रुचीक पापड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पापड हो संवसारांतल्या सगल्या लोकांक आवडपी भारतीय जेवणांतलो एक ल्हानसो, पूण म्हत्वाचो खाद्यपदार्थ. सदच्या जेवणांत पावड आवडना असो मनीस सोदून पसून मेळचो ना. पापड हो सुवादीक, तीख, कुरकुरीत असो जिनस. तो चलता, भोंवतनाय खंयच्याय वेळार खावपाची संवय जायत्या लोकांक आसा. ताचो कर्रम, कुर्रम… आवाजूय वेगळोच. ताची एक जायरात पसून आसा. तोंडाक लावपाक लोणच्या परस पापड बरो. जिबेक उदक सुट्टा, खायन- खायन दिसता. खास करून जेवणार लोक पापड खातात. 

शिवराक थाळयेंत पावड आसलो काय तिची सोबा वाडटा. चव बदलपाक पापड जायच. रुचीक असो हो जिनस. पापड तयार करपाक खूब कश्ट घेवचे पडटात. सगल्यांत पयलीं उड्डाची दाळ गिरणीर दळून हाडप. तातूंत तारवटी मिरसांगांचो पिठो, खावपाचो सोडा, पापड खार आनी प्रमाणांत मीठ घालून पिठांत सगलें एकजीव करप. प्रमाणांत उदक घालून कालोवप.. खरेंच जोखीम. हातान पीठ मळून मोव करप. मागीर मुसळान धाडावप. अक्षरशा घाम गाळचो पडटा. मळून मळून लांब सोरपा भशेन करप आनी सुताचे मजतीन पिठाच्यो बारीक बारीक गुळयो करप. लाटफळ्याचेर एक- एक गुळी तेलान बुडोवन लाटपाची. ताची लाती जाली की उड्डाची दाळ पिठान बुडोवन मात्शी लाटली काय गोल पापड तयार. अशे भराभर पापड लाटून वतान सुकत घालप. ते बरे कुरकुरीत जायसर एक- दोन दीस कडकडीत वतांत सुकोवप. मागीर व्हडल्या डब्यांत भरून दवरप. वर्सयभर तिगता. पावसाच्या दिसांनी तर रसरशीत पेटत्या इंगळ्यांचेर भाजत जाल्यार आनीक आनीक खायन दिसतात. 

पापड करपाचो वेवसाय बरींच बायलां करतात. चार पयशे जोडटात. थोड्या बायलांच्या हाताक रुच आसता, तांणी केल्ले पापड रुचीक लागतात. पापड लसणीचे, मिरसांगांचे करतात. तांची व्हड प्रमाणांत विक्री जाता. कांय कडेन तर लोक खास पापडाची आॅर्डर दितात. धन्य ती मेहनत घेवन पापड करपी बायलां!

– सिद्धी तिळवे