‘मोपा’चेर मुलाखतीक हिसपा भायर गर्दी

मुलाखती खातीर जाल्ली गर्दी. (निवृत्ती शिरोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इंटरनॅट सेवा नाशिल्ल्यान गोंदळः पांच हजारां परस अदीक तरणाट्यांची हाजेरी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पेडणें: मोपा विमानतळाचेर विवीध विभागा वतीन 23 जूनाक मुलाखती दिवपाक पांच हजारां परस अदीक तरणाट्यांनी हाजेरी लायिल्ली. पूण वेवस्थीत नियोजन नाशिल्ल्यान आनी इंटरनॅट सेवा विस्कळीत आशिल्ल्यान मुलाखती खातीर आयिल्ल्या तरणाट्यांक इंटरनॅट मेसेज येवपाक कळाव लागतालो. ताका लगून खूब गोंदळ जालो.

पेडणें म्हालांतल्या 13 व्या आंतरराष्ट्रीय मोपा विमानतळाचेर वट्ट 17 प्रकारच्या विवीध पदांचेर 23 आनी 24 जून अशे देन दीस मुलाखती घेवपाची कार्यावळ आयोजीत केल्ली. 23 जूनाक पयल्याच दिसा पांच हजारां परस अदीक तरणाट्यांनी नांव नोंदणी केली. नांव नोंदणी उपरांत दरेका तरणाट्याक कंपनी वतीन इमेल मेसेज वा मोबायलाचेर मेसेज धाडून तांकां तांची मुलाखत केन्ना आसा तें सांगताले. कांय तरणाट्यांनी आपली नांव नोंदणी करून आपल्याक आतां मेसेज येतलो, मागीर मॅसेज येतलो म्हूण वाट दीसभर पळयली. इंटरनॅट सेवा विस्कळीत आशिल्ल्यान तांकां मेसेज मेळूंक ना आनी तांकां मुलाखत दिवचे आदींच घरा वच्चें पडलें.

एके वटेन उटंगराचो पावस आनी दुसरे वटेन मोपा विमानतळ वाठारांत येवपा खातीर प्रवासी बशी नाशिल्ल्यान मुलाखती दिवपाक आयिल्ल्या तरणाट्यांची खुबूच धांदल जाली.

भारत बागकार हांणी प्रतिनिधी कडेन उलयतना सांगलें, मोपा विमातळ प्रकल्पांत जे जे रोजगार उपलब्ध आसात ते खातीर 23 आनी 24 जूनाक मुलाखती जातल्यो. बेरोजगार तरणाट्यांनी मुलाखतीचो अर्ज दितना अर्जा खाला आपूण पिडेस्त शेतकारा संबंदांत वा पिडेस्त शेतकारांच्यो जांच्यो जमनी गेल्यात त्या वाठारांतलो बेरोजगार तरणाटो आसा, असो उल्लेख करचो.

जांच्यो जमनी मोपा विमानतळा खातीर गेल्यात, तांकां प्राधान्य दिवचें, अशी मागणी बागकार हांणी मोपा विमानतळ तयार करपी जीएमआर कंपनी कडेन केल्या. तशेंच पेडणें म्हालांतल्या सगळ्या बेरोजगार तशेंच जांच्यो जमनी गेल्यात त्या तरणाट्यांनी संघटणे फाटल्यान उबे रावचे. तांकां न्याय मेळोवन दिवचे खातीर संघटणा यत्न करतली, अशेंय तांणी सांगलें. कसल्यो नोकऱ्यो तयार जाल्यात ताची म्हायती तळागाळांतल्यो लोकां मेरेन पावची हे खातीर जीएमआर कंपनीन जनजागृती करची. बेरोजगार तरणाट्यां फाटल्यान ही संघटणां घट उबी रावतली, अशें ॲड. प्रसाद शहापूरकार हांणी सांगलें.

‘मुलाखतीचे दीस वाडोवपाची शक्यताय’

मोपा विमानतळा वयल्यान पयलें उड्डाण 15 ऑगस्टाक जातलें. सप्टेंबराच्या दुसऱ्या सप्तका सावन नेमान उड्डाणां जावपाचीं आसात. ताका लागून व्हड प्रमाणांत नोकर भरती सुरू आसा. तरणाट्यांचो जे तरेन प्रतिसाद मेळटा ते वयल्यान मुलाखतीच्यो तारखो आनीक वाडोवपाची शक्यताय आसा. 23 जूनाक जांच्यो मुलाखती घेतल्यात वा जांची नांव नोंदणी जाल्या, पूण तांची मुलाखत जावंक ना, तांकां कंपनी वतीन इंटरनॅटा वरवीं वा तांचे मोबायल नंबर घेवन तांकां मुलाखतीचो दीस कळयतले, अशें सुत्रांनी म्हणलां.