युनिक आयडी प्रक्रियेक लागून विद्या समीक्षा केंद्र नोव्हेंबर अखेरेक जातलें सुरू

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विद्यार्थ्यांची म्हायती घेवपाची प्रकीया सुरू

पणजी : विद्यार्थी तशेच शिक्षकांक युनिक आयडी (आयडी नंबर) दिवपाच्या प्रक्रियेक थोडो उशीर लागतलो. हाका लागून विद्या समीक्षा केंद्र नोव्हेंबर सोंपता तेन्ना सुरू जातलें. राज्य शिक्षण आनी संशोधन मंडळाच्या गोपां कडल्यान ही म्हायती मेळ्ळी. तीन दिसां पयली विद्या समीक्षा केंद्राचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी उक्तावण जाल्ले.
विद्या समीक्षा केंद्रा मार्फत राज्यांतले सगळे विद्यार्थी तशेच शिक्षकांच्या कामगिरीचेर नदर दवरप शक्य जातलें. विद्यार्थी तशेच शिक्षकांचे कामगिरीचेर नदर दवरपाक विद्यार्थी तशेच शिक्षकांक युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर दिवपाची गरज आसा. हाचे खातीर सगळे विद्यार्थी तशेच शिक्षकांची म्हायती मेळोवपाची गरज आसा. एससीईआरटी कडेन काय विद्यालयांचे शिक्षक तशेच विद्यार्थ्यांची म्हायती आसा. सगळ्या विद्यार्थ्यांची म्हायती ना. ती मागयल्या. उपरांत तांका युनिक आयडी नंबर दितले. हाका थोडो वेळ लागतलो. नोव्हेंबर सोंपता म्हणासर हें काम पुराय जातलें. उपरांत विद्यार्थी तशेच शिक्षकांच्या कामगिरीचेर नदर दवरप शक्य जातले. राज्य शिक्षण आनी संशोधन मंडळाचे संचालक डॉ. शंभु घाडी हांणी ही म्हायती दिली.
गांवगिऱ्या वाठारांत इंटरनेट कनेक्टिविटीचो प्रस्न आसा. शिक्षक तशेच विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीचेर नदर दवरपाक इंटरनेट कनेक्टिविटी आसप गरजेचें. ज्या थळांचेर इंटरनेट कनेक्टिविटी आसा, तांचेर नदर दवरपांत कसलीच आडखळ येवची ना. सध्या शिक्षकां मार्फत विद्यार्थ्यांक सप्तकांतल्या एक खेपो प्रस्नावली दिता. विद्यार्थी ते भरून सादर करतात. ही प्रस्नावली (क्वेशनरी) ऑनलायन दितले. विद्यार्थ्यांक ती ऑनलायन सादर करची पडटली, अशें तांणी सांगलें.
केजी ते बारावी मेरेन 2 लाख 70 हजार विद्यार्थी आसात. ह्या सगळ्यांच्या कामगिरीचे मुल्यमापन करप शक्य जातले. विद्यार्थ्यांची हाजेरी, परीक्षेतले गुण, निमणो निकाल हाची म्हायती घेवप शक्य जातले. तशेच विद्यालयाचे प्रशासन आनी विद्यालयातल्या कार्यावळींचेर नदर दवरप शक्य जातले. शिक्षक कशें शिकयतात, आनी शिकोपाच्या प्रक्रीयेत सुदारणा घडपा खातीर खातें सुचोवण्यो दितले.
तंत्रज्ञानाच्या वापरान शिक्षणाचो दर्जो आनी व्याप्ती वाडोपाच्या प्रक्रीयेचो हो भाग आसा. शिक्षणीक वाठारात क्रांती घडोपाच्या प्रक्रीयचो हो भाग आसा, अशें मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी विद्या समीक्षा केंद्राचेर उलयताना म्हणला.