मोल्यां उबारतल्या उड्डाण पुलाक लागून 39 दुकानदार सांपडले अडचणींत

मोल्यां ह्याच रस्त्या वयल्यान जातलो उड्डाण पूल.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पंचायतीन धाडलें राष्ट्रीय म्हामार्ग विभागाक पत्र

फोंडें: मोलें बाजारांतल्यान वचपी राष्ट्रीय म्हामार्गार उबारतल्या उड्डाण पुलाक लागून 39 दुकानदार अडचणींत सांपडल्यात. राष्ट्रीय म्हामार्ग एनएच 748 हाचे चौपदरीकरण करपाचे आशिल्ल्यान दुकानदारांक उड्डाण पुलाचो फटको बसतलो. उड्डाण पुलाक लागून थळाव्या दुकानदारांक थाकाय दिवपा खातीर पंचायती वतीन राष्ट्रीय म्हामार्ग विभागाक पत्र धाडलां.

मोलें बाजारांतल्यान रस्त्याचें रुंदीकरण करतना सुमार 25 मिटर अंतराचो उड्डाण पूल बांदतले. हे खातीर सुमार 24 दुकानां रस्त्याच्या रुंदीकरणा वेळार मोडचीं पडटलीं. हे संबंदी दुकानदारांनी बांदकाम खात्या कडेन रितसर कागाळ केल्या. ते संबंदी चर्चा करून बाजारांत उड्डाण पूल बांदपाचो निर्णय वरिश्ठ अधिकारी चंद्रकांत शेटकार हांणी दुकानदारांक कळयलां. ताका लागून मोलें बाजारांतल्या दुकानदारांक खण बंदी उपरांत परतून संकश्ट येवपाचें आसा.

मोलें वाठारांतल्यान व्हड संख्येन अवजड वाहनां दीसपट्टी यो-वच करीत आसतात. अनमोड ते बाणस्तारी पुला मेरेन राष्ट्रीय म्हामार्गाचें रुंदीकरण करपाचें काम उरलां. रोखडेंच ह्या कामाचो शुभारंभ करतले आनी सद्या जमीन ताब्यांत घेवपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. मोलें हांगासरल्या दुदसागर रिसोर्ट ते बोंडूमळ मेरेन सुमार 1 किलोमिटर अंतराचेर उड्डाण पूल बांदपाचो निर्णय बांदकाम खात्यान घेतला.

सरपंच कपील नायक हांणी थळाव्या दुकानदारांक थाकाय दिवपा खातीर पंचायती वतीन राष्ट्रीय म्हामार्ग विभागाक पत्र धाडलां. उड्डाण पूल बांदचे पयलीं थळाव्या दुकानदारांचो विचार जावपाची गरज आसा. तशेंच उड्डाण पुलाचो आराखडो दाखोवपाची मागणी केल्या. सगले दुकानदार पर्यटकांचेर निंबून आशिल्ल्यान उड्डाण पूल बांदले उपरांत सगलीं वाहनां बाजारांतल्यान वचनासतना उड्डाण पुला वयल्यान वतलीं आनी हाचो गंभीर परिणाम दुकानदारांच्या वेवसायाचेर जातलो अशें दुकानदारांनी सांगलें.