मेरशे मुखेल रस्त्यार बुडटी

उदकांत बंद पडिल्ली स्कुटर धुकलून व्हरतना चालक.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नियोजन नाशिल्ल्यान परिणाम जाल्ल्याचो थळाव्यांचो आरोप

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः राष्ट्रीय महामार्गांक जोडपी नव्या न्यायालया कुशीचो मेरशे वचपी रस्तो उटांगाराच्या पावसात बुडलो. शेतांतलें उदक रस्त्यार आयले आनी धोपरभर उदकांतल्यान लोकांक आपल्यो गाडयो घेवन जीव मुठींत घेवन वाट काडची पडली. नियोजन नाशिल्ल्या उदरगतीच्या कामांक लागून ह्या वाठारांत बुडटी आयल्या, असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला.

दोन दीस सेगीत पडपी पावसांत मेरशचीं शेतां भरलीं. त्या उदकाची वचपाची वाट सामकीच बंद जाल्ल्या कारणान उदक रस्त्या वयल्यान व्हावपांक लागलें. सोमारा सकाळ मेरेन पुराय रस्तो उदका पोंदा वचून तो गायब जालो. पुराय वाठाराक तळ्याचें रूप आयिल्लें. उपरांत उदकाची पातळी वाडून तें उदक लोकांच्या घरांनी घुसलें. रस्तो खंय आसा ताचो अदमास येनाशिल्ल्यान लोक जीव मुठींत घेवन आपल्यो गाडयो, चड करून दुचाकी चलयताले. अदमास चुकल्यार एकतर मोटार शेतांत ना जाल्यार कांदळींत व्हांवून वयपाचो भंय आशिल्लो. उदकांत खूब जाणांच्यो दुचाकी बंद लेगीत पडल्यो. धोपरभर उदकांतल्यान तांकां त्यो धुकलत फुडे व्हरचो पडल्यो आनी तांचो दीस पेड्डेर जालो.

ह्या रस्त्यार बुडटी येवपाची घडणूक पयलेच खेपे घडल्या. ह्या प्रकाराक लागून आम आदमी पक्षांचे फुडारी आनी थळाव्यांनी तिडक उक्तायली.

न्यायालय इमारत आनी म्हामार्गाच्या हाडबडीत केल्ल्या कामाक लागून मेरशेकारांक हे परिणाम भोगचे पडटात. शेतां पुरोवन कोर्टाची इमारत बांदल्या देखून उदकाची वचपाची वाट जल्या. आनी ताकाच लागून ह्या रस्त्यार बुडटी आयली, अशे आपाचे गोंय संयोजक अमीत पालेकार हांणी सांगलें.

कसलेंच नियोजन करिनासतना काम हातांत घेतलां. ते भायर न्यायालयांत वचपा खातीर रस्तो बांदतना थंयचे फातर- गुणे सांकवांत उडयल्यात. शेतां पुरोवपाचें काम चालू आसलें तेन्ना कोणचेंच नियंत्रण नासलें. आतां हे परिस्थितीक मेरशेंकार फुडो  करतात, पूण थळावी पंचायत आनी आमदाराक कांयच पडून गेल्ले ना, असो आरोप पालेकार हांणी केलो.

म्हामार्ग बांदले उपरांत उदक व्हावून वचपा खातीर आतां नवो सांकव बांदपाचें काम हातांत घेतलां. हें काम हातांत घेतना कसलेंच नियोजन नासलें हें लक्षांत येता. जर फुडले दोन दीस पावस असोच पडत रावलो जाल्यार ह्या रस्त्या वयली येरादारी सामकीच बंद जातली. देखून थळावे आमदार आनी भौशीक बांदकाम खात्यान हातूंत बेगीन लक्ष घालपाची गरज आसा, अशें पालेकार हांणी सांगलें.

जे तरेन न्यायालयाचे इमारतीचे बांदकाम चल्लां थंय उदक व्हावून वचपा खातीर कसलीच वाट दवरूंक नाशिल्ल्यान थंय बुडटी येवन लोकांचो जीव धोक्यात येव येता अशी कागाळ थळाव्या लोकांनी आपत्ती वेवस्थापना कडेन केल्ली. ही कागाळ कानामनार घेवंक नाशिल्ल्यान सोमारा ही परस्थिती उप्रासली, असो आरोप थळावो तनोज अडवळपालकार हांणी केलो.

फक्त भ्रश्टाचार करपा खातीर पूल आनी रस्त्यांचो खर्च वाडोवन ते बांदले, पूण उदकाक वचपाक वाट सोडूंक ना. आतां मेरशें बुडपाक सुरवात जाल्या. पंचायतीन गटारा उस्पूंक नाशिल्ल्यान उदक एका घरांत घुसलें. तशेंच एके बायलेक फोंडकुलाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान चलतना ती तातूंत पडली, अशें अडवळपालकार हांणी सांगलें. हाचेर आपत्ती वेवस्थापन कसली कृती करतले? उपजिल्होधिकारी आनी जिल्होधिकाऱ्यान पावलां उखलपाची गरज आसली, मुख्यमंत्र्यान निर्देश दिवपाची गरज आशिल्ली, पूण कसल्योच हालचाली प्रशासन करिना, असो आरोप अडवळपालकार हांणी केलो.