मुरगांव मामलेदार राहुल देसाय हांचे नेमणुकेक गोवा फर्स्टची हरकत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुरगांवः मुरगांव म्हालाचे संयुक्त मामलेदार म्हूण राहुल देसाय हांचे नेमणुकेक गोवा फर्स्ट हे बिगर सरकारी संस्थेचे अध्यक्ष परशुराम सोनुर्लेकार हांणी हरकत घेतल्या. जे मेरेन देसाय जमीन घोटाळ्यांतल्यान दोशमुक्त जायनात ते मेरेन तांकां मुरगांव म्हाल कार्यालयांतल्यान तत्काळ मामलेदार पदा वयल्यान काडचे. तशेंच ते आरोपमुक्त जायनात ते मेरेन तांची गोंयांत खंयच नेमणूक करची न्हय, अशी मागणी केल्या. जमीन बळकावप प्रकरणा उपरांत सगळ्या म्हालांतले मामलेदार आनी संयुक्त मामलेदारांच्या अदलाबदलीचो आदेश सरकारान काडला. मजगतीं, जमीन बळकावपाच्या प्रकरणांत बार्देस म्हालांतले मामलेदार राहुल देसाय हांकां ह्या पदा वयल्यान कुशीक दवरिल्लो. तांची आतां मुरगांव मामलेदारपदाचेर बदली केल्या. मुरगांव म्हालांत मामलेदाराचो उणाव आशिल्लो. 24 ऑगस्टाक सोनुर्लेकार हांणी मुख्य मामलेदार आनी संयुक्त मामलेदारांचे नेमणुके विशीं महसूल विभागाक, तशेंच दक्षीँ गोंय जिल्होधिकाऱ्याक पत्र बरयिल्लें. आतां मुरगांव म्हालांत मामलेदाराची नेमणूक केल्या खरी, पूण ते विशीं सोनुर्लेकारान नाराजी उक्तायतना जमीन बळकावपाच्या प्रकरणांत घुस्पल्ल्या आनी मुरगांवचे मामलेदार म्हूण नेमणूक केल्ल्या राहुल देसाय हांकां हरकत घेतल्या. तांची नेमणूक तत्काळ रद्द करची, अशी मागणी तांणी महसूल खातें आनी दक्षीण गोंय जिल्हो अधिकाऱ्यां कडेन केल्या.