म्हापशें पालिका कर्मचारी 10 ऑक्टोबर सावन बेमुजत संपार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

चार्टड ऑफ डिमांडा खातीर संघटणेची पालिकेक नोटीस

म्हापशें: पालिका कर्मचारी वर्गाचें चार्टर ऑफ डिमांड पुराय करपाची हमी दिवन लेगीत ती पुराय करपाक पालिका मंडळ अपेशी थारलां. ह्या कारणा खाला 10 ऑक्टोबरा सावन बेमुजत संपार वचपाचो निर्णय घेवन पालिका कर्मचारी संघटणेन नगराध्यक्षाक आनी मुख्याधिकाऱ्याक नोटीस दिल्या.

अखील गोंय पालिका कर्मचारी संघटणेन ही संपाची नोटीस दिल्ली आसून ह्या नोटिसीची प्रत पालिका संचालनालय, मुख्यमंत्री, शार उदरगत मंत्री, उपसभापती, मुख्य सचीव आनी पालिका खात्याच्या सचिवांक धाडल्या. तशेंच कामगार आयुक्त आनी कामगार खात्याच्या सचिवांक लेगीत ही प्रत धाडल्या.

पालिका कर्मचारी संघटणेन पालिका मंडळान फाटल्या जून 2022 वर्सा 19 कलमी मागणी पत्र (चार्टड ऑफ डिमांड) सादर केल्लें आनी ह्यो मागण्यो पुराय करपाची मागणी केल्ली. तशेंच पालिका कर्मचारी संघटणा आनी नगरपालिका बरोबरचो चार्टड ऑफ डिमांड कबलातपत्राची मुजत फाटल्या सप्टेंबर 2021 वर्सा सोंपिल्ली. ह्या कबलातपत्राचें नुतनीकरण करपाची मागणीय संघटणेन केल्ली. पूण ही मागणी लेगीत पुराय केल्ली ना.

ह्या मागण्यां मदीं वैजकी भत्यांत वाड करप, गंभीर दुयेंसाचो उपचार गोमॅकाँत करपा खातीर पालिकेन एनओसी दिवची, सेवा थळार अपघात घडल्यार उपचार खर्च आनी खास रजा दिवप, एमएसीपी लाभांत वाड करप, गणभेस भत्तो, वॉशींग भत्तो, कोयर भत्तो, बावटो हुबोवप भत्तो, पगार राखीव निधी राखप, रितीं पदां भरप, कर्मचारी वरिश्ठताय वळेरी तयार करप, रेनकोट भत्तो, कर्मचाऱ्यां खातीर भूंयखंड-गृहनिर्माण येवजण राबोवप, कर्मचाऱ्यांच्या भुरग्यांक शिश्यवृत्ती दिवप, कर्मचारी आनी कुटुंबां खातीर हर्स व्हॅनीची सोय करप, संघटणेचे कचेरे खातीर सुवात दिवप, दीसवड्या वयल्या कर्मचाऱ्यांचो पगार म्हयन्याचे 10 तारखे पयली दिवप, दीसवड्या वयल्या कर्मचाऱ्यांक सरकाराच्या नेमा प्रमाण सेवेंत कायम स्वरुपी घेवप हांचो आस्पाव आसा.

पालिका संघटणेच्या मागणी पत्राचेर फाटल्या 23 जून दिसा पालिका मंडळाचे बसकेंत चर्चा जाल्ली. पूण संघटणे बरोबर चर्चा करून उपाय काडपाचो निर्णय त्या वेळार जाल्लो. उपरांत नगराध्यक्षान संघटणेचे बसकेंत मागण्यो मान्य करपाचें जाहीर केल्लें. पूण ताचेर पालिका मंडळाचे बसकेंत म्होर मारूंक नाशिल्ली.

तशेंच वेळावेळार संघटणेन ह्या मागण्याचेर विचार करपाची विनंती शुभांगी वायंगणकार हांचे कडेन केली. पूण तांणी फुडले पालिका मंडळाचे बसकेंत विशय दवरतां अशें सांगून चाल ढकल केली. तशेंच नगरसेवक शशांक नार्वेंकार आनी प्रकाश भिवशेट हांची ह्या मागणी पत्राक हरकत आशिल्ल्याचें कारण मुखार करपाचो यत्न केलो. ताका लागून निमाणें संघटणेक बेमुजत संपार वच्चें पडटा अशी म्हायती संघटणेन दिली.

म्हापशें पालिका कर्मचारी संघटणेच्या चार्टर ऑफ डिमांडाचेर संघटणेचे बसकेंत विस्तारान चर्चा जाली. पालिके कडल्यान मागण्यो पुराय करपा खातीर पुरायपणान आडनदर केल्या. नगराध्यक्षान आस्वासन दिवन लेगीत हो विशय त्यो मनार घेनात. मागण्यो पुराय जावंक नाशिल्ल्यान आमी येता त्या 10 ऑक्टोबर सावन बेमुजत संपार वचपाची नोटीस पालिकेक दिल्या.

– केशव प्रभू, अखील गोंय पालिका कर्मचारी संघटणा अध्यक्ष