मोरजी मांद्रें दर्यादेगेर आवाजाचें प्रदुशण, तरी लेगीत 35 कांसयांनी घातलीं 2900 तांतयां

कांसयांक तांतयां घालपा खातीर आरक्षीत केल्ली सुवात. (निवृत्ती शिरोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पेडणें: मोरजी, आश्वें, मांद्रें दर्यादेग वाठारांत सूर्य अस्तमेक वचून परतून उदेवपा मेरेन व्हड व्हड आवाजांत संगीत पार्ट्यो चलतात. तरी लेगीत दर्यांतल्या 35 कांसयांनी ह्या दर्यादेगेर येवन 2900 परस अदीक तांतयां घातली. ह्या कांसयांक तांतया घालपा खातीर मोरजी टेम्बवाड्या वयल्या कांसय संवर्धन मोहिमे खाला सुवात राखून दवरल्या.

तेन्नाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी 2000 त मोरजी पंचायत वाठारांतल्या टेम्बवाड्यार 500 चौखण मिटर जमीन दर्यादेगेर कांसय संवर्धन मोहिमे खातीर आरक्षीत केल्ली. तेन्नाच्यान आयज मेरेन ही मोहीम येसस्वीपणान चलता. ह्या वाठारांत आवाज प्रदुशणाचो त्रास जाल्ल्यान ताचो परिणाम दर्यांतल्या कांसयांचेर जाता, अशें पर्यावरण मोगींचें मत आसा. अंदूं आश्वें आनी मोरजी ह्यो दर्यादेगो कांसय संवर्धन मोहिमे खातीर संवेदनशील म्हूण जाहीर केल्यात. ह्या दर्यादेगांचेर सांजेच्या 7 वरां उपरांत कसलेच तरेच्यो लायटी पेटोवपाक आनी संगीत वाजोवपाक मनाय आसा. तरी लेगीत आमोरेर सुरू जाल्ल्या संगीत कार्यावळी सकाळीं उजवाडा मेरेन चलतात. ह्या कार्यावळी वरवीं व्हड प्रमाणांत आवाजाचें प्रदुशण जाता. अशें आसून लेगीत फक्त देड म्हयन्यांत मोरजी आनी आश्वें दर्यादेगेर 35 कांसयांनी 2900 तांतयां घातलीं. तातूंत आश्व्यां 7 जाल्यार मोरजे 28 दर्यांतल्या कांसयांनी तांतयां घातल्यांत. रान विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी जाळी मारून ह्या तांतयांक राखण दिल्या.

आवाज प्रदुशणाक लागून पर्यावरणा वांगडाच कांसय संवर्धन मोहिमेचेर परिणाम जाता, अश्यो पर्यावरण मोगींच्यो कागाळी वाडत आसात. हाची गंभीर दखल घेवन रान मंत्री विश्वजीत राणे हांणी रान अधिकाऱ्यांक सुचोवणी केल्या, जे कांसय संवर्धन मोहिमेच्या वाठारांत आवाज प्रदुशण आनी संवर्धन मोहिमे खातीर आडखळ हाडटात तांचेर कारवाय करात. मोरजेच्या पुराय दर्यादेगेर तशेंच आश्वें मांद्रें, हरमल, केरी- तेरेखोल ह्या वाठारांत दर वर्सां दर्यांतल्यो कांसयो येताल्यो आनी तांतया घालताल्यो, पूण थळावे लोक तीं तांतयां फारायताले. 1997त टेम्बवाड्या वयल्या कांय पर्यावरण मोगींनी ह्या तांतयांक राखण दिवपाक सुरवात केली. कांसय फोंडकुलां काडून तांतयां घालतात. पर्यावरण मोगींनी त्या फोंडकुलांक राखण दिवन ताची म्हायती रान अधिकाऱ्यांक दिताले.