म्हापश्यां वाडटे जिवघेणे अपघात आडावपाक पुलिसांची खास मोहीम

नेमां विशीं जागृताय करतना येरादारी पुलीस उपअधिक्षक सिद्धांत शिरोडकार आनी निरिक्षक तुषार लोटलीकार.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: वाडटे जिवघेणे अपघात आडावपा खातीर पुलिसांनी विवीध सुवातींनी लोकजागृताय तशेंच दंडात्मक कारवायेच्यो मोहिमी राबयल्या. बुधवारा म्हापश्यां गांधी चौकांत येरादारी पुलीस उपअधिक्षक सिद्धांत शिरोडकार आनी निरिक्षक तुषार लोटलीकार हांणी वांगडी पुलिसां सयत रस्त्यार देंवून नेमाचो भंग करप्यांचेर कारवाय केली आनी जागृताय करून नेमांक पाळो दिवपाचें आवाहन केलें.

म्हापशें येरादारी पुलिसांनी बुधवारा विशेश मोहीम राबोवन दिसभरांत सुमार 120 परस चड वाहन चालकांचेर दंडात्मक कारवाय केली. हे मोहिमेक येरादारी पुलिसां कडल्यान पींक फोर्स पंगडाचेंय सहकार्य घेतलें.

हे मोहिमे विशीं उपअधिक्षक सिद्धांत शिरोडकार हांणी म्हणलें, येरादारी चालकांची निश्काळजीपणा हें वाडट्या अपघात बळीचें मुखेल कारण आसा. खूबशे जाण हॅल्मेट, सीट बेल्ट घालिनात, नो एण्ट्रींतल्यान वाहनां व्हरप, ह्या नेमांचे सर्रासपणान उल्लंघन करतात. पुलिसां कडल्यान उल्लंघनकर्त्यांक वेळच्या वेळार चलन दितात. पूण तरी लेगीत जिवघेणे अपघात सुरूच आसात.

ताका लागून येरादारी पुलिसांनी आतां रस्त्यार देंवून चालकां मदीं नव्यान जागृताय करपाचो उपक्रम राबयला. चलना बरोबर आमी वाहनधारकांक शिक्षीत करपाचो यत्न करतात. खूबशे फावटी आपले चुकीक लागून एका निश्पाप मनशाचो अपघातांत जीव वता. हे प्रकार घडचे न्हय, हे खातीर ही विशेश जागृताय मोहीम आशिल्ल्याचें शिरोडकार हांणी म्हणलें.

पुलिसांचे मोहिमेक लागून सद्या विद्यार्थी लेगीत हॅल्मेट घालूंक लागल्यात. हॅल्मेट वापरलें ना जाल्यार कितें घडूंक शकता ह्या परिणामांची सगल्यांक जाणीव जाल्या. तरी लेगीत कांय जाण उल्लंघन करतात. तांचे मदीं जागृताय करपाचो आमी यत्न करतात. तशेंच शाळा, कॉलेजींनी पुलिसां कडल्यान वेळच्या वेळार जागृताय करतात. फक्त भायल्या वाहनांकूच लक्ष्य करिनात जाल्यार सगलीं वाहनां तपासतात अशें शिरोडकार हांणी म्हणलें.

मजगतीं, हे मोहिमे वेळार येरादारी पुलिसां कडल्यान सगले तरेच्या उल्लंघनकर्त्या वाहन चालकांचेर कारवाय केली. विना हॅल्मेट, सीट बेल्ट, टीनटेड हारशे, गणभेस घालूंक नाशिल्ले खाजगी प्रवासी बस चालक आनी वाहक हांकां चलन दिलां.

येरादारी सेंटिनल येवजणेक नवे स्वरुप दिलां. हे येवजणेक पुलीस मुख्यालया कडल्यान मंजुरी मेळ्ळ्या. कांय दिसांत हे येवजणेची अंमलबजावणी सुरू जातली. ताचे पयलीं हे येवजणेच्या एकंदरीत नव्या स्वरुपा विशीं प्रसार माध्यमां वतीन भौशीक म्हायती दितले. तशेंच उल्लंघनकर्त्यां वाहन चालकांचेर मोबायलाचेर फोटोच्या माध्यमांतल्यान दर दिसा शेंकड्यांनी चलनां दितात अशी म्हायती शिरोडकार हांणी दिली.