येरादारी वेवस्थापन आराखडो गेलो खंय ?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पुलिसांच्यो सुचोवण्यो येरादारी खात्या कडेन आसात पडून

अपघातांची माळ सुरूच

आयतारा परतून दोगांक मरण

पणजी : गोंयांत अपघातांची माळ तशेंच अपघातांत मरण येवप्यांचो आंकडो वाडत आसलो तरी येरादारी वेवस्थापन आराखड्याचो मात अजून पत्तो ना. येरादारी वेवस्थापन आराखड्याच्या भौशीक चर्चेक तीन म्हयने जावन गेल्ले आसले तरी अजून मेरेन अहवालाचो पत्तो ना. पुलिसांनी येरादारी खात्याक लागीं लागीं 6 हजार सुचोवण्यो केल्यात. रस्त्या वेल्या घातक स्पॉटांची म्हायती दिल्या. अजून मेरेन कांयच जावंक ना.

गोंयांत 1 जानेवारी ते 17 फेब्रुवारी मेरेन 404 अपघातांची नोंद जाल्या. ह्या 404 अपघातांत 44 जाणांक मरण आयलां. दिसाक सरासरी 9 अपघात जातात. 26 वरां भितर एकल्याक मरण येता. वाडटे अपघात आनी अपघाती मरण हो हुस्क्याचे विशय थारला. आयतारा सुटयेच्या दिसा दोन दुचाकी चालकांक मरण आयलें. उक्तावणा उपरांत नव्या जुवारी पुलाचेर पयलोच अपघात जावन रोझारियो डिसोझा हाका मरण आयलें. ते भायर पर्वरे दुचाकी आनी बशी मदीं अपघात जावन दुचाकी चालकाक मरण आयलें. आयतारा वाहनांचें प्रमाण उणें आसता. गर्दी नासता. तरी लेगीत अपघातांत दोगांक मरण आयलें. गोंय हें ल्हान राज्य आसलें तरी वाहनांचें प्रमाण चड आसा. वाहनांचें प्रमाण जसजशे वाडटा तस तशे अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा.

येरादारी वेवस्थापन आराखड्याचो पत्तोच ना

अपघातांचें वाडटें प्रमाण आनी अपघाती मरण हांचेर बरीच चर्चा जाल्या. विधानसभेंत लेगीत हो विशय चर्चेक आयला. अपघातांचेर नियंत्रण दवरून रस्ते सुरक्षीत जावपा खातीर सरकारान येरादारी वेवस्थापन आराखड्याची घोशणा केल्ली. येरादारी वेवस्थापन आराखड्याचेर चर्चा करपा खातीर भौशीक सुनावणी जाली. मिनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत नोव्हेंबरांत ही सुनावणी जाल्या. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, येरादारी खात्याचे मंत्री मॉवीन गुदिन्हो, भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री निलेश काब्राल हांचे सयत येरादारी, भौशीक बांदकम तशेंच पुलीस खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. जागरूक नागरिकां सयत बिगर सरकारी संघटणेच्या प्रतिनिधींनी तोंडी तशेंच लेखी सुचोवण्यो केल्यो. दिसभर ही सुनावणी जाली. अशीर रस्त्यांचे रुंदीकरण करप, घातक मोडणां दुरुस्त करप, आवश्यक त्या जाग्यार सिग्नल ना घालप, सुचोवणी फलक लावप अशो तरेकवार सुचोवण्यो एनजीओ तशेंच नागरिकांनी केल्यो. सरकारी खात्यांनी ह्या सुचोवण्यांची नोंद केल्ली.

सुचोवण्यांचो अभ्यास करून येरादारी खातें सरकाराक अहवाल सादर करतलें आनी येरादारी वेवस्थापन आराखडो तयार जातलो अशी घोशणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्ली. येरादारी खात्यान अजून मेरेन सरकाराक अहवाल सादर करूंक ना. सुनावणेक तीन म्हयने जावन गेले तरी आराखड्या विशी कसल्योच हालाचाली सुरू नात. सगल्या शारां खातीर एकठांय येरादारी वेवस्थापन आराखडो सुरू करपाचे सुतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी भौशीक चर्चे वेळार केल्ले.

हाचे पयलीं डिसेंबर 2019 वर्सा लेगीत अपघातांचेर नियंत्रण दवरपाचेर चर्चासत्र जाल्लें.

सुचोवण्यो, शिफारसी येरादारी खात्या कडेन पडून

पुलिसांनी अपघातांचें प्रमाण उणें जावपा सयत येरादारी वेवस्थापना खातीर 6 हजार सुचोवण्यो सादर केल्यात. ते भायर 15 अपघातांचे हॉट स्पॉट सादर केल्यात. येरादारी वेवस्थापन आराखड्याची गरज आसा तरी आजून कायच जावंक ना, अशी म्हायती येरादारी पुलीस अधिक्षक बॉसेट सिल्वा हांणी दिली.

येरादारी वेवस्थापन आराखडो तयार करपा खातीर येरादारी खातें हे समन्वय खातें आसा. पुलीस खात्यान सुचोवण्यो तशेंच शिफारशी सादर केल्यात. भौशीक बांदकाम खात्याक लेगीत तरेकवार सुचोवण्यो दिल्यात. अजून मेरेन कांयच जावंक ना अशें तांणी सांगलें.

अपघातांच्या 15 हॉट स्पॉटांची जी वळेरी सादर जाल्ली, तातूंतल्या फक्त एकाच स्पॉटाची दुरुस्ती जाल्या. फोंडें – बेतोडें रस्त्याचेर राजीव गांधी कला मंदिरा कुशीक घाणयाऱ्या उदकाचें चेंबर घातक स्थितींत आसा. सुचोवणी करून लेगीत दुरुस्ती जावंक ना अशें अधिक्षक बॉसेट सिल्वा हांणी सांगलें.

वाहन चलोवपाचो परवानो दिवपाची

प्रक्रिया खर जावपाक जाय : मार्ग

अपघातांचें वाडटे प्रमाण ही हुस्क्याची गजाल आसा. मार्ग संस्था, पुलीस तशेंच येरादारी खात्याक तरेकवार सुचोवण्यो करता. हाची कारवाय जायना. येरादारी वेवस्थापन आराखड्या विशीं सरकार गंभीर ना, हें आतां सिद्ध जालां. वाहन चलोवपाचो परवानाे दिवपाची प्रक्रिया खर करपाची गरज आसा. वाहन चलोवपा खातीर प्रशिक्षण पुराय थारना. एक अभ्यासक्रम तयार करपाची गरज आसा. वाहन सारकें चलोवपाक येना, तो हायवेचेर गाडी चलोवपाक वता, अशे प्रकार जायत आसात अशें अशें मार्ग संस्थेचे निमंत्रक प्रशांत नायक हांणी सांगलें.

येरादारी वेवस्थापन आराखडो करपाक मुख्यमंत्र्यांनी फुडाकार घेतिल्लो. अपघातांचे हॉट स्पॉट दुरुस्त करपाचें काम भौशीक बांदकाम खात्याचें आसा. हॉट स्पॉट पांवड्या पांवड्यान दुरुस्त जातले.

– निलेश काब्राल, भौशीक बांदकाम मंत्री