म्हादय – न्यायकारण आनी राजकारण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हालीं म्हादय संबदीत याचिकेच्या सुनावणेच्या वेळार केंद्रान कर्नाटकाच्या आराखड्याक -डीपीआराक- दिल्ल्या मान्यतेक कोर्टान स्थगिती दिली ना. न्हंयेचें उदक वळोवपाक दिवप काय ना हो याचिकांतलो मुळावे मुद्दो कोर्टान थारावपाचो आसा. तो निर्णय जावचे आदीच कर्नाटकाच्या आऱाखड्याक केंद्रान मान्यता दिवप हें शिता पयली मीठ खाल्लेवरीं. खरें तर डीपीआराक न्यायालयान स्थगिती दिवप हे फावोशे थारपाचे. सत्तापक्षाचे सरकार आमच्या राज्यांत आशिल्ल्यान त्या आदेशांत ताका न्हंयेच्या जतनायतेचो भाग आनी गोंयचे हित सांबाळपी एक पावल दिसप हो भाग समजुयेता.
हाचे सारकेलो प्रकार महाराष्ट्रांत घडला. महाराष्ट्रांत शिवसेनेचो शिंदे गट फुटले उपरांत तांच्या आमदारांक अपात्र थारावपा खातीर उद्धव गटाची याचिका कोर्टा मुखार आसतना गेल्ले ऑगस्ट म्हयन्यांत कोर्टान वेंचणूक आयोगाक पक्षाचे नांव, निशाणी हांचे विशी निर्णय घेवनाकात अशे सांगिल्लें. पात्रताय थारतकीर मूळ पक्षाचे नांव आनी चिन्न फावो त्या गटाक दिवप हातूंत तर्क आशिल्लो. सप्टेंबरांत मात वेंचणूक आयोग स्वायत्त संस्था आशिल्ल्याचो दृष्टांत न्यायालयाक जालो आनी ताणी निर्णय घेवपा विरूद्ध वेंचणूक आयोगाचेर घाल्ली बंदी काडली. ऑक्टोबरांत आयोगान पक्षाचे नाव आनी निशाणी गोठयिल्ली. मात गेल्ले सप्तकांत शिवसेना नाव आनी निशाणी शिंदे गटाक दिवन उडयली. कोर्टान पात्रताये विशीं अजून निर्णय दिल्लो ना. आता शिंद गटाक पक्ष म्हूण मान्याताय आनी पक्षाची निशाणी मेळ्ळे उपरांत समजा कायद्यान तांच्या आमदारांक अपात्र थारावपाची वेळ आयली जाल्यार तसो निर्णय दिवप आयोगाच्या निर्णयाचे फाटभूंयेर कोर्टाक अवघडीत जावपाचें आसा.
प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आसतना केंद्रान, स्वायत्त संस्थांनी निर्णय घेवप, राजकारण्यांनी त्या विशयाचेर भाष्य करप हातूंत कोर्टांक आतां अवमानना जाल्ली दिसना, अशें दिसपाक लागलां. गोंयच्या सरकाराक विश्वासांत घेवन कर्नाटकाच्या डीपीआराक मान्यताय मेळोवन दिल्या हाचें स्रय अमित शाह हांणी कर्नाटकांतल्या जाहीर सभेंत घेतले. त्या डीपीआराच्या आदाराचेर कर्नाटक सरकारान उदक वळोवपी प्रकल्पा खातीर आता बजेटांत एक हजार कोटींची तरतूद केल्या म्हळ्यार कोर्टाचो निर्णय आपल्या फावराद जातलो हें तांणी गृहीत धरप ही जाली ताच्या फुडली अवमानना. न्यायसंस्थेचेर अप्रत्यक्षपणान दबाव हाडपाचे तंत्रूय म्हणू येता. उदक वळोवपाच्या कामाचो श्रीगणेशा काँग्रेसच्या राजवटीत जाल्लो हें सांगून हाचे फुडें राज्यांत काँग्रेस सत्तेत आयली जाल्यार उदक वळोवन हाडटलेच, हाची हामीय वेंचणूक प्रचार सभांनी सिद्दरामय्या दिवपाचे आसात. तोवूय अवमाननेचो भाग जातलो.
कर्नाटकान संबदींत परवाने घेतले उपरांतच तांकां कामाक सुरवात करपाक मेळटली ही तशी पळयत जाल्यार दुय्यम बाब. डबल इंजीन सरकार आसतना ‘हाडात रे ते परवाने’ म्हणटाच सगळे विभाग सगळे तरेचे परवाने घेवन सरकारी खात्यांच्या दारांत उबे आसतले. सरकारचो वरदहस्त आसत जाल्यार बेकायदेशीर कामा खातीर परवाने मेळोवन काम तडीक लावप कितलें सोंपें आसता तें आमी लागींच्यान पळयलां. भारतीय पुरातत्व कायद्या प्रमाण बांदकाम निशिद्ध आशिल्ल्या पोरणे गोंय भागांत जमनीचेर हक्क नाशिल्ल्या आदल्या मालकाचे झोळयेंत सगळे तरेचे परवाने संबदित विभागांनी घाले. आनी ताच्या आदाराचेर नव्या मालकान बांदकाम करून बेकायदेशीर बंगलो बांदलो. धडधडीत बेकायदेशीर आशिल्ल्या बंगल्या विरूद्ध जनतेन रस्त्यार येवन आंदोलना केलीं तरी तो बंगलो आयजूय उबो आसा.
जांकां राजकी आदार ना तांचे खातीर मात देशांतलो कायदो खर आसता. कसलीय कायदेशीर नोटीस, न्यायलयांत दाद मागपाची संद दिनासतना बुलडोझरांनी घरां मातये भरवण करपाचीं प्रकरणां ह्या देशांत दिसपट्टी घडटात. गेल्ले सप्तकांत पुलीस आनी प्रशासनिक अधिकाऱ्यांचे हाजिरींत अतिक्रमण विरोधी कारवायेत घर उडयता आसतना आवय, धुवेक लासून मारपाची घडणूक उत्तर प्रदेशांत घडल्या. सत्ते मुखार शाणपण चलना म्हणटात. जमिनी कायद्यान अधिग्रहण केली नासतना, लुकसाण भरपाय दिली नासतना पुलीस दवरून सरकारी रस्त्याची कामां केल्ली आमी पळयल्यांत. रेल्वे दोट्टीकरणाच्या कामांत आयिल्ले दिसा रेल्वे कसलेच संमतीपत्र, करारनामो, कबलात नासतना खाजगी भाटांनी, शेतांनी अतिक्रमण करीत आसा. पंचायतीन काम थांबोवपाची नोटीस दित जाल्यार रेल्वेच्या कामाक पंचायतीच्या परवानगेची गरज ना, अशें कोर्ट सांगता. शेवटा खंयच्या परवान्यांची केन्ना गरज आसता आनी केन्ना नासता तेंवूय कोर्टच थारायता. उदाहरण दिवपाचे जाल्यार मार्ग दोट्टीकरण करपी रेल्वेन जर वन संवर्धन कायदो आनी वनजीवन संरक्षण कायदो अंतर्गत परवानगी मेळयल्या जाल्यार तांकां पर्यावरण दाखलो घेवपाची गरज ना असो निर्णय उच्च न्यायालयान दिला. फाल्यां कर्नाटकाच्या परवान्यांक विरोध करत कोणीय कोर्टांत गेल्यार घडये कोर्टच परवाने दिवचे वा परवाने घेवपाची गरजूच ना अशेंय निर्णय घडये दित. कोर्टांन आपले आदले निर्णय तपासून ते बदलून नव्यान निर्णय दिल्ली प्रकरणां आसात.
सद्याच्या काळांत कोर्टा मनीसजात आनी मनशाच्या विकासाक चड म्हत्व दिता, अशें दिसपाक लागला. पेंच वाग अभयारण्यांतल्यान चारपदरी मार्ग प्रकल्पाच्या विरोधांत दाखल याचिकेच्या निवाड्यांत कोर्टान विकासाचो मुद्दो उखलून धरलो. विकासा खातीर रस्तो रूंदीकरण, रेल्वे दोट्टीकरण, विजवाहिनी घालपाच्या कामांत रान, न्हंय वाठारांतली वनस्पती, जीवजंतू, सवणी, मोनजाती हांची नासाडी कोर्टांक मान्य आसा अशे हालींच्या गोंय संबंदी निर्णयांतल्यान दिसपाक लागलां. हुबळ्ळी , धारवाड, बेळगांवी भागांतल्या मनीस जातीची तान आनी शेती पिकोवपाक उदकाची गरज भागोवप काय म्हादयच्या वाठारांतले सैम, रानजीवन वाटोवप हे मुद्दे कोर्टा मुखार आसतले. कोर्टांचे निवाडे बरेचदा अजापित करपी आसतात. पडकी मशीद उडयतना सगळ्यांनी पळयली खरी, पूण आरोपी मात निर्दोष सुटले. तशेंच बाँब स्फोट प्रकरणांत कोणीच दोषी सांपडले नाशिल्ले, जाल्यार जे मेले ताणी आपूणच स्फोट करून जीण सोपयली अशें समजूवपाचें ? रू. 31,000 कोटी भ्रष्टाचाराच्या २G स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचो बोवाळ व्हडलो जालो. सगळ्या आरोपींक खर खास्त जातली अशी खात्री आशिल्ली. मात शेवटा सगळे आरोपी निर्दोष सुटून रस्त्यार ढोल बडयत, गुलाल खेळत, फुगोट्यो मारीत मिरवणूक काडून घरा गेले.
कोर्टांत न्याय मेळटाच अशे ना, पूण कोर्टांत न्यायाधीश जे कितें दितात ताका न्याय म्हणटात, अशें कोणा एका म्हान मनशान म्हणल्लां तें हालींच्या तेंपार आतां पटपाक लागलां. तेन्ना आमची बाजू भक्कम, आमीच कोर्टांत जिखतले म्हूण आतांच चड खोशी न जाल्ले बरे.

दीपक लाड
पर्वरे