मुरगांव पालिका इमारतींत पावलें पावसाचें उदक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुरगांव पालिका इमारतींत पावसाचें उदक पाविल्ल्यान कर्मचाऱ्यांची काल सामकी धांदळ जाली. मुरगांव पालिका इमारतीचें नूतनीकरण सुरू आशिल्ल्यान काल रातीं आनी आयज पडिल्ल्या पावसाक लागून कार्यालयांत उदक तुंबलें. ताका लागून कामकाजाचेर परिणाम जालो.
मुरगांव पालिका इमारतीचें नूतनीकरणाचें काम सुरू आसा. इमारतीचो एक भाग पयले माळयेर पूर्ण जावपाचे वाटेर आसा. दुसऱ्या भागांत मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष कार्यालया वांगडाच हेर पालिका विभागांचीं कार्यालयां आसात. तळमजल्यार सध्या नूतनीकरणाचें काम झुजा पांवड्यार सुरू आसा. पयले माळयेर मुरगांव हायस्कूल वगळ्ळ्यार आतां जनता वाचनालय, मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष, टॅक्सेशन विभाग, रिकव्हरी विभाग आदी कार्यालयां आसात. तीं कार्यालयां रितीं करूंक नात. ताका लागून तो भाग नूतनीकरणा खातीर घेवंक ना. जे मेरेन हीं कार्यालयां रितीं जायनात ते मेरेन काम करूंक मेळचें ना.
खरें म्हणल्यार मुरगांव पालिका कार्यालयांक हेडलॅण्ड सडा हांगा नव्या मार्केट काॅम्प्लेक्सांत सुवात उपलब्ध करून दिल्ली. पूण थंय उदकाची आनी विजेची जोडणी नाशिल्ल्यान मुख्याधिकारी आनी नगराध्यक्षांनी थंय वचप टाळ्ळां. तांणी पालिका इमारतिंतूच रावप पसंत केलां.
मजगतीं, पालिका इमारतीच्या पाख्याक पावसाळ्यांत गळटी लागताच. ताका लागून काल रातीं सावन पडिल्ल्या पावसाक लागून पालिका मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष कार्यालयांत उदकूच उदक जालें. तशेंच जल्मदाखलो, ट्रेड लायसन, घरपट्टी परवानो दितात त्या कार्यालयांतूय उदक सांचिल्ल्यान कामकाजाचेर परिणाम जालो. लोकांक त्रास जालो. लोकांक आपलीं कामां पूर्ण करून घेवपा खातीर ताटकळत रावचें पडलें. संगणकाचेर प्लास्टिक घालून दवरपाची पाळी कर्मचाऱ्यांचेर आयली.
मजगतीं, कागदपत्रांचें लुकसाण टाळपा खातीर मुख्याधिकारी हांचें कक्ष तात्पुरतें दुसरे सुवातेर हालयलां जाल्यार नगराध्यक्षांच्या कॅबिनांत उदक तुंबिल्ल्यान नगराध्यक्षांची धांदळ जाली. मजगतीं, सांजवेळा हांगाच्या कांय कार्यालयांचें तळमजल्यार स्थलांतर केलां.
हे विशीं नगराध्यक्षांक विचारलें तेन्ना तांणी पालिका कार्यालयीन भागाचें काम अजून हातांत घेवंक नाशिल्ल्यान काल राती सावन सतत पडिल्ल्या पावसाक लागून कार्यालयांत उदकूच उदक जालें म्हणपाचें सांगलें. हे विशीं काँण्ट्रेक्टराक कल्पना दिल्या. हें काम रोखडेंच हातांत घेतले अशें तांणी म्हणलें.