म्हादय खातीर हजारांनी लोकांचो एकवट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विर्डेचे सभेक उपाट प्रतिसाद, भाजप सोडून सगल्या पक्षांच्या फुडाऱ्यांची हाजेरी

पणजी: विर्डी-सांखळे सेव्ह म्हादय, सेव्ह गोंय सभेंत हजारांनी लोकांनी म्हादय वाटायात अशी घोशणा दिली. हे सभेक लागिल्ली हाजेरी ही म्हादय खातीर लोकांनी दाखयिल्लो एकवट पळोवन हे सभेंतल्यान म्हादयच्या व्यापक आंदोलनाची कीट पडिल्ल्याचें दिसून आयलें. हे सभेंतल्यान गोंय जनमत कौल 2 ची सुरवात जाल्ल्याचें खूबशा उलोवप्यांनी उलोवन दाखयलें. सभेंत केंद्र सरकारान कर्नाटकाच्या डीपीआराक दिल्ली मंजुरी ताकतिकेन रद्द करची आनी राज्य सरकारान कसलीच हलगर्जीपणा दाखयनासतना आनी खंयच्याच चेपणाक बळी पडनासतना ह्या आंदोलनाक तेंको दिवचो अशे दोन थाराव घेतले.

सांखळी नगरपालिका मैदानार आयोजीत केल्ले हे सभेंक आडखळ हाडले उपरांत नगराध्यक्ष राजेश सावळ हांणी विर्डी सांखळी हांगासरले आपले खाजगी सुवातेंत हे सभेचें निमाणें आयोजन केलें. सभेक स विरोधी आमदार तशेंच विवीध राजकी पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, विवीध समाजसेवी संघटणांचे प्रतिनिधी, पर्यावरण मोगी, म्हादय मोगी आनी जागरूक नागरिकांची हाजेरी आशिल्ली. सभेचे सुवातेर हाजीर आशिल्ल्या लोकांच्या तोंडार फक्त म्हादय वाटायात, राज्य वाटायात ह्योच घोशणा आशिल्ल्यो.

म्हादयच्या उदका सयत हेर न्हंयो वाटावपाची गरज आसा. आमदारांनी राजकारण करिनासतना म्हादयच्या जतनाये खातीर एकठांय येवपाची गरज आसा, अशें पर्यावरण कार्यकर्ते प्रो. राजेंद्र केरकार हांणी म्हणलें. म्हादय सयत राज्यांतल्या अभयारण्यांचो विशय जटील जाला. हो विशय आमदारांनी लावन धरपाची गरज आसा. 20 हजार वर्सां पयली मांडवी आनी जुवारी ह्यो दोन न्हंयो एकूच आशिल्ल्यो. एनआयओ संस्थेन हे विशीं अभ्यास केला. एनआयओच्या अहवालाचो आमदारांनी अभ्यास करपाक जाय. अस्तंत घांट वाठार हें दायज थळ आसा. युनेस्को कडल्यान दायज थळाची मान्यताय घेवपाक गोंय सरकाराक अपेस आयलां, अशें प्रो. राजेंद्र केरकार हांणी सांगलें.

म्हादय खातीर सांखळी-विर्डे जाल्ले सभेक लोकांचो उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, आमदार विजय सरदेसाय, अॅड. रमाकांत खलप, कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमीत पाटकार तशेंच हेर राजकी फुडारी हाजीर आशिल्ले.

सगल्या आमदारां खातीर कदेलां राखून दवरिल्लीं. भाजप आमदारांचीं कदेलां मात रितीं अाशिल्लीं.

…जाल्यार मुख्यमंत्र्यांनी राजिनामो दिवचो: विजय

केंद्र सरकारान 15 दिसां भितर कर्नाटकाच्या डीपीआराक दिल्ली मान्यताय फाटीं घेतली ना जाल्यार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राजिनामो दिवचो. मुख्यमंत्र्यांच्या राजिनाम्यान लेगीत डीपीआराची मान्यताय रद्द जाली ना, जाल्यार सगल्या आमदारांनी राजिनामो दिवपाची गरज आसा. सगल्यांनी राजिनामो दिलो जाल्यार घटनात्मक पेंच निर्माण जातलो. केंद्राचेर चेपण हाडपा खातीर घटनात्मक पेंच निर्माण जावपाची गरज आसा अशें विजय सरदेसाय हांणी म्हणलें.

2007 ते 2012 ह्या काळांत म्हादयचें उदक घुंवडायलें अशी म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ह्या काळांत दिगंबर कामत हे मुख्यमंत्री आशिल्ले. सुभाष शिरोडकार हे काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आशिल्ले. हे दोनूय फुडारी सध्या भाजपांत आसात. मुख्यमंत्र्यांनी ह्या दोगाकूंय जाप विचारपाची गरज आसा. कर्नाटकाच्या डीपीआराक मान्यताय दीत आसतना केंद्रान गोंयाक सर्वोच्च न्यायालयांत वचपाचो सल्लो दिला असो आरोप विजय सरदेसाय हांणी केलो.

धारवाड म्हालांत उदकाचो उणाव आसा. हो उणाव पयस करपा खातीर कर्नाटक म्हादयचें उदक घुंवडावपाचो यत्न करता. हाचो फटको गोंयच्या 6 म्हालाक बसतलो, अशें प्रो. प्रजल साखरदांडे हांणी सांगलें.

पुला सकयल उदक आसचें ना : दत्ता नायक

भाजप सरकारांत नितीन गडकरी हे पूल बांदीत आसात. एक वेळ अशी येतली की पुला पोंदा उदकूच आसचें ना अशें दत्ता नायक हांणी म्हणलें. दक्षीण अमेरिकेंतल्यान अमेझॉन न्हंय व्हांवता. ही न्हंय पांच ते स देशांतल्यान व्हांवता. कोलंबियातल्यान ही न्हंय ब्राझीलांत व्हांवता. कोलंबियाचे उदक आडावपाचे यत्न आशिल्ले. संवसारीक कायद्याक लागून हे यत्न येसस्वी जाले नात. खूबशा वर्सां पयलीं गौतम बुद्धाच्या काळांत लेगीत न्हंयांचें उदक घुंवडावपाचे यत्न जाल्ले. सिद्धार्थ म्हणल्यारूच गौतम बुद्ध हांणी उदक घुंवडावपाक विरोध केल्लो. कर्नाटकांत सिद्धार्थ तयार जावपाची गरज आसा अशें दत्ता नायक हांणी म्हणलें.

दामोदर मावजो हांणी म्हणलें, हो लढो आमचो आसून कोणाचेरूच निंबून रावपाचें ना. दुसऱ्यांचेर रावल्यार आमी जिखूंक शकचें नात. ते खातीर सगल्यांत पयलीं आमच्या लढ्याचेर आनी स्वताचेर विस्वास दवरचो. असोच विस्वास गोंयचें अस्तित्व तिगोवन दवरपा खातीर ओपिनियन पोला वेळार दवरिल्लो. ताका लागून गोंयकारांनी तो लढो जिखिल्लो, आनी हो लढो आयज आमकां जिखपाचो आसा. म्हणून सगल्यांनी स्वता मदल्या ज्योतीची मशाल करची पडटली.

म्हादयचेर मुख्यमंत्र्यांचें राजकारण : अॅड. शिरोडकार

म्हादय प्रस्नाचेर सगल्यांत पयलीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राजकारण सुरू केलें. सेव्ह म्हादय मंच राजकारण करिना. हाका लागून सगल्या राजकी पक्षांचे कार्यकर्ते आनी फुडारी हे सभेक जमा जाल्यात. आमची म्हादय आमकां जाय अशें म्हणून म्हादयचें उदक आमकां मेळचें ना. म्हादयच्या उदका खातीर रस्त्यार देंवपाची गरज आसा. कणकुंबी वचपाची तयारी दवरपाक जाय. कळसा – भांडुराच्या प्रकल्प आराखड्याक केंद्रान मान्यताय दिल्या. हो आराखडो गोंय सरकाराक अजून मेळूंक ना. मुख्यमंत्र्यांनी म्हादय वाटावपाचे यत्न केल्ले जाल्यार लवादाचो निवाडो अधिसुचीत करपाक कसो दिलो? असो प्रस्न अॅड. हृदयनाथ शिरोडकार हांणी केलो.

प्रशांत नायक हांणी घोशणा दीत भाशणाक सुरवात केली. गोंयचे लोक स्वतंत्र गोंया खातीर तशेंच भाशे खातीर एकठांय आयल्यात. आतां उदका खातीर लोकांनी एकठांय येवपाची गरज प्रशांत नायक हांणी उक्तायली.

प्रो. सुभाष वेलिंगकार, किर्ती आझाद, रामा काणकोणकार, शंकर पोळजी, ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत दामोदर मावजो हांचींय भाशणां जालीं.

डीपीआर रद्द करपाचो थाराव संमत

कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या आदारान कर्नाटकान म्हादयचे उदक घुंवडायलें जाल्यार राज्यांतल्या 6 म्हालांचेर परिणाम जातलो. कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआराक दिल्ली मान्यताय केंद्रान फाटीं घेवची, अशी मागणी करपी थाराव संमत जालो. म्हादयचे उदक वाटावपा खातीर सरकारान घाळपणा करपाक जायना म्हूण आंदोलन करपाची गरज आसा. आंदोलनाक तेंको दिवपी थाराव संमत जालो.

लवाद स्थापन करपाक विरोध केल्लोः केरकार

म्हादयचे उदक घुंवडावपा खातीर कर्नाटक जे तरेन यत्न करता, ते भशेन उदक वाटावपा खातीर गोंयचे यत्न जायनात. लवाद स्थापन करपाक हांवें विरोध केल्लो. लवादान आतां कर्नाटकाक 3.9 टीएमसी उदक घुंवडावपाक मान्यताय दिल्या. गोंयांत 12 न्हंयो आसात आनी 41 उपन्हंयो आसात. ह्यो न्हंयो वाटावपा खातीर मशाल पेटोवपाची गरज आसा अशें प्रो. राजेंद्र केरकार हांणी म्हणलें.