म्हादय खातीर गोंयकारांंनी घराघरांनी पेटयल्यो दिवल्यो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

‘सेव्ह म्हादय, सेव्ह गोवा’ संघटणेच्या उल्याक प्रतिसाद

भांंगरभूंंय I प्रतिनिधी
पणजी : म्हादयचें उदक वाटावपा खातीरच्या आंंदोलनांत वांंटो घेतना हजारांनी गोंयकारांंनी आपापल्या घरांनी दिवली वा मेणवात पेटयली. ह्या वेळार आमची म्हादय, आमकां जाय, अशो घोशणाय दिल्यो. सेव्ह म्हादय, सेव्ह गोवा मंंचाच्या उल्याक प्रतिसाद दिवन गोंयकारांनी ह्यो दिवल्यो पेटयल्यो.
कळसा – भांंडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याक केंंद्रान मान्यताय दिल्ल्यान म्हादयचो प्रस्न गंंभीर जाला. केंंद्रान डीपीआराक दिल्ली मान्यताय फाटीं घेवची, अशी मागणी सरकारी शिश्टमंंडळान केंंद्रीय गृहमंत्री अमीत शाह हांंचे कडेन निवेदन भेटोवन केल्ली.
मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांंच्या शिश्टमंंडळान केंंद्रीय गृह मंंत्री अमीत शाह हांंची दिल्लींत भेट घेतिल्ली. हे भेटी उपरांंत अमीत शाह हांंची बेळगांवां सभा जाली. म्हादयचें उदक कर्नाटकाक मेळटलें. गोंय सरकाराच्या सहमतीन म्हादयची समस्या सोडोवपाक भाजप सरकाराक येस आयलांं, अशें बेळगांवां तांणी जाहीर सभेंत सांगिल्लें. ते उपरांत गोंयांत खवदळ पडिल्लो.
आतां सेव्ह म्हादय, सेव्ह गोवा मंंचान आंंदोलन खर केलांं. दरेकी म्हालांत जागृताये खातीर सभा आयोजीत केल्यात. म्हादय आंंदोलनाक तेंको उक्तावपा खातीर आयतारा साडे सात वरांचेर दिवली वा पणटी पेटोवपाचो उलो तांणी गोंयकारांक केल्लो. ह्या उल्याक मान दिवन हजारांंनी लोकांंनी आपल्या घरांनी दिवली पेटयली.
सेव्ह म्हादय, सेव्ह गोंय मंंचाचे प्रो. प्रजल साखरदांंडे, महेश म्हांंब्रे हांंणी दिवली पेटयली. म्हापश्यां जितेश कामत, राजन घाटे आनी हेर कार्यंकर्त्यांची मेणवात रॅली जाली. मायणा कुडतरी रेनबो वॉरियर्साचे अभिजीत प्रभुदेसाय हांणी कुटुंंबियांं सयत मेणवाती पेटयल्यो. मनांत आशिल्लो द्वेश पयस दवरून म्हादय वाटावपा खातीर यत्न करुंया, असो उलो तांंणी मारिल्लो. आमदार विजय सरदेसाय, आपाची प्रतिमा कुतिन्हो हांंणी लेगीत दिवली पेटोवन म्हादय आंंदोलनाक तेंको दिलो. मांंद्रें गट काँग्रेसीची आयतारा बसका जाली. बसके उपरांंत प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमीत पाटकार, अॅड. रमाकांंत खलप, बाबी बागकार आनी हेर कार्यकर्त्यांनी मेणवाती पेटोवन तेंको दिला.