राष्ट्रीय खेळां सर्तीच्या उक्तावणाक हेर राज्यांचे मुख्यमंत्री हाजीर रावतले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-मंत्रीमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यांची म्हायती

पणजी : राष्ट्रीय खेळां सर्तीच्या उक्तावणाक हेर राज्यांचे मुख्यमंत्री आनी खेळा मंत्री येतले. खंयच्या राज्याचे मुख्यमंत्री येतले ते उक्तावणाच्या दोन दीस पयलीं निश्चीत जातले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मंत्रीमंडळ बसके उपरांत तांणी ही म्हायती दिली.मंत्रीमंडळ बसकेंत राष्ट्रीय खेळां सर्तीच्या खर्चाक मान्यताय दिल्ल्याचे तांणी सांगलें.

एफडीए संचालक ज्योती सरदेसाय हांचे मुजतवाडीक मान्यताय

अन्न आनी वखदां प्रशासन संचालनालयाच्यो संचालक ज्योती सरदेसाय हांंकां निवृत्ती उपरांत सरकारान एक वर्साची मुजतवाड दिल्या. मुजतवाडीच्या निर्णयाक मंत्रीमंडळान मान्यताय दिली. तांकां 31 जुलय 2024 मेरेन सेवेंत मुजतवाड दिल्या. मुजतवाडीचो आदेश पयलीच जारी जाल्लो. मंत्रीमंडळान बिरेस्तारा मान्यताय दिली.

वस्तूसंग्रहालय खात्याक मान्यताय

1999 पयलीं पुराभिलेख, पुरातत्व आनी वस्तू संग्रहालय अशें एकूच खातें आशिल्ले. 1999 वर्सा पुराभिलेख , पुरातत्व आनी वस्तू संग्रहालय ही दोन स्वतंत्र खातीं जालीं. वस्तू संग्रहालय स्वतंत्र खातें आसले तरी तांकां स्वतंत्र नेम नाशिल्ले. वस्तू संग्रहालय खातें शिक्षण, कला आनी संस्कृती संचालनालय नेमा खाला येताले. वस्तू संग्रहालय खात्याच्या स्वतंत्र कामकाज नेमाक सरकारान मान्यताय दिल्या.

विटोरिनो कुलासो लेखा जोड संचालक

लेखा संचालनालयाक जोड लेखा संचालकाची गरज आशिल्ली. विटोरिनो कुलासो हे ह्या पदा खातीर पात्र आसात. खात्यांतर्गत बडटी समितीन तांकां बडटी दिवपाची शिफारस गोंय लोकसेवा आयोगाक केल्या. गोंय लोकसेवा आयोगाच्या मान्यताये मेरेन तात्पुरते जोड लेखा संचालकपद तयार करपाक मंत्रीमंडळान मान्यताय दिली. विटोरिनो कुलासो हांची जोड लेखा संचालक पदाचेर नेमणूक जातली. गोंय लोकसेवा आयोगान मान्यताय दिले उपरांत ते कायमस्वरूपी जोड लेखा संचालक म्हूण ताबो घेतले. मंत्रीमंडळान तांचे नेमणुकेक मान्यताय दिल्या.