म्होंवाचींच न्हय, मोलाचींय मुस्कां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बरेच फावट आमकां ल्हान- ल्हान गजाली लेगीत आमच्या पायांचेर उबीं करपाक शकतात आनी स्वावलंबी जातना आमी पर्यावरणाकूय सांबाळूं शकतात. खरे दिसना न्हय? पूण, डॉन बॉस्कोच्या व्होकेशनल फांट्याचे मुखेली फादर मायकल डिकॉस्ता हांणी केपेंच्या ईंग्रामळ गांवांत हें खरें करून दाखयलां. गोड्या म्होंवाचीं बारीक काळीं मुस्कां (म्होंवा मूस) पोसून तुमी म्होंव लागीं करूं शकतात, हांचें गिन्यान ते कार्यशाळेंतल्यान सगल्यांक दितात. ह्याच म्हयन्यांन ते हाचेरूच एक कार्यशाळा दवरतले. अशा कार्यशाळांचो लाव घेवपी जायते पर्यावरण मोगी आसात. तातूंतलो एक म्हळ्यार कोलवाळ गांवचो अँथनी फर्नांडिस. ताणें हे कार्यशाळेंतल्यान शिकणी घेवन आपल्या घरा लागीं दोन पांजरे मुस्कां पोसल्यात जातूंतल्यान तांकां म्होंव मेळ्ळां. हो वावर जर वाडयलो तर तुमीं व्हड प्रमाणांत हें म्होंव लागीं करू शकतात जाका वखदी गुण लेगीत आसता.
खरें तर फादर मायकल हांणी लोटले आसतना म्होंव लागीं करपाक सुरु केल्लें, पूण तांची बदली जाली आनी हो तांचो वावर अर्दकुटोच उरलो. मागीर कोरोना आयलो तेन्ना ताणीं गोंयच्या तरणाट्यांक आपल्या पांयार उबे रावपाक म्होंव पोसप एक बरो उपाय आसा, हें चिंतून ह्या म्होंव येवजणेची खबर काडली तेन्ना खादी विकास बोर्ड ही येवजण चालीक लायता, अशी म्हायती मेळ्ळी, तेन्ना फादरान वेळ काडून खादी विकास मंडळांच्या पणजे कार्यालयांत वचून हे येवजणेचो लाव तरणाट्यांक ना जाल्यार स्वताचो वेवसाय उबो करप्यांक कसो मेळूं येता, फायदेशीर आसा हें जाणून घेतलें आनी केपेंचे आपले काॅलेजींत ह्या प्रशिक्षणाक सुरवात केली. तांकां प्रशिक्षण दिवपाक तज्ञ आयलो तो पर्वरे रावपी पी. शैलयो, जाणें व्हडा उमेदीन हें प्रशिक्षण दिवपाक सुरवात केली. आयज मेरेन फादरान केपेंच्या कॉलेजींत 14 प्रशिक्षणाच्यो कार्यावळी घेतल्यो जाचो लाव लागीं लागीं 340 उमेदी लोकांनी घेतलो. तातूंत विद्यार्थी, शेतकरी, व्हड शिक्षण घेतिल्ले इंजिनियर, संशोधक आसले. बऱ्याच जाणांनी ह्या प्रशिक्षणा उपरांत खादी विकासाच्या येवजणेचो लाव घेवन स्वताचो वेवसाय सुरु केला.
तांका मजत करपाक फादर डिकाॅस्ता सदांच तयार आसता. इत्सुकांक म्होंवाचे काळे मूस कारवार सावन हाडून दिवप, हें काम खूप कठीण, तें रात जातकूच करचें पडटा. मागीर कुयदाद कशी घेवप? हें तांकां प्रशिक्षणा वेळार तज्ञ सांगतात खरे, पूण म्होंव पोसपी लोकांक फादर जेन्ना गरज लागता तेन्ना मजत करतात. ह्या म्होंवांची कुयदाद जायसर मार्गदर्शन करतात. कोलवाळे रावपी अँथनी फर्नांडिस हो एक सो प्रशिक्षणार्थी. ताणें काळे मूस पोसप सुरु केला आनी ह्या वावरान तो आनी ताची घरकान्न तरबेज जाल्यांत. फादर म्हणटा, मूस ह्या संवसारांत नासत तर मनीस जात चार- पाच दिसांनी ना जातली. खेरीज ह्या मुसां खातीर तुमका पर्यावरण सांबाळपाची जबाबदारी येता. कित्याक तर हे मूस फुलांच्या म्होंवाचेर जगतात.
एक शेती उत्पादन सुरु करपाचें समाधान मूस पोसप्याक मेळटा. खेरीज घरच्या म्होंवाक खूप मागणी आशिल्ल्यान गिरायकांची वाट पळोवची पडना. लोक तुमी आसात थंय येवन म्होंव व्हरतात. ह्याच म्हयन्यांत फादरान केपेंच्या व्होकेशनल फांट्या भितर बायलां खातीर घरची विजेची उत्पादनां बरी कशी दवरप हे खातीर कोर्स दवरिल्लो. आतां ह्या कोर्साची मागणी वाडिल्ल्या कारणान 1 ते 15 जून (आयतार सोडून) मजगतीं हो कोर्स दवरपाचें थारायलां. हाका फी लेगीत फक्त 600 रुपया दवरल्या. फादर मायकल डिकाॅस्ता म्हणटा की गरज आशिल्ले कोर्स आमी दितात, जाचो लाव सगल्यांक जाता. इत्सुक उमेदवारांनी आपलें नांव 7498689248 ह्या व्हाॅट्सअॅप नंबराचेर नोंद करू येता. जशी गरज आसा तशे आनीकूय कोर्स सुरु करपाचें आयोजकाचा मनांत आसा, डॉन बॉस्कोचो वाठार पर्यावरण राखून दवरला. पर्यावरणाच्या मळाचेर ह्या म्हाविद्यालयान खूब वावर केला. म्होंव पोसप ह्या लोकप्रीय येवजणेचो गोंयांतल्या पर्यावरण मोगींनी जरूर लाव घेवचो. फादर मायकल सदाच मार्गदर्शन दिवपाक तयार आसा.
प्रा रामदास केळकार
9822583275