मासीक पाळये विशीं मेकळेपणान उलोवया

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मासीक पाळी म्हळ्यार मेनस्ट्रयेशन वा पिरयड्स. ही एक बायलांच्या कुडीत घडपी बारीकशी शास्त्रीय प्रक्रिया. मात, ही समाजांतली एक व्हड समस्या अशें बऱ्याच लोकांचें मत. पूण खरें तर पळोवपाक गेल्यार मासीक पाळी ही एक समस्या न्हय तर ही बायलांचे कुडीत घडपी जीवशास्त्रीय प्रक्रिया, जी सगळ्या वयांत आयिल्या चलयां आनी बायलां मदीं घडटा.
मासीक पाळी येवप हाका समस्या अशें समाजात कित्याक मानतात? खरेंच हो एक व्हड वादाचो विशय? ताचो खरो अर्थ आनी ताची अचूक प्रक्रिया जाणून घेनासतना ते विशीं वता थंय गैरसमज पातळ्ळा. आयचे पिळगेन जर ताची योग्य म्हायती लोकां मेरन पावयली जाल्यार जो गैरसमज पातळ्ळा तो कमी जावं येता.
मासीक पाळी ही एक जीवशास्त्रीय प्रक्रिया. ज्याका लागूनच आमी सगलीं जन्माक आयल्यांत. आमकां सगळ्यांक खबरूच आसा की प्रत्येक बायलेच्या कुडींत गर्भाशय आसता. ती गुरवार जाली जाल्यार त्या भुरग्याची वाड त्या गर्भशयांत जाता. मासीक पाळी म्हणल्यार एक म्हयन्याचें चक्र. हो सगलो शास्त्रीय प्रकार. अस्तुरेच्या गर्भाशाया कुशीक दोन फेलोपियन ट्यूब्स आसतात आनी ताका जोडिल्ल्यो दोन ओवरी आसतात. दर म्हयन्याक त्या ओवरींतल्यान एक तांती भायर सरून ते फेलोपियन ट्युबांत येवन रावता. कारण ताका थंय दादल्याचो स्पर्म (शुक्राणू) येवन मेळटा तेन्ना एक गर्भ तयार जाता. हेंच तें भुरगें. तें बायलेच्या गर्भाशायेंत णव म्हयनें वाडटा आनी जेन्ना ही सगळी क्रिया घडटा तेन्ना गर्भाशय आपली तयारी सुरु करता आनी आपणाल्या भोंवतणी रेड लायनींग म्हणजेच एनडोमेट्रीयम तयार करता. हांगा जो फ्युटस घडटा ताका सगळें पोंशण-जेवण फावो जाता. आतां जर एकादे बायलेच्या तांतयाक स्पर्म मेळूंक ना जाल्यार तें तांती येवन गर्भाशयांत रावता आनी ह्या म्हयन्यांत गुरवार जावंक शकना अशे गर्भाशयाक संकेत गावता. ताणें जी सगळी तयारी केल्ली आसता भुरग्याच्या वाडीक लागून ती सगळी फुकट वता. मागीर तें रेड लायनींग पिरयडस म्हणून बायलांचे कुडींतल्यान भायर वता. ती ही मासीक पाळी.
मासीक पाळी जावप म्हळ्यार घाण समजतात, वीट दिसता. ती घाण न्हय, तर ती सगळ्यांत शुद्ध प्रक्रिया जी बायलांचे कुडींत घडटा. ही प्रक्रिया सारखी खबर नाशिल्ल्यान गैरसमज जाला. कारण आदल्या काळार विज्ञान कोणाक सारकें खबर नाशिल्लें. बायलो शिक्षित नासताल्यो. विचार चड कडवे आसताले. पूण आयज- काल हो विशय तर सगळ्यांक खबर आसा. हाचे संबंदीं शाळेंत शिक्षण दितात, घरांत उलोवणें जाता, इंटरनेटा वयल्यान गिन्यान गावता. वाचन करून म्हायती मेळटा. तरी आदल्या काळांत पसरलेलो गैरसमज लोंकाच्या मनांत अजून आसा. नेमकी ती प्रक्रिया कितें-काद हें समजून घेवपाक कोण पळयनात.
मासीक पाळी म्हणजे तांबडो अपवित्र डाग अशें कित्याक मानतात? एकादे बायलेक म्हयन्याचें जाले जाल्यार ती अशुद्ध कशी? तांतून अपवित्र आसा तरी कितें? बायलांक मासीक पाळी जाता म्हूण तांकां पापी कित्याक मानतात? कसलें पातक तांणी केलां? काय लोकांचें अशें म्हणणें की तो देवान बायलांक दिल्लो श्राप, पूण हो खरोच देवाचो श्राप काय देवान दिल्ले मोलादीक देणें. पुर्विल्या काळांत जशी लोकांचीं वृत्ती, चिंतप, वागणें आशिल्लें ताचो प्रभाव आयचे शिक्षित पिळगेचेर जाला. जाणट्यांनी सांगिल्लें सगळें मुखार व्हरतात. शिक्षित आशिल्ली आयची पिळगी जाणटीं सांगतात तें मान सकयल घालून आयकून घेतात, कोण तांकां प्रस्न करनात. गैरसमज आसा तो पयस करपाचो यत्न करनात.
मासीक पाळी अशें नेटान म्हणपाक आमचो जीव आकुळ-पिकुळ कित्याक काय जाता? मेकळेपणान आमच्या तोंडार ताचें नाव कित्याक येना? मासीक पाळी, पिरयडस, मेनट्रल साइकल, मेनट्ररेशन म्हणपाक लज कित्याक? दुसऱ्यांक कळत म्हूण आमी एकमेकां कडेन संवाद करतात तेन्ना विविध नांवा वापरतात. देखीक भश्टें जावप, भायर जावप, लाॅकडाउन पडप, लीटल विझिटर, कावळो आफडप, अडचण येवप, अशीं साबार उतरां वापरून मासीक पाळी बद्दल उलयतात. मनाक लज्ज दिसता सरळ, स्पश्ट उलोवपाक. दुसरी कितें म्हणटलीं हें चड चिंततात.
मासीक पाळी म्हणजे हाॅर्मान्सांत जाल्लो बदल. वयांत आयिले चली आनी बायलां मदीं जेन्ना हाॅर्मानल बदल घडटात तेन्ना ताका मासीक पाळी जाता. पयलीं मासीक पाळी 12-13 वर्सांचेर येता, त्या वेळार मासीक पाळी जाली म्हळ्यार तें चली भुरगें आवय जावपाक विकसीत जाता अशें न्हय. उरफाटो ताच्या मनांत भंय आसता. कशी ही स्थिती हाताळप हाची ताका जाणविकाय नासता. त्या वेळार ताका पालकां कडल्यान फाटबळ गावप गरजेचें. तांका त्या वेळार समजावप गरजेचे. मर्यादा घालचे परस तांकां जीवाची जतनाय बरेंतरेन कशी घेवंक जाय हें समजावप गरजेचें. मासीक पाळी जाली की काय बायलों कपडो वापरतात. कारण सेनिटरी पेड वापरपा बाबतींत तीं नवीं आसतात. मासीक पाळी जाली म्हणटगीर ते विशीं समाजांत साबार गैरसमज आसात. जायत्या लोकांक सगलें खबर आसा. तरीय पद्दत, प्रथा म्हूण तीं पाळटात. तांकां स्वताक दिसपी भंय, समाजाचो, घरच्यांचो भंय हें करपाक लायता. तीन-चार दस कुशीक रावल्यार व्हड काय जावचेंना अशेंय काय बायलो चिंतात.
भश्टल्ले बायलेन देवाकुडींत वचप ना, देवाक दिवो लावप ना, घरांतल्या खंयच्याच सुवाळ्यांनी वाटो घेवप ना….. ह्या मासीक पाळीक लागून तर बायलांक, चलयांक आपल्या खाशेल्या मनशांची मरणां पसून चुकतात. लोंणचें केल्यार तें पाड जातलें असो चुकीचो समज आसा, खळांत घाल्ल्या तोराक हात घाल्यार तें पिड्यार जाता असोय समज आसा. रांदचें कुडींत वचप ना, माथ्यार न्हावप ना, उदकांत नाचप ना, आरमारींत नव्या कपड्यांक आफडुवप ना अश्यो जायतो मर्यादा अजून आसात. पूण अशेंय आसा की, हे नेम सगळींच पाळटात अशेंय ना. कांय घरांनी एकदम कडक तरेन पाळतात तर काय घरांनी कायच पाळीनात. जर एकाद्या घरांत एकटीच बायल आसा. तीच सगलें सांबाळटा, रांदता, भुरग्यांचें पळयता जाल्यार तिका मासीक पाळी आयली जाल्यार ती जेवण -खाण करीनासतना, घरांतालो वावर करनासतना ओग्गी बसतली?? कोणाचो आधार नाशिल्ल्यान तिका एकटेक सगलें सांबाळपाक जाय न्हय? मागीर तिच्या वांगडा कांयच वायट घडपाना न्हय? ती तें सगळें आपल्या घरच्यांच्या बऱ्याक लागून करता न्हय? काय बायलों कसलीय परब, कसलेंय कार्य घडटा तेन्ना मासीक पाळी जावची न्हय म्हूण पिल्ला, वखदां घेता हाचो परिणाम भलायकेचेर जाता हें समजून घेनात. कितें जाता एकाद्या कार्याक, परबेक मासीक पाळी जाल्यार? जर लोंकाक सांगलें ना मासीक पाळी जाल्या म्हूण तो मेरेन कोणाक काय कळेचेच ना न्हय. खरेंपणान चितपाक आनी उलोवपाक गेल्यार ह्यो सगळ्यो पद्दती फटीच्यो, फक्त एकादे अस्तुरेच्या मनांत भंय निर्माण करपा खातीर.
दरेकल्या चल्यान आनी चलयेन दोगांयनी हें सारकें समजून घेतले जाल्यार दोगाय एकमेकांक साथ दिवंक शकतलीं. ह्या विशयाचेर पालकांनी आपल्या भुरग्यांक, गुरूंनी आपल्या विद्यार्थ्यांक योग्य तरेन पटोवन सांगले जाल्यार हे गैरसमज ना जातले आनी मासीक पाळी ही एक समस्या अशें कोण मानचो ना. मासीक पाळी भोंवतणी जें मौन आसा तें तोडपाक आमी यत्न करूया आनी मेकळेपणान ताचे विशीं उलोवया.

श्रुती आडपयकार
7385033224