मालवण परिशदेन आमकां कितें दिलें ?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कितली वर्सा तांणी लेक्चर बेसीस टिचर म्हणून काम करप? राजभास जावन आमकां कसलो फायदो तर? म्हणून आताच हाचेर विचार करपाक जाय. म्हणून म्हजे नदरेंतल्यान एक कोंकणीची म्हालगडी संस्था म्हणून परिशदेन हाचेर कितें तरी ठाम भुमिका घेवपाक जाय. परिशदेन एक शिक्षण विभाग स्थापन करचो आनी ह्या प्रश्नांक वाचा फोडची.

मालवणाक गेल्या 14 आनी 15 मेक अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचें 32 वें अधिवेशन जाले, त्या निमतान खूब बरो योग जुळून आयलो. खूब साहित्यीक इश्टां कडेन भासाभास जाली. केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोंय प्रतिनिधीची वळख जाली. खूब बरें परिसंवाद जाले. कविता संमेलनां जालीं, रावपा- जेवपाची सुविधा तर उत्तम जाली, पूण हे सगळें करता आसतना एक विचार मनांत आयलो. परिशदेचो तेन्नाचो काळ आनी आतांच्या काळांत फरक पडला कांय कितें? काय परत ‘ये रे म्हज्या मागल्या’? अशें जावपाक नाका. 8 जुलय 1939 ह्या दिसा स. माधव मंजुनाथ शानभाग हांणी कोंकणी परिशद कारवारांत आयोजित केली, तेन्ना तांणी कांय महत्वाचे थाराव मांडिल्ले. त्या अनुषंगान हांवे पळयलें की परिशद खंयच्या पांवड्यार पाविल्ली आसा.
आयज आमी डिजीटल युगांत प्रवेश केला, गुगल ट्रान्स्लेटाचेर कोंकणी पावली. भाशेन आपले सगले टप्पे पुराय केले. पूण शिक्षक म्हणून म्हजी भूमिका कितें, हो म्हाका प्रश्न पडला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आयलां आनी तांणी मुळावे शिक्षण, माध्यमीक शिक्षणांचो पांवडो मायभाशेंतल्यान आसचो अशें म्हटलां. आयज आमी पळयतात की जेन्ना भुरगीं सातवी पास जातात तेन्ना तांचे कडेन आठवेक तिसरी भास म्हणून वेगवेगळे पर्याय आसतात. तातूंत आमच्या वांट्याक (कोंकणीक) इल्लीशी भुरगीं येतात. मागीर परत हायर सेकेंडरीत पावली की कोंकणी दुसरी भास जाता. थंय हिंदी/ मराठी/ संस्कृत/ फ्रेंच /पोर्तुगीज ह्या भाशां कडेन आमकां झगडचें पडटा आनी कोंकणीक आमकां 40-50 भुरगीं मेळटात. हो आंकडो उणो न्हय, मागीर महाविद्यालय वा विद्यापीठ हांकां भुरगीं कशीं मेळटलीं ? म्हजे तरेन हांवें तांची कारणां पळयलीं तीं अशीं.
1) आयज हिंदी ही जनसामान्यांची भास जाल्या.
2) सोशल मिडिया आनी पिक्चरांचो प्रभाव भुरग्यांचेर जाता.
एडमीशनाच्या वेळार आमची गोंयकार भुरगी जेन्ना बाकीचे पर्याय निवडटात तेन्ना काळजांत खंय तरी खंत दिसता? हायरसेकंडरीत जर इतलीं कमी भुरगीं आसात जाल्यार मागीर महाविद्यालय आनी विद्यापीठाची गत कितें जातली? आमी चडश्यो टिचरी आनीक 5-7 वर्सानी रिटायर्ड जातल्यो. मागीर एमए शिकपी कोंकणी भुरग्यांचो फुडार कितें ? कितली वर्सा तांणी लेक्चर बेसीस टिचर म्हणून काम करप? राजभास जावन आमकां कसलो फायदो तर? म्हणून आताच हाचेर विचार करपाक जाय. म्हणून म्हजे नदरेंतल्यान एक कोंकणीची म्हालगडी संस्था म्हणून परिशदेन हाचेर कितें तरी ठाम भुमिका घेवपाक जाय. परिशदेन एक शिक्षण विभाग स्थापन करचो आनी ह्या प्रश्नांक वाचा फोडची.
मालवण परिशदेक आमी पळयलें की मूठभर शिक्षक माटवांत हजर आशिल्ले. कितलींशींच हायस्कूलां आनी 100 वयर हायरसेकंडरी आसताना कोंकणी शिक्षक परिशदेक हाजीर कित्याक रावनात, हाची जाप कोण दितलो ? कोंकणीच्या जीवार तुमी जियेतात आनी भाशेक मात पसून आदार करपाक नाका. शिक्षण खात्यान सुटयेंत ऑनड्यूटी दिवन कांयच उपकारना, जेन्ना कोंकणी परिशद आसता तेन्ना सगळ्या कोंकणी शिक्षकांनी हजर रावप तांका परिशद कंम्पलसरी करप हे कर्तव्य आसा.
आमच्या सारकीं कांय शिक्षक मंडळीं पंढरीची वारी करतात, तशीं न चुकता परिशदेचें अधिवेशन, संमेलन चुकयनात. जांव तें कोचीन जांव तें कुमठा, गोंयांत आसूं वा दिल्लींत. आमी तें चुकयनात. कित्याक आमी आमचे भाशेचेर मोग करतात, आमी आमची भास भुरग्यांक शिकयतात. आनी ती आमकां तळागाळा मेरेन पावोवपाची आसा.
आमी म्हळें की मालवणां आमकां कार्यकर्ते मेळ्ळें ना. पूण, आमी जर पयलींच थारयलें जाल्यार आमच्या हायरसेकंडरींची वा महाविद्यालयाचीं भुरगीं कार्यकर्ते म्हणून हाडपाक जातलीं वा शिक्षकांक काम दिवपाक जातालें. आपली जबाबदारी दुसऱ्या बरोबर वाटून दुसऱ्यांक तातूंत बरोबरी दिवप हेच खऱ्या फुडाराचें लक्षण आसता. आनी अशें घडना तेन्ना तांची परवड जाता, मागीर आमची कोंकणी फुडें कशी वतली? आमी तरणाट्या वांगड्यांच्या भुजार तिची गुढी दिवपाक नाका? परिशदेन तरणाटे वांगडी आपले बरोबर घेवपाक जाय, जाल्यारूच आमी पावल मुखार घालूंक शकतले. म्हाका तरी हातूंत मात्तुय दुबाव दिसना….. आनी ते खातीर फुडल्या केरळ संमेलनाची वाट पळोवया.

सुचेता पै
9421242859