राज्यांत आयज, फाल्यां लायट आसची ना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: ता. 12 जानेवारीक 11 केव्ही वास्को-1 फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9 ते दनपरां 1 वरां मेरेन बागमाळो, चिकोळणा आनी कोस्टगार्ड वाठारांत लायट आसची ना.

आयज 11 केव्ही पर्रा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.30 ते दनपरां 2 वरां मेरेन फ्रेटासवाडो, नाईकवाडो, वेर्ला डॉनबॉस्को आनी भोंवतणच्या वाठारांत लायट आसची ना. 

ता. 13 जानेवारीक 11 केव्ही पाटे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.30 ते दनपरां 2 वरां मेरेन बाळ्ळी पंचायत वाठारांतल्या खड्डे वाठारांत आनी पाडी-बार्शें ग्रामपंचायतीच्या सगळ्या वाठारांनी लायट आसची ना. 

फाल्यां 11 केव्ही पर्रा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.30 ते दनपरां 2 वरां मेरेन फोंडासवाडो, आराडी, भाटीवाडो आनी भोंवतणच्या वाठारांत लायट आसची ना.