रिवणां ग्रामसभेंत आयआयटीक तेंको

रिवणां ग्रामसभेक हाजीर आशिल्ले लोक.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सांगें: रिवण ग्रामसभेंत हाजीर आशिल्ल्या लोकांनी मळेवाड्यार येवपा आशिल्ल्या आयआयटीक तेंको दिवन बिनविरोध थाराव मंजूर केलो.

आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांकां खास ग्रामसभेक निमंत्रण दिल्लें. मळेवाड्या वयल्या लोकांच्या समस्यांचें मंत्र्यांन समाधान केलें. आयआयटीक लागून खंयचेच स्थितींत गांवचें लुकसाण जावचें ना. तशेंच मळेवाड्या वयल्या लोकांची जापसालदारकी आपल्याचेर आसा. सगळ्यो समस्या सुटाव्यो करतले, अशें आस्वासन ह्या वेळार मंत्री फळदेसाय हांणी दिलें.

रिवण आनी सांगेंचे उदरगती खातीर आयआयटी गरजेची आसा आनी ती जावपाक जाय, अशें ग्रामसभेक हाजीर आशिल्ल्या लोकांनी मत मांडलें.

रिवण पंचायतीची ग्रामसभा आयतारा रिवणाच्या सोसायटी हॉलांत सरपंच वैशाली नायक हांचे अध्यक्षते खाला जाली. उपसरपंच सुर्या नायक हांणी ग्रामसभेचें कामकाज फुडें व्हेलें.

ग्रामसभेंत पयलीं पॉली फर्नांडीस हांणी आयआयटीचो मुद्दो उपस्थीत केलो.

मंत्री फळदेसाय हांणी आयआयटी संबंदांत खोलायेन म्हायती दिली. जांकां मतां मांडपाचीं आसात तांकां संद दिवन सगळ्यांची मतां समजून घेतलीं. ते उपरांत सरपंच आनी उपसरपंचान आयआयटी कोणाक नाका तांणी हात वयर करपाची सुचोवणी केली. ह्या वेळार एकूय हात वयर येवंक ना. ते उपरांत आयआयटी कोणाक जाय तांणी हात वयर करपाची सुचोवणी केली. त्या वेळार हाजीर आसिल्ल्या सगळ्याच लोकांनी हात वयर करून आयआयटीक मळेवाड्यार येवकार दिलो. ते उपरांत हो थाराव मंजूर जाल्ल्याचें घोशीत केलें.

मळेवाड्यार आयआयटी येता. ते खातीर जमीन संपादन करपाची प्रक्रिया सरकारी पांवड्यार चालू आसा. रिवण आनी कावरे पिर्ला पंचायतीचे शिमेर आयआयटी येता. फक्त मळेवाडो सोडल्यार हेर गांव वा वाड्यांचो संबंद येना. फाटलीं 35 ते 40 वर्सां ही जमीन लागवडी खाला ना. तशेंच तिची मालकी गोंया भायल्या मनशा कडेन आसा. मळेवाड्या वयल्या लोकांनी गरजे भायर भियेवपाची गरज ना. तुमकां विस्वासांत घेवनूच तुमच्यो समस्या आनी प्रस्न सुटावे करतले, अशें मंत्री फळदेसाय हांणी सांगलें.

मळे वाड्यार वयल्या लोकांक स्थलांतरीत करचे नात. आमी कसली स्टील इंडस्ट्री हाडनात. आयआयटी हो सरकारी शिक्षणीक प्रकल्प आसा. ताका लागून प्रदुशण जावचें ना. सगळ्यांत विस्वासांत घेवन सगळ्यांचे मंजुरीनूच आपल्याक हो प्रकल्प फुडें व्हरपाक जाय, अशें मंत्री फळदेसाय हांणी सांगलें. तशेंच अप्रत्यक्ष तरेन प्रकल्पाक विरोध करपाक सोदप्यांक आनी मळेवाड्या वयल्या लोकांच्या मनांत वीख कालोवपाक सोदप्यांक सादुरसाणीची शिटकावणी दिली. म्हयन्याभरांत प्रत्यक्ष आयआयटी उबारपा खातीर हालचालू सुरू जातल्यो, अशेंय तांणी सांगलें.

जिल्हो पंचायत वांगडी सुरेस केपेंकार हांणी सांगलें, हे आदीं कोठारली वाठारांत आयआयटीक आपणे येवकार दिल्लो. त्या वेळार केपेंकारांनी आयआयटी रिवणां व्हरची, अशें कांय जाण उलयताले आनी आपल्याचेर टिका करताले. आतां आपूण अभिमानान रिवणांत आयआयटी प्रकल्पाक येवकार दिता, अशें तांणी स्पश्ट केलें.

प्रगतशील शेतकार पांडुरंग पाटील हांणी सांगलें, आयआयटी जे जमनीर जावपाची आसा ती जमीन गोंया भायल्या मनशाची आसा. ताका लागून थंय भायल्या लोकांची वस्ती जावं येता. ते जमनीर खूब जाणांचो दोळो आसा. ते खातीर सरकारान ही जमीन बेगिनात बेगीन ताब्यांत घेवन आयआयटी स्थापन करची, अशी मागणी पाटील हांणी केली.

रिवण म्हणल्यार ऋशीवन. एका काळात थंय ऋषी रावताले. थंय जप आनी तपश्चर्या करताले. गुरुकूल चलयताले. त्या ऋषिवनांत आयज आयआयटी हो शिक्षणीक प्रकल्प येता, आमी ताका येवकार दिवपाक जाय, सगळ्यांनी ताक तेंको दिवपाक जाय, अशें प्रभुदेसाय हांणी सांगलें.

रिवण मळेवाड्यार आयआयटी हाडिल्ले कातीर मंत्री फळदेसाय हांकां रुजारियो डिसोझा हांणी परबीं दिली.

रिवणाची उदरगत आयआयटी करपाक शकता. ह्या प्रकल्पाक लागून प्रदुशण जावचें ना जाल्यार उदरगत जातली. हरीत क्रांती जातली, अशें विनोद जांबावलीकार हांणी सांगलें.

आयआयटीक विरोध करपा सारकें कांयच ना. उरफाटे थळाव्या गजालींचेर संशोधन जातलें. पुराय सांगेंची उदरगत जातली, अशें कृतिका राऊत हांणी सांगलें आनी आयआयटीक तेंको दिलो.

संदीप अडणेंकार, भावेश जांबावलीकार आनी आयआयटीचें समर्थन केलें. पंचायत वांगडी रोझिता हांणी आयआयटी विशीं खोलोयान तंत्रीक म्हायती दिवचे खातीर आयआयटी आनी पर्यावरण तज्ञाक आपोवन अदीक उजवाड घालपाची मागणी केली. मंत्री फळदेसाय हांणी ती मान्य केली.

मळेवाड्यार बांद बांदचे खातीर रोखडीच निविदा जारी करतले. पुराय पंचायत मंडळ मळेवाड्यार लोकां वांगडा रावतलें, अशें उपसरपंच सूर्या नायक हांणी सांगलें. हे ग्रामसभेंत खूबशा विशयांचेर चर्चा करून थाराव घेतले. सरपंच, उपसरपंच हांचे सयत णवूय पंच हाजीर आशिल्ले. सचीव मंजूळ गांवकार हांणी फाटले ग्रामसभेचो इतिवृंतांत वाचून दाखयलो. सरपंच वैशाली नायक हांणी येवकार दिलो.