांक रीण माफी अश्यो जायत्यो घोशणा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर केल्यात. काँग्रेस पक्षान आपलें सरकार आयल्यार ताचे परस खूब चड किदें दिवपाचें आस्वासन दितना बायलांक दर म्हयन्याक देड हजार रुपया, शंबर युनीट फुकट वीज अश्यो येवजण्यो मतदारां सामकार दवरल्यात. काँग्रसीन आपल्या वचननाम्यांत जीं आस्वासनां दिल्यांत तीं पळयल्यार तांचें सरकार सत्तेर आयल्यार राज्याचो अर्थसंकल्प पुराय गडगडून पडपाक शकता. पूण कोणाकूय तांचे पडून गेल्लें दिसना. कर्नाटकांत मतदार सध्या तांकां दिल्ल्या आस्वासनाची सरकारा कडल्यान केन्ना पुर्ती जातली हाची अजून वाट पळयत आसा.
मुफत रेवड्यांची घोशणा करतना निदान राजकी पक्षां कडल्यान किमान मर्यादा बाळगुवपाची अपेक्षा करप चुकीचें न्हय. मात खंयचें किदें? तेलंगणांतल्या सत्तारुढ भारत राष्ट्रीय समितीन जाल्यार गरिबांक दोन कुडीचें घर, चारशे रुपयांत रांदपाचो गॅस सिलिंडर आनी शेतकारांक दर वर्सा सोळा हजार रुपया दिवपाचें आस्वासन दिवन रेवड्याे वांटपाचे सर्तींत आपूणय फाटीं ना हेंच दाखोवन दिलां. अशा वेळार काँग्रेस पक्ष फाटीं कसो रावतलो, तांणीय चलयेच्या लग्ना वेळार एक लाख रुपयांची मजत तेच वांगडा 10 ग्राम भांगर आनी मुफत इंटरनॅट दिवपाची घोशणा केल्या. वेंचणुकां पयलीं मतदारांक आस्वासनां दिवप तातूंत नवें अशें कांय नाशिल्लें. मात आतां जो बदल दिसून येता तो आमकां खंय घेवन वता हाचो मात विचार करपाचो वेळ निश्चीत आयला. काल पयर आमच्या राहूल गांधी हांणी धा लाखा रुपयां मेरेन वैजकी मजतीची हमी मतदारांक दितना ताचे कशे विपरीत परिणाम जावपाक शकतात हाचो सादो विचार करपाची तकालस घेतली ना. लोकांक आत्मनिर्भर, स्वयंपूर्ण करपाच्यो घोशणा वेगळेवेगळे राजकी पक्ष एके वटेन करतना आमी पळयतात, पूण खंयच्यो येवजण्यो तांकां आत्मनिर्भर करपाक मजत करपाक शकतल्यो वा कोण तांकां स्वताच्या पांयार उबे रावपा पसून आडायता हाचो विचार कोणूय करता अशें मात दिसना साबार लोकांक आत्मनिर्भर, स्वयंपूर्ण जावपाक मजत करपी येवजण्यांचो कोणूय येवकार दितलो, पूण सध्या काळ बदल्ला. राजकी पक्षांच्यो अश्यो मुफत रेवड्याे दिवपाच्यो घोशणा करपा फाटलो लिपिल्लो उद्देश स्पश्ट दिसता. पांच राज्यांतले मतदार रेवड्यांच्या आदारान काय हेर निकशाचेर निकाल दितले हें म्हयन्या भितर दिसून येतलें.

वामन प्रभू
9823196359