म्हादय लड्याक घटाय दिवपी अर्ज दाखल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बेगिनूच सुनावणीची मागणी मान्यः अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : म्हादय प्रस्नाचेर सर्वोच्च न्यायालयांतल्या लड्याक घटाय दिवन कर्नाटकाक आडावपाक कर्नाटक विरोधांतलीं अतिरिक्त कागदपत्रां जोडिल्लो अर्ज गोंय सरकारान शुक्रारा सर्वोच्च न्यायालयांत दाखल केला. अर्जा वांगडा गोंयच्या पंगडान म्हादय प्रस्नाची सुनावणी बेगिनांत बेगीन घेवपाची मागणीय सरन्यायाधिशां कडेन केल्ली. ते प्रमाण सरन्यायाधिशांनी गोंयची मागणी मान्य केल्या. फुडल्या सप्तकांत सुनावणी जावपाक शकता, अशें अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलें.
म्हादय प्रस्न सर्वोच्च न्यायालयांत प्रलंबीत आसतनाय केंद्रीय जल आयोगान ‘डीपीआर’क मंजुरी दिल्ल्याचो दावो करून गोंय सरकारान 13 जानेवारी 2023 दिसा सर्वोच्च न्यायालयांत अर्ज दाखल करून हे विशींची सुनावणी बेगोबेग घेवपाची विनवणी न्यायालयाक केल्ली.
ते प्रमाण म्हादय प्रस्नाचेर आतां मेरेन जलतंटा लवाद, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे केल्ले उल्लंघन पुराव्यां सयत सादर करपी अर्ज बेगिनूच सर्वोच्च न्यायालयांत सादर करतले, अशें पांगम हांणी कांय दिसां पयलीं सांगिल्लें. ते प्रमाण शुक्रारा हो अर्ज न्यायालयांत सादर केला.

अर्जांत नमूद केल्ले मुद्दे

केंद्रीय जल आयोगान कळसा-भांडुरा विशींच्या कर्नाटकाच्या प्रकल्पाक ‘डीपीआर’ मंजुरी दिल्ल्यान रानजीव संरक्षण कायद्याचें कलम 29चें उल्लंघन जालां.
जलतंटा लवादाक तिनूय राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दिल्लें आसतनाय डीपीआराक मंजुरी दिवप अयोग्य.
मंजुरी मेळिल्ल्या सुदारीत डीपीआरांत कर्नाटकान फक्त म्हादय, बोंडला, भगवान महावीर आनी डॉ. सलीम अली पक्षी अभयारण्यांचो उल्लेख केला. भगवान महावीर राष्ट्रीय अभयारण्य आनी डॉ. सलीम अली पक्षी अभयारण्यांचो उल्लेख करूंक ना. तशेंच भीमगड अभयारण्यांचो उल्लेख ना.
कळसा-भांडुरा तशेंच हलतरा व्हाळांचे उदक कर्नाटकान घुंवडायल्यार जैवविवीधतायेक धोको जातलो. ताका लागून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानूय कर्नाटका कडल्यान स्पश्टीकरण मागिल्लें.
-जलतंटा लवाद, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांक पाळो दिनासतना कर्नाटकान उदक घुंवडावप चालूच दवरलां. ताका लागून गोंयच्या मुख्य रान वॉर्डना कडल्यान 9 जानेवारी 2023 दिसा कर्नाटकाक ‘कारणां दाखयात’ नोटीस धाडल्या. ताका अजून जाप दिवंक ना.