म्हायती तंत्रज्ञानाचे मुळावे वेवस्थेची दशा बाबत

dav

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एका काळार गोंयांक म्हायती तंत्रज्ञानाच्या मळार गोंयाक जगाच्या नकाशाचेर पावोवपी प्रकल्प “गोवा ब्रोडबॅंड नेटवर्क” (GBBN) आयज जीव सोडपाचे वाटेर आसा. भोवउद्देशी प्रकल्प म्हूण चालीक लायिल्ल्या ह्या आधारभूत संरचनेचें, 2007 सालांत, त्या वेळाचे प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंग हांचे हस्तुकीं उक्तावण जाल्लें, पूण कबलातींत नमूद केल्ल्या १० वर्साच्या कराराप्रमाण, ताचो प्रत्यक्षांत वापर मात 2009 सालांतल्यान चालू जालो. हे खातीर, गोंयचें म्हायती तंत्रज्ञान खातें आनी एक खाजगी कंपनी, युनायटेड टॅलिकॉम्स लिमिटेड (UTL), हांचे मदीं जाल्ले कबलातींतल्या येवजणेचो आराखडोय स्पश्ट केलो.
जीबीबीएनाची मुळांत मोख आशिल्ली की, गोंयांतल्या शारांनी, तशेंच गांवांनी रावपी सामान्य लोकां मेरेन, इंटरनॅट आनी सरकाराच्यो आवश्यक ई-सेवा पावोवप. ते खातीर, आराखड्यांत पयलीं गोंयच्यो सगळ्यो ग्राम पंचायती आनी मुखेल कार्यालयांक, इंटरनेट आनी इंट्रानेट जोडणी दिवपाचें थारायलें. उपरांत टप्प्या-टप्प्यांनी, हेर एक-एक उंचेल्या दर्जाच्यो अत्याधुनीक सेवा. पूण घडलें भलतेंच. तें जोडणी बी दिवपाचें कुशीक दवरून युटीआयन, गोंयकार आनी सरकाराक (कामगारांक लेगीत) त्रासांत घाले आनी ई-सेवेच्या नांवांन हुयेल्यो मारप्यांक पिशांत काडले. सुरवातीचीं थोडीं वर्सा, प्रामाणीकपणान न्हय जाल्यार, कश्टान घांम गळोवन काम जालेंय बी, पूण कमी खर्चांन चड पयसो करपाच्या नादांत, इल्लें-इल्लें करुन आतां सगळेंच नश्ट जावपाक पावलां.
हालींचेंच उदारण घेतल्यार, सांगे तालुको वाठारांत रावपी थोड्या इश्टां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण, फाटल्या सप्तकांत खंय, एकेच दीस खूब वेळा, अकस्मात पुराय तालुक्यांची ई-सेवा खंडित जाताली, घडये हाचें कारण वेवस्थापनांतलीं घाळपणां आसूं येतात. हाचे सारक्यो जायत्यो घडणुको पयलींय घडल्या आसत वा फुडाराक घडटल्यो हातूंत म्हाका तरी दुबाव ना. म्हण्टकच हे कंपनीच्या मुळावे कबलातींची 10 वर्सां काबार जावन लेगीत, सरकार अजुनूय हतबल जाल्ले वरी, तांचेच पांय कित्याक धरतात? आतांच्या खिणांक जायते पर्याय उपलब्ध आसात. तेन्ना कितेंय बरो उपाय मेळटा काय म्हूण शक्यताय तपासपाचो होच योग्य वेळ. जुलय अखेरेक युटीएल आनी सरकाराचो करार सोंपता. तो परत तांकां दिवप काय दुसरें चिंतप हें आतांच जावंक जाय. निश्चित अशें उपाय मेळनात जाल्यार, वेगवेगळ्या भागांनी हो प्रकल्प नीट चालीक लागतलो, हाची तरी खबरदारी घेवची.
सद्या कार्यरत आशिल्लीं गोंयचीच आस्थापनां आनी कुशळ गोंयकार कामगारांक घेवन, नवीं दारां उक्तीं करपाची संद आसा. पूण ती कित्याक मेळना, हाची जाप आयचे घटकेक सोदपाक जाय. गोंय मुक्तीच्या हिरक महोत्सवांत तरी, गोंय सरकाराचेंच स्वयंपुर्ण गोंयकार हें धोरण चालीक लावपाची गरज आसा.
गोंयचो एक सामान्य मनीस म्हूण सरकार आनी माहिती-तंत्रगिन्यान खात्या कडेन कळकळीची विनवणी करता की, ह्या खेपेकूय बी आमी कांयच करपाक शकना म्हूण फाटीं रावचें न्हय. हातूंत आमच्या सारके सादे लोक जर अन्याय करपी शक्ती आड धिटायेन उबें रावपाक शकता जाल्यार, सरकार मदतीचें आनी सुदारणेचें एक पावल निश्चितच घेवंक शकता. 15 वर्सां मायज म्हायती तंत्रज्ञान क्षेत्रांत रावन जर खंयचीय खाजगी संस्था, एक सेवा (शिकपी भुरग्यां खातीर तरी) सुरळीतपणान आनी कटकटी शिवाय दिवपाक शकना जाल्यार, तांकां ती दिवपाचो अधिकारूच ना.
हे संस्थेन सरकाराक आनी आमचे सारक्या सामान्य जनतेक एकूच गजालींचेर आडकावन दवरल्या ती म्हळ्यार, आपणे कमयल्ले येणावळीचो 12 % भाग सरकाराक परतो दिता म्हूण सांगून. ह्या 12 % च्या वेव्हारांत, मुळांत कितलें पयशे वतात आनी कितलें येतात हांचें गणित केलें जाल्यार, म्हाका दिसना की सरकाराक, लोकांक सवलतीच्या दरांत दिवपाच्या सेवेच्या कुस्तार, त्या फायद्याचें चड कितें मोल आसतलें म्हूण. आनी हरशीं तशें आसलें जाल्यारूय भरवंसो कोण दवरतलो?
जीबीबीएन सेवा मुळांत सरकारी सुवातेर सावन, सरकारा खातीर आनी सरकाराच्या कुस्तार चलता. सगळ्यांत पयस म्हण्टात ते, ही सेवा पंचायतींनी पावल्या. म्हणजे, सरकाराचोच (म्हणजें आमचोच) पयसो वापरांत आयला. इतलें आसून लेगीन ही खाजगी कंपनी आंवाळो दाखोवन कुंवाळो व्हरपाचें काम करता, हें सरकारान जाणून घेवचें. हे कंपनी आड हाचें पयलीं जायते फावटी कागाळी नोंद जाल्ल्यात. म्हायती तंत्रगिन्यान खातें, कामगार आयुक्त, भविश्य निर्वाह निधी आयुक्त हांचें कडेन तपासणी केल्यार सगलें कळटलें. पूण, तपास करतलो कोण? मानादीक मंत्र्यांच्या फुडाकारान रान आनी नगरनियोजन खात्यांत जाल्लीं दुबावीत प्रकरणां भायर सरल्यांत, तशी हाचीय चवकशी जावची. पूण हातूंत सगळ्यांत व्हडलो प्रस्न उरता की, हे राटावळींचें फुडारपण करतलो कोण? गोंयच्या माननीय म्हायती तंत्रज्ञान मंत्र्या कडेन हो बारीक आवाज पावत काय? जीबीबीएनचेर जितलो खर्च जाला तो पळोवन, एक खंत मात सदांच उरतलीं तीं म्हळ्यार, शिक्षणीक मळार गोंयच्या भुरग्यांचे जाल्लें लुकसाण. ही वेवस्था सुरळीत चालू आशिल्ली जाल्यार, गोंयांत शिक्षणीक क्षेत्रांत खूब कितें नवें आयाम जोडूं येतालें.
सरकाराच्या म्हायती – तंत्रज्ञान खात्याचेंच दुसरे एक आंग, इंन्फोटॅक कॉर्पोरेशन (ITG) हांच्या मार्फत, हालीच भलायकी सुविधेंत खूब बरीं आनी तोखणायेक पात्र अशीं कामगिरी केल्या. क्रांती दिसा निमतान, माननीय शिक्षण, मुख्यमंत्री आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्री हांचे कडच्यान एक क्रांतिकारी पावल जीबीबीएन सेवे खातीर उखलत म्हूण आस्त बाळगूया. 18 जून 1946 दिसा गोंयांत मुक्तीची क्रांती अशीच घडिल्ली. आतां ती ज्योत फुडें व्हरपाचें काम युवा पिळगेच्या हातांत आसा.

संदेश बोरकार
9561714155