म्हापशेंच्या तीन प्रभागांनी उदकाची समस्या

म्हापश्यां दत्तवाडी वाठारांत भुंयगत वीज केबल घालपाच्या कामा वेळार फुटिल्ली उदकाची पायपलायन दुरुस्त करतना कामगार. (उमेश झर्मेकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भुंयगत वीज केबलाच्या कामा वेळार पायपलायन फुटली; खुबळिल्या लोकांनी दुरुस्ती करपाक लायली

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: म्हापशें शारांत भुंयगत वीज केबल घालपाचें काम सुरू आसा. ह्या कामा वेळार दत्तवाडी वाठारांतली उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान पालिकेच्या दत्तवाडी, केणीवाडो आनी औचितवाडो ह्या प्रभाग 10, 12 आनी 19 त फाटल्या कांय दिसां सावन उदकाची समस्या निर्माण जाल्या. ह्या प्रकारा खातीर थळाव्या लोकांनी उदका पुरवण आनी वीज अधिकाऱ्यांक धारेर धरले आनी पायपलायन दुरुस्त करपाचें काम हातांत घेवपाक लायलें.

म्हापश्यां भुंयगत वीज केबल घालपाचें काम सुरू आसा. ह्या कामा वेळार बेशिस्त तरेन रस्ते खणटात. ताका लागून भुंयगत उदकाची पायपलायन फुट्टा आनी लोकांक उदकाची समस्या निर्माण जाता. आमचो भुंयगत वीज केबलाक विरोध ना. ह्या कामाची गरज आ, पूण ह्या कामाचेर देखरेख दवरिनात. उदका पुरवण विभाग आनी वीज खातें हांचे मदीं समन्वय ना. हे समस्ये कडेन आमचें कांयच देणें घेणें ना. तुमी वीज खात्या कडेन संपर्क  करचो, तांचो जाब विचारचो, अशें उदका पुरवण विभागाच्या सहाय्यक अभियंत्या कडल्यान जाप मेळटा. हो सगळो प्रकार भिरांकूळ आसा. थळावे आमदार आनी भौशीक बांदकाम मंत्र्याक ही समस्या सोडोवपाक जायना जाल्यार आमकां कायदो हातांत घेवचो पडटलो, अशी शिटकावणी ह्या वाठारांतले रमेश नायक, मंगेश बिचोलकार, संजय विर्नोडकार, संदीप म्हापसेकार, ब्रिजेश म्हापसेकार, महाबळेश्वर पार्सेकार आनी हेर खुबळिल्ल्या लोकांनी दिल्या.

हे संबंदांत रमेश नायक हांणी सांगलें, एक- दोन दीस उदक आयलें ना जाल्यार लोक पाशियेंस काडपाक शकता, पूण सप्तका परस चड दीस जावन लेगीत समस्या तशीच उरली जाल्यार कितें करचें? थळावे लोकप्रतिनिधी लेगीत हाचे कडेन आडनदर करता. मागीर अश्या लोकप्रतिनिधींची गरजूच कितें, असो प्रस्न खुबळिल्ल्या लोकांनी उपस्थीत केलो.

उदकाचे समस्ये विशीं भौशीक बांदकाम खात्याच्या उदका पुरवण विभाग आनी वीज खात्या कडेन वासपूस करपाक गेल्यार ते अधिकारी कायचे काय जापो दिवन आपली जापसालदारकी फाफडून उडयतात. अशा वेळार सर्वसामान्य लोकांनी कोणा कडेन वच्चें, असो प्रस्न नायक हांणी उपस्थीत केलो आनी प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराचेर प्रस्नचिन्न उपस्थीत केलें.

थळावे नागरीक मंगेश बिचोलकार हांणी सांगलें, भुंयगत वीज केबल घालपाचें काम सुरू आसा. आमचो उदरगतीच्या कामांक विरोध ना, पूण कामाचे सुवातेचेर जापसालदार मनीस वा अधिकारी आसप गरजेचें आसा. कारण कंत्राटदार आपल्या कामगारांक मशिना दितात आनी उपरांत कामगार आपल्याक जाय तशे खणटात. ह्या कामा वेळार उदकाची पायपलायन फुट्टा. ताका लागून लोकांक गरजे भायर त्रास सोंसचे पडटात.

उदका पुरवण सुरळीत करतलेः ए. के. चंद्रन

तीन दिसां आदीं आमी ह्या वाठारांत काम सुरू केलां, पूण थळाव्या लोकांची फाटल्या 10 दिसां सावन उदक येना अशी कागाळ आसा. सध्या खणून खंयचे पायपलायनींत आनी खंय गळटी आसा, हाची तपासणी चल्ल्या. जर पायपलायन नादुरुस्त आसली जाल्यार ती दुरुस्त करून वा गरज लागली जाल्यार दुसरी पायपलायन बायपास करून लोकांची उदका पुरवण सुरळीत करतले, अशी हमी भुंयगत वीज केबल प्रकल्पाचें वेवस्थापक ए. के. चंद्रन हांणी दिली.