म्हादय : सभाघर समितीची आयची बसका तापपाची चिन्नां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विरोधी आमदार आक्रमक, मंंत्र्यांंक विचारतले जाप

भांंगरभूंंय I प्रतिनिधी
पणजी : केंंद्रीय गृह मंंत्री अमीत शाह तशेंच केंंद्रीय पर्यावरण मंंत्री भुपेंद्र यादव हांंणी वेगळीवेगळी विधानां केले उपरांंत म्हादय प्रस्नाचेर आयज दनपारां सभाघर समितीची बसका जाता. कळसा – भांंडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआराक केंंद्रान दिल्ली मान्यताय फाटीं घेवपा विशीं कसलीच ठोस कृती जावंंक ना. हाका लागून विरोधी आमदार समितीच्या अध्यक्षांंक धारेर धरपाचीं चिन्नां आसात.

उदका पुरवण खात्याचे मंंत्री सुभाष शिरोडकार हे सभाघर समितीचे अध्यक्ष आसा. तांंचे फुडारपणा खाला आयची बसका जातली. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, आमदार विजय सरदेसाय, वेंझी व्हिएगश, जीत आरोलकार, क्रुज सिल्वा, अॅड. कार्लोस फेरेरा, गणेश गांवकार, प्रेमेंद शेट हे समितीचे हेर वांंगडी आसा. म्हादय प्रस्नाचेर सगळे विरोधी पक्ष आक्रमक जाल्यात. हाका लागून विरोधी पक्षांंचे आमदार आयचे बसकेक आक्रमक धोरण घेवपाचे तयारेंत आसात.
म्हादयचें उदक घुंंवडावपा खातीरच्या कळसा – भांंडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याक केंंद्रान मान्यताय दिल्या. सर्वोच्च न्यायालयांत प्रस्न प्रलंंबीत आसतना लेगीत केंंद्रान आराखड्याक मान्यताय दिल्या. हाचे उपरांंत म्हादय प्रस्नाचेर सभाघरांत चर्चा जाली. चर्चेक जाप दितना मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांंणी सभाघर समिती स्थापन करपाची घोशणा केली. कर्नाटकाच्या डीपीआराक दिल्ली मान्यताय फाटीं घेवपा खातीर मुजत सांंगपाची मागणी विरोधकांंनी केली. सरकारान खंयचीच तारीख वा मुजत जाहीर करुंक ना. अभ्यासा खातीर सभाघर समिती स्थापन केल्या.
हाचे उपरांंत बेळगांवचे सभेंत म्हादयचें उदक कर्नाटकाक मेळटलें. गोंंय सरकाराच्या मान्यतायेन म्हादयचो प्रस्न सरकारान सुटावो केला, अशें केंंद्रीय गृह मंंत्री अमीत शाह हांंणी जाहीर केले. हाका लागून गोंयांत खवदळ निर्माण जाला. अमीत शाह हांच्या विधानाची जाप हांंव विचारतलो, अशें विजय सरदेसाय हांंणी सांंगलें. केंंद्रीय पर्यावरण मंंत्री भुपेंद्र यादव हांणी लेगीत परिशदे निमतान गोंयांंक भेट दिली. तज्ञांची मतांं तशेंच शास्त्रोक्त पद्दतीन म्हादयचो प्रस्न सरकार सुटावो करतलें, अशें केंंद्रीय मंंत्री भुपेंद्र यादव हांंणी सांंगलें. तज्ञांंच्या सल्ल्या खेरीत कर्नाटकाच्या डीपीआराक मान्यताय दिल्या काय? हाचे स्पश्टीकरण दिवपाची मागणी युरी आलेमांव हांंणी केल्या. केंंद्रीय मंंत्र्यांंच्या वेगळ्यावेगळ्या विधानांक लागून म्हादयचो प्रस्न अदीक घुस्पागोंदळाचो जाला. ह्या सगल्या घडणुकांंचे पडसाद बसकेंत जाणवपाची चिन्नां आसात.
म्हादय वाटावपा खातीर म्हादय वाठार व्याघ्र वाठार म्हूण जाहीर करपाची मागणी आमदार वेंझी व्हिएगश हांंणी केल्या. सभाघर समिती मुखार हो विशय येतलो. म्हादय प्रस्नाची स्थिती
जाणून घेवपा सयत कागदपत्रांंची म्हायती घेवप शक्य जातलें. म्हादय प्रस्नाचो अभ्यास जावपाक जाय, अशें आमदार कार्लोस फेरेरा हांंणी सांंगलें.