म्हापश्यां दोन दुकानांक उजो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सुमार 33 लाखांचें लुकसाण; उज्याची घडणूक म्हूण नोंद

पणजी: गणेशपुरी-म्हापश्यां लॉन्ड्री आनी स्टेशनरी ह्या दोन दुकानांक उजो लागून सुमार 30 ते 33 लाखांचें लुकसाण जालें. ह्या प्रकरणांत म्हापशें पुलिसांनी उज्याची घडणूक म्हूण नोंद करून चवकशी सुरू केल्या.

उजो पालोवपी दळान दिल्ले म्हायती प्रमाण शेनवारा 21 वेर रातीं 10.57 वरांचेर गणेशपुरी म्हापश्यां दुकानांतल्यान धुंवर येत आशिल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या नियंत्रण कक्षाक मेळ्ळी. ही म्हायती कक्षान म्हापशेंच्या उजो पालोवपी दळाक संपर्क सादून दिली.

ते प्रमाण सब ऑफिसर डी. एस. सावंत हांच्या मार्गदर्शना खाला ड्रायव्हर ऑपरेटर आनंद बांदेकार, फायर फायटर संजय फडते, विष्णू केसरकार, वासुदेव ताते आनी हेर जवानांनी घडणूक थळार धांव घेतली. उपरांत जवानांनी दुकानांक लागिल्ल्या उज्याचेर उदकाचो मारो सुरू केलो. उज्यान घेतिल्लो पेट पळोवन आनीक मजतीची गरज आशिल्ल्याचें लक्षांत आयलें. तांणी रोखडोच दळाच्या नियंत्रण कक्षा कडेन संपर्क सादलो.

उपरांत पर्वरी स्थनकाचे सब ऑफिसर ओंकार कार्बोटकार हांच्या मार्गदर्शना खाला ड्रायव्हर ओपरेटर निलेश गावडे, फायर फायटर महेश माझीक, विजय गांवस, नेहल गोवेकार आनी हेर जवानांनी घडणूक थळार धांव घेतली. ह्या वेळार 12.40 वरांचेर उज्याचेर नियंत्रण मेळयलें. मजगतीं लॉन्ड्री तशेंच स्टेशनारी दुकानांक शॉर्ट सर्किटाक उजो लागिल्ल्याचो मुळावो अदमास उक्तायला.

ह्या उज्यांत स्टेशनारी मदलीं चार झेरॉक्स मशिनां, प्रिंटर, संगणक, दुकानाचें शटर तशेंच हेर साहित्य लासून गेलें. जाल्यार लॉन्ड्रीत व्हड प्रमाणांत कपड्यांक उजो लागलो. तशेंच लॉन्ड्री दुकाना फाटल्यान आशिल्ली कूड दळान उज्या पसून वाटायली. हातूंत व्हड प्रमाणांत गिरायकांचे कपडे आशिल्ले. पूण उजो वाडत गेल्ल्यान स्टेशनारींतलें साहित्य पुर्णपणान लासून गेलें. रातची घडणूक आशिल्ल्यान उजो लागलो तेन्ना दोनूय दुकानां बंद आशिल्लीं.

हीं दोनूय दुकानां भाड्यान चलोवपाक दिल्लीं. ललीत तिवारी हे स्टेशनारी जाल्यार राहूल नायक हे लॉन्ड्री वेवसाय चलयताले. ह्या दोगांचें मेळून सुमार 33 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. ह्या प्रकरणांत म्हापशें पुलिसांनी उज्याची घडणूक म्हूण नोंद करून फुडलो तपास सुरू केला.