रायबंदर- चोडण मजगतीं रोरो फेरी  सुरू करतले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
चोडणः रायबंदर -चोडण ह्या मांडवी न्हंयच्या उदका मार्गार रोरो फेरी सेवा सुरू करपा खातीर मयेंचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी यत्न चलयल्यात. ही सेवा सुरू करपा खातीर सुवात सोदून काडल्ल्यान हे सेवेचें सपत प्रत्यक्षांत येतलो असो विस्वास ताणे उक्तायला.
रायबंद- चोडण फेरी सेवेचो खूब लोक उपेग करतात. ह्या मार्गार लोकां परस वाहनांची येरादारी व्हडा प्रमाणांत जाता. ती फेरयेंत घालपाक आनी भायर काडपाक खूब वेळ लागता. रोरो फेरी सुरू केल्यार लोकांचो वेळ वाटावतलो. ते खातीर सरकारान ह्या प्रस्तावाक मान्यताय दिल्या. पीपीपी पद्दतीचेर रोरो सेवा सुरू करतले अशें आमदार शेट हाणे सांगलें.
प्रेमेंद्र शेट हाणे हालींच संबंदीत अधिकाऱ्या वांगडा रायबंदर-चोडण फेरी धक्क्याची पळोवणी केली. उपरांत रोरो फेरयेचो प्रस्ताव मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हाका सादर केलो. सरकाराची मान्यताय मेळल्ल्यान ही सेवा सुरू करून लोकांक थाकाय दितले अशें शेट हाणे सांगलें.