मोल मेळूंक नाशिल्ल्यान रोजांच्यो माळो उडयल्यो शेतांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

काणकोण: रोजांं व्हड प्रमाणांत फुलिल्ल्यान सगली कडेन रोजांच पळोवंक मेळ्ळीं. अंदूं दसऱ्याक रोजांक बरें मोल मेळूंक नाशिल्ल्याचें रोजां विकप्यांचें म्हणणें आसा. पूण अंदूं व्हड प्रमाणांत हुबळी आनी बेळगांव सावन रोजांच्यो गाडयो भरून आयिल्ल्यान गोंयांत रोजांची बागायत आशिल्ल्या बागायतदारांक बरें मोल मेळूंक शकलें ना.

हरशीं दर वर्सां 70 ते 80 रुपया मिटर आसपी रोजांची माळ अंदूं 40 रुपया आशिल्ली. तीच माळ बेळगांव आनी कर्नाटकांतल्यान आयिल्ल्या वेपाऱ्यांनी 25 ते 30 रुपया प्रमाण दिली. अशा वेळार गांवठी रोजांची विक्री करपी वेपाऱ्यां कडेन गिरायकांनी फाट केली. ताका लागून तांचीं रोजां पडून उरलीं.

कांय जाणांनी सांजवेळा 20 रुपया ते 10 रुपया ह्या मोलान माळ विकली. कर्नाटकांतल्या हुबळी आनी बेळगांव सावन आयिल्ल्या वेपाऱ्यांनी लेगीत थळाव्या वेपाऱ्यां कडेन सर्त करून रोजां विकलीं. व्हड प्रमाणांत हाडिल्ल्यो रोजांच्यो माळो निमाणें पणसुलेंच्या विश्वास निळू देसाय हांच्या शेतांत उडयल्यो.