मारता म्हारगायेचो हुलोप

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

देशांत म्हारगाय वाडटा, वाडत आसा. किरकोळ म्हारगाय दरान तेंगशी गांठल्या. मनशाक जगपा खातीर अन्न, वस्त्र, आलाशिरो ह्यो तीन गजाली जाय आनी त्योच दिसानदीस म्हारग जायत आसात. ह्या म्हारगायेच्या उज्यांत सामान्य जनता सामकी हु्ल्पल्या. कितें खावचें आनी कशें जगचें हो प्रस्न सामान्य मनशाक पडला.
अन्नधान्य, भाजीपालो, इंधन अश्यो सगल्योच जिणेक लागपी गरजेच्यो वस्तू सामान्य मनशाक आतां परवडणांत इतल्या मोलान घेवच्यो पडटात. देशांत पयलेच फावटीं इंधनान शंबरी हुपल्या. पॅत्राॅलाचे दर 120 जाल्यार डिझल 100 रुपयां वयर गेलां. घरगुती गॅस सिलिंडराचो दरूय वाडत आसा. तोवूय हजारां वयर गेला. रांदपाच्या गॅसाचो दर सुमारा भायर वाडिल्ल्यान सामान्य नागरीक भोव करून गांवगिऱ्या वाठारांतल्या बायलांचें बजेट सामकें कोसळ्ळां. आतां परत रांदनी पेटूंक लागल्यात. गॅसाची सबसिडीय सरकारान बंद केल्या. इंधन आनी घरगुती गॅसाचे दर सामान्य मनशाच्या बोल्साक परवडना जाल्ल्यान सामान्य मनशाक जगप कठीण जालां.
इंधनाचे आनी घरगुती गॅसाचे दर उणे करात असो आकांत सामान्य नागरीक करतात पूण सरकार मात तांचे कडेन आडनदर करता. सत्ताधारी आनी विरोधक एकामेकांक बोटां दाखोवन म्हारगायेचें हें पातक आमचें न्हयच अशें भासोवपाचो यत्न करतात. पूण म्हारगाय उणी करपाचो मात कोणूच यत्न करिनात. इंधनाचे दर वाडिल्ल्यान भौशीक येरादारी वेवस्थाय म्हारग जाल्या.
इंधनाचे दर वाडिल्ल्यान टॅक्सी, रिक्षा चालकांनी भाडेवाडीचो प्रस्ताव दवरला. इंधनाचे दर वाडटकच बस, रेल्वे आपल्यो तिकेटी वाडयतात. इंधनाचे दर वाडले की म्हारगाय वाडप हें समीकरणूच जालां. इंधना प्रमाणूच भाजीपालो आनी अन्नधान्य लेगीत म्हारग जालां. खावपाच्या तेलाचें मोल तर दीसपट्टें वाडतूच आसा.
स म्हयन्यां आदीं सतराशें रुपयांक मेळपी तेलाचो डबो आतां अठ्ठाविसशें रुपयांक मेळूंक लागला. दाळीचे दरूय मळबाक तेंकल्यात. वाडटे म्हारगायेन देशांतली जनता सामकी गर्भगळीत जाल्या. गंव, ज्वारी, तांदूळ हांचेय दर वाडल्यात. शिमीट, स्टील, रेंव हांचे दर वाडिल्ल्यान घराचें मोलूय वाडलां. ताका लागून घर घेवपाचें सामान्य मनशाचें सपन सपनूच उरतलें काय कितें अशें दिसूंक लागलां.
देशांतले जनतेक अच्छे दिनाचें सपन दाखोवन सत्तेर बशिल्ले आतां म्हारगाये कडेन जाणुनबुजून आडनदर करूंक लागल्यात. हेच काय ते अच्छे दिन ? असो प्रस्न सामान्य जनतेक पडला. म्हारगाय उणी करून लोकांक थाकाय दिवपा बदला सरकार म्हारगाय वाडोवन सामान्य मनशाचे सोंशिकसाणेचो अंत पळोवंक लागलां.
केंद्रांत काँग्रेसीचें सरकार सत्तेर आसतना आयज सत्तेंत आशिल्लें भाजपाचे फुडारी काँग्रेसीचेर टिका करताले. लोकसभा वेंचणुके आदीं भाजपान म्हारगाय उणी करपाचें उतर दिल्लें. आयज सत्तेर येतकच भाजपाक ह्या उतराचो विसर पडला. सरकारान म्हारगाय उणी करपाचो यत्न करचो. निदान जिणेक लागपी गरजेच्या वस्तूंचे दर तरी नियंत्रणांत दवरचे.

श्याम ठाणेदार
9922546295