म्हापशें बसस्टॅण्डा वयलें बेकायदेशीर दुकान मोडून उडोवपाचो आदेश

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः हांगच्या कदंब बसस्टॅण्डार प्रवाश्यांचे विसोव घेवपाचे सुवातेर उबारल्लें बेकायदेशीर दुकान मोडून उडोवपाचो आदेश येरादारी खात्यान कंदब येरादारी म्हामंडळाक दिला. मुखेल प्लॅटफॉर्मार बायलाचे टॉयलेटाचे कुशीक कदंब म्हामंडळान अतिक्रमण करून तशेंच येरादारी खात्या कडल्यान एनओसी घेनास्तना तें दुकान उबारल्लें आनी तातूंत चाचो वेवसाय चलतालो.
हे विशीं गोवा कॅनाचो संयोजक रोलंड मार्टिन्स हांणी येरादारी खातें तशेंच सबंदीत खात्यां कडेन कागाळ केल्ली. तरीय कदंब म्हामंडळान दुकानाचे बांदकाम पुराय करून तें भाड्यान दिल्लें. गोवा कॅनाच्या कागाळे वयल्यान येरादारी खात्यान कदंब म्हामंडळाक स्थितीजन्य अहवाल दिवपाक सांगल्लो. मात तांणी तो दिलो ना. ह्या दुकानाक लागून प्लॅटफॉर्माचेर प्रवाशांक चलपाक आनी विसोव घेवपाक मेळनाशिल्लो.
प्रवासी येरादारी करपी बशी पार्क करपाक आडमेळे येताले. दुकान मोडून एक सप्तका भितर सुवात पयलीं आशिल्ली तशी करपाचो आदेश येरादारी खात्याच्या प्रशासन विभागाचो उपसंचालक नॅन्सी फर्नांडीस हांणी कदंब म्हामंडळाच्या वेवस्थापकीय संचालकाक दिला.