‘मोगा’ चो सगल्यांक येवकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयांत जावपी 37 वे राष्ट्रीय खेळ ही फक्त एक खेळां सर्त न्हय; भारताच्या भावनांचो आनी विविधतायेचो तो उत्सव. आमकां एकठांय येवपाची, खेळांच्या बॅनरा खाला एकठांय येवपाची आनी आयुश्यभर तिगून उरपी यादीं तयार करपाची संद.

नमस्कार, हांव मोगा, आनी तुमकां सगल्यांक काळजा सावन मायेमोगाचें आमंत्रण दिवपाक हांव आयलां. 37 वे राष्ट्रीय
खेळ सुरू जाल्यात, आनी ते खेळ, एकचार आनी भारताच्या जिवंत भावनांचो भव्य उत्सव जावपाचें उतर दितात. 37 व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीचो अधिकृत शुभंकर म्हूण हांव ह्या भव्य कार्यावळी भोंवतणी आशिल्ल्या उमेदीचें प्रतीक म्हणून उबो रावतां. खेळांच्या प्रवासांत तुमकां व्हरपाक परवानगी दिवची.
सुर्यान चुंबन घेतिल्लीं दर्यादेग आनी निळसार उदक फक्त फाटभूंय न्हय तर ह्या आकर्शणाचो एक अभिन्न भाग आशिल्ल्या गोंयच्या सुरम्य राज्यांत 37 वे राष्ट्रीय खेळ थोडे सुरू जाल्यात. थोडे सुरू जावपाचे आसात. हातूंत बॅडमिंटन, नॅटबॉल, बास्केटबाॅल हे खेळ सुरू जाल्यात. 26 ऑक्टोबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकीं उक्तावण जातलें. तेन्ना सावन अधिकृत सर्तीक सुरवात जातली अशें म्हणूंक येतलें. हे खेळ 9 नोव्हेंबर 2023 मेरेन चलतले. ह्या वेळार गोंय खेळगड्यांची उत्कृश्टताय केंद्रांत रुपांतरीत जातली, जंय देशांतल्या सगल्या कोनशांतले खेळगडे एकठांय येवन खेळां विशयांच्या विंगड विंगड सर्तींत वांटो घेतले. ही फक्त खेळां सर्तीची सर्त न्हय; आमच्या राष्ट्राच्या विविधतायेच्या एकचाराचो तो उत्सव.
ह्या उल्लेखनीय प्रवासांतलो एक भाग जावंक, स्टॅण्डांत उबे रावून ह्या खिणाक पावपाक आपलें जिवीत समर्पीत केल्ल्या खेळगड्यांक उर्बा दिवपाक हांव तुमकां आवाहन करतां. तुमचो आदार संवसारीक फरक करपाक शकता. आमचे खेळगडे दाखयतात ती समर्पण, कश्ट आनी लवचीकपण पळोवपाची संद. 37 वे राष्ट्रीय खेळ फक्त सर्त न्हय; भारतांतल्या गिरेस्त खेळां संस्कृतायेचें तेप्रतिबिंब, जंय प्रतिभा फुलता आनी सपनां साकार जातात. उबदार आतिथ्य आनी जिवंत संस्कृताये खातीर नामना मेळिल्लें गोंय संवसारीक पांवड्या वेलें खेळां वातावरण दिवपाक तयार आसा. ही कार्यावळ भव्य येसस्वी जावची म्हण झुजा पांवड्यार यत्न चालू आसात.
राष्ट्रीय खेळांत ट्रॅक आनी फिल्ड ते धनुर्विद्या, जलतरण ते कबड्डी आनी हेर जायते खेळां प्रकार आसतात. खेळांचो खरो कार्नाव्हाल जंय दरेकल्याक कितें तरी मनोवपाक मेळटा. तुमी निमाणें वळीक धांवपी धांवप्याचो फॅन आसूं वा धनुर्धराच्या सुक्ष्मतायेचो फॅन आसूं, सगल्यां खातीर एक खेळ आसा. खेळगडे आपली मर्यादा धुकलून व्हडपण मेळोवपा खातीर यत्न करतात. दर एका खेळगड्याची एक आगळीच कथा आसता, घाम, त्याग आनी उत्कृश्टतायेचो यत्न हांचो आस्पाव आशिल्लो प्रवास. हांव मोगा, तांच्या आत्म्याचें प्रतीक म्हणून उबो रावतां आनी तांच्या प्रवासांतलो एक भाग जावपाक तुमकां आपयतां. ते भायर गोंयांत रूच घेवपाक असंख्य अणभव मेळटात. बाजारपेठेचो सोद घेयात, थळाव्या जेवणांत रमांत आनी गोंया इतली खाशेली करपी परंपरा आनी उत्सवांत बुडात. गोंयांत जावपी राष्ट्रीय खेळ ही फक्त एक कार्यावळ न्हय; तो एक अणभव. कितें तरी व्हडलें, आमकां खोशेंत आनी उत्सवांत एकठांय हाडपी गजालीचो भाग जावपाची संद.
मोगा, हें फक्त प्रतीक न्हय; खेळांच्या आत्म्याचें मूर्त रूप हांव. खेळ म्हणल्यार फक्त सर्त न्हय तर एकचार, खोस आनी उत्सव हांचोय उगडास करून हांव उबो रावतां. ह्या अविस्मरणीय अणभवांतलो एक भाग जावपाक हांव तुमकां प्रोत्साहन दितां. थळाव्या संस्कृतायेंत बुडून वचचें. गोंयांत गिरेस्त आनी विविधताय आशिल्लें दायज आसा, आनी खेळां वांगडाच चलपी वेगळ्याे वेगळ्याे सांस्कृतीक कार्यावळी आनी उत्सवांतल्यान तुमकां ताचो सोद घेवपाची संद मेळटली. निमाणें स्टेडियमांचेर तुमची हाजेरी जाणवची. तुमची उर्जा, तुमची उमेद आनी खेळगड्यांक तुमचो अखंड आदार हाडचो. तांचो जयजयकार करात आनी एकठांय येवन आमी ह्या खेळगड्यांच्या यादींनी सदां खातीर कोरांतिल्लें वातावरण तयार करुया.
गोंयांत जावपी 37 वे राष्ट्रीय खेळ ही फक्त एक खेळां सर्त न्हय; भारताच्या भावनांचो आनी विविधतायेचो तो उत्सव. आमकां एकठांय येवपाची, खेळांच्या बॅनरा खाला एकठांय येवपाची आनी आयुश्यभर तिगून उरपी यादीं तयार करपाची संद. तर, 37 व्या राष्ट्रीय खेळांचो ‘मोगा’ म्हूण हांव तुमकां ह्या अविश्वसनीय प्रवासांतलो एक भाग जावपाक आपयतां. गोंयांत येयात आनी तयार जावपी इतिहासाचो एक भाग जायात. फक्त पदकांच्या मळार न्हय, तर आमी एक राष्ट्र म्हूण आमच्या खेळगड्यांक दिवंक शकतात त्या मोगान आनी आदारान 37 व्या राष्ट्रीय खेळांक एकठांय येसस्वी करुंया. गोंय तयार आसा, तशेंच तुमीय तयार जायात. गॅट सॅट गोवा 2023.

मनोज मंगेश कुंकळ्येंकार
9764215365