रेराच्या आदेशाक आव्हान दिवपी बिल्डराची याचिका भायरायली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः व्यंकटेश प्रभू मोनी बिल्डराच्या म्हापश्यांतल्या प्रभू कन्स्ट्रक्शनाक गोंय रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अथोरिटीन (रेरा) 50 लाख रुपयांचो दंड घातिल्लो तशेंच दोन म्हयन्यां भितर म्हापशें पालिकेचो राबित्याचो दाखलो घेवन फ्लॅटधारकांक फ्लॅटांचो ताबो दिववपाचो आदेश दिल्लो. ताका आव्हान दिवपी बिल्डराची याचिका मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठान भायर मारली.
पोरूं 17 मार्चाक रेरान हो आदेश दिल्लो. रेरा कादद्याचें उल्लंघन केल्ले खातीर 30 आनी 20 मेळून बिल्डराक 50 लाखांचो दंड भरपाक सांगिल्लें. त्या भायर दरेका फ्लॅट धनयाक वर्सुकीं 9.30 टक्के कळंतरान मोबदलो दिवपाकूय सांगिल्लें. प्रभू कन्स्ट्रक्शनांत कबलातींत नमूद  केल्ल्या वेळार काम पुराय केलें ना तशेंच फ्लोर इंडेक्सांत बदल केल्ल्यान फ्लॅटधारकांनी ताचे आड  कागाळ केल्ली.
बिल्डिंगेंचें काम अर्दवट आशिल्ल्या म्हापशें पालिकेन राबित्याचो दाखलो रद्द केल्लो. ते उपरांत फ्लॅटधारकांनी प्रभू मोनी हाचे आड रेरा प्राधिकरणांत केस केल्ली. रेराच्या आदेशाक दिल्ली ताची आव्हान याचिका सोमार 9 जानेवारीक जाल्ले सुनावणे वेळार खंडपिठान भायर मारली.