मिनीनाले साश्टी बोलींतले कथेंतले संवाद : एक चिंतन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कथाकार हो पात्रांतल्या चरित्राक धरून संवाद बरयतात. पात्रांच्या फाटभूंयेच्या आदाराचेर संवाद लेखन जाता. अर्थांत पात्रांतले सबाव, शिक्षा, समाजीक पुश्ठभूंयेचेर संवांदाची भास आसता.

संवाद लेखन- कथा, नाटक आदीं पात्रांच्या परस्पर उलोवण्याक संवाद म्हण्टात. नाटक वा एकांकी हांची पूर्ण रचना, चड करून संवादांचेर आदारिल्ली आसता. कथाकार हो पात्रांतल्या चरित्राक धरून संवाद बरयतात. पात्रांच्या फाटभूंयेच्या आदाराचेर संवाद लेखन जाता. अर्थांत पात्रांतले सबाव, शिक्षा, समाजीक पुश्ठभूंयेचेर संवांदाची भास आसता. गांव गिऱ्या वाठारांतल्या पात्रांच्या भाशेंत बोलींयांचो प्रभाव चड आसता. तांच्या संवादांतल्यान कथानक साकारता. कथेंतले प्रसंगांक संवादांत बदलून अदीक रोचक वा प्रासंगीक करूं येता. असोच साश्टी बोलीचो संवाद जिणेच्या आंगणांत ह्या कथा झेल्यात मिनीन आल्मेदान साश्टीची बोली वापरून केला. दुमींगालें शेत ही कथा दुमींग, आंजेलीन आनी तांचीं दोगांय भुरगीं, रोनाल्ड आनी रॅमी, ह्या क्रिस्तांव समाजांतल्या एक कुटुंबाचेर आदारील्ली आसा. साश्टींतले शैलीन मिनीनान पात्रांच्या मुखांत संवाद घाल्यांत.
दुमींग : शी… या आतोन गोरमे जीव साम्क काबा जालो. आगो, आंजेलीन, जेवोण आजुनू रांदून जालो ना गो ?
आंजेलीन : जालें, जालें मात्श्य राव, तुजी आट चोयताल्य आंव, येच्या ओगोत जाल एस म्हूण. (पान- 07 )
रोनाल्ड ः डॅडी..डॅडी.. (खरशेल्ल्यान रोनाल्डा कडेन उलोवंक जायना. )
रॅमी : कित्य जाल रे? कोणागे घोरा उज पेटोलो?
रोनाल्ड : डॅडी.. आमगे शेत.. मात्य.. घायन पुरोयताय.. दोन ट्राक.. यलो आहाय.. मात्य घेन.. आम्य बंगीं .. शेतां या डॅडी.
दुमींग : शेत पुरोयतायी? आमगेलें ? आंव सोकाण्य सोन आदेसभो शेतां आहां. मुरे आनी आतां येत थिंगां आहां. कोण येयलो, शेत पुरोवपाकू. येद्य ओगोता?
आंजेलीन: आमगे शेत पुरोयतायी?, आमगे शेत पुरोयतायी? (पान- 08)
दुमींग शेतांत माती घालतल्यांक : कोण ते, आमगे शेतां मात्य घाताय ते?.. कोण्य सांगिल् तुम्क मात्य् घालपाक आं? कोण्य सांगिलां? बोंद कोराय बेगीन, बेगी बंद कोराय. नाजाल्यार ट्राक फोण्ण उडोयतां. काड्याय बेगी ट्राक इंगाचे, काड्याय…
आंजेलीन : आमगे शेत पुरोयच्या तुम्क कोण्य् ओधिकार दिला, आं? कोण्य् ओधिकार दिला? मात्या रोकोय आनी दोखोय, ट्राकाकू उज घातां.
कोंयसूल : कोण्य् धाळ्ळ्याय तुमकां, आमगे शेत पुरोवपाक आ? बेगी इंगा तुम्य् ओयतायी ओ ओसनायी? ट्राक फोडच्य् तुमगेले, आं, फोडचे?
पेद्रू: इतु रोयलो एपार आसतों शेत पुरोय्चाय तुम्क मात्श्य् पूण कांय दिसना रे? चिंतोप ना तुमकां? गिन्यान आहा काय ना रे तुमकां?.. फातोर मान फोडया गो ट्राकू? (पान-9)
आंजेलीना : शेत पुरोयच्या सोदताय ते, तुम्क केदना बो-य् जायनाका. आमगे पोटाचे पांय दोवतोल्या पोटू भोरों पावनाका. पाड पोड तुमचें. आमगे शेत पुरोयच्या येयल्यायी? कितें दिसोल तुमकां इचारूं कोण ना म्हुणू? पोत्तून येय्ल्य् जाल्या कातोत्तोलें.. (पान-10)
आंजेलीना: बो-य् होबोर आळ्ळ्या पुर देवा. शेतां मात्य् घालपी कोण हूंयं? आमगे शेत ओरों सोदताय हुंयी? शेत आमकां मेट्टो म्हूण तोरी सांगील न्ही? आमी कित्य तोरी उपाय काडूं पोट्टोला. नाज्लायर तो आमगे आख्खें शेत हायन उडोयतोले.
रोनाल्ड बापायक : आमगे शेतां एक इस्कोल बांदताय म्हूण आंये आयकिलां मांमी. काल इस्कलासों येतासतों कोण दोग जाण वाटेर उलोयताले. (पान-11)
दुमींग- इस्कोलू? आनी आमगे शेतांतूं? आमगे पोटाचें पांय दोवोन आमगे शेतां इस्कोलू? पाड पोड त्या इस्कलाचें. इस्कोल बांदूं आमगे शेतू जाय पोळ्ळें कित्य् तेंकां? कितूं पाड शेत आहाय मुरे तेंक इस्कोल बांदपाकू. व्होडल्य् रोस्त्या तेंकोन कितलीं शेत पाड आहाय. ओस्पितोलां हाटल्यां आसलो शेत कितूं वोर्स जालीं कोणू रोयना. थिंग बांद्यांय इस्कोलां, जाय तितुलीं…
दुमींग: ओय आंजेलीन, तूं सांगोत तें सारक्य आहा. तेशें केल्या बोरें. (पान-12)
शेजराचो बेंतू: दुमींग बाब, शेतां पोत्तून मात्य् आण्ण घालपा कोमेस केल मुरे तोमीं…
दुमींग शेतांत माती घालप्यांक: आरे, यें तुम्य् कित्य् कोतायी? आमगे एपार रोयलो आहा मुरे थिंगां. दिस्ती पोण्णा? दोळ्य् फुटल्यायी कित्य् तुमगेले? कोण्य् सांगिल तुमकां आमगें शेत पुरोवपाकू, तें तोरी सांगय न्ही? कित्या म्हूम पुरोयताय रे, आमगे शेतू?
आंजेलीन पुलिसांक: सायब, कित्या म्हूण गोरिबांगे पोटाचे पांय दोवताय तुमी? पुरोय नाकाय म्हूण सांग रे सायब तेंकां, आमगे रोयलो शेत मुरे तें .सायब शेत म्हुळ्ळ्या आमगे पोट मुरे सायब. ह्या भुरग्यां पूम चुरचु-य् कोर रे सायब. तेंच्य् पोटां कित्य् घातो आमी? तेक कितेको वाडोयतो आमी?
आंजेलीन पुलिसांक- उज लाय तुमगे ड्युटेक, केण्य् कोणागे पाड घालो आनी तुम्य् मोट्टे दोळ्य् कोन चोयीत रावोपू? हिच्य तुमगे ड्युटी?
आंजेलीन: पाड पोड तेजें, तेगे पोटू भोन्नाका. एदेंशें तोंड कोन येयलो मुरे तो, मोत मागोंकू, आमगे मुनीस म्हूण एलिसांवा ओगतार आम्य् तेज्य् बारबो हेगेतेगे दारां मोत मागो भोंवलोलीं. आमीच निवडायन आळ्ळो तेका. आमगे म्हूण म्हूण आता तेणें आमगे फाय्द् घेयलो? आमचेरी बेयमान जालो? आम्क एसो घातू?
दुमींग आंजेलीन: तूं म्हुटा न्ही गो, आमगे शेत आमगे शेत भांगर म्हुणू? आत हूंय उल्ल गो आमगे भांगारू? गेल्य तें भांगार आतां, गेलं पाड पोळ्ळोल्यां नोदरे पोळ्ळो आनी व्होयलें, चोन्न. आम्य् पोळ्ळीं.. वा-यार…(पान-13)
अशीं ही शोकांतिकां आशिल्ली संवेदनशील कथा. मिनीनान ती संवांदांतल्यान उबी केल्या, संवाद फुलोवपाची कळाशी लेखकाक सादल्या. मिनीनाक परबीं…

विशाल सिनाय खांडेपारकार
8080622370