मायेस्त माई

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

माई गेल्यार आज एक वर्स जाता. माई थळी ही म्हजी नणंद.. अमोल, मुकेश, नंदिनी, दया हांची आवय. भुर्र करून वर्स उडून गेलें. कितल्योश्योच यादी दोळ्यां मुखार सरकल्यो. माई ही धाडसी, मायेस्त आनी मनीसपणाची देख दिवपी गृहिणी.
दारांत आयिल्ल्या गेल्ल्यांक मायेमोगान वागोवप आनी पोट भरून रूचीचें आग्रो करून वाडप हे संस्कार माईन आपल्या आवय बापाय कडल्यान घेतले. तिणें सगळ्यांचीं मनां जिकलीं. आवय भशेनूच शिस्तीक कडक. भुरग्यांक बरी शिस्त आनी वळण लावप हें माई कडल्यान कोणेय शिकचें. तांकां काणयो सांगप, आल्लयो गितां गावन रंजन करप, फुडें सरपाक बळ दिवप हें माईन मायेमोगान करचें. भुरग्यांकूय माई जाय जाय जाताली. तिकाय भुरगीं म्हळ्यार जालें. खंयचीय पिराय आसूं, भुरगीं तिका गोडा धेपी भशेन दसतालीं. आपल्या चारूय भुरग्यांक तिणें बरी शिस्त लायली. माईक शिकिल्लीं भुरगीं खूब आवडटालीं. कोणालींय आसूं.
ती नेमान पेपर वाचपी. गरीब गुणवंत भुरग्यांनी पयलो नंबर मेळयलो म्हूण पेपरार वाचतकच ती खोशी जाताली…. दोळ्यांतल्यान दुकां गळयताली. कोणूय मोट्या हुद्द्यार पावलीं खास करून बायलां, काय तिचें मुखामळ उमेदीन फुलतालें. जाण्टीं मनशां देवासमान आसतात, तांची सेवा करात, भुरगीं हीं देवाचीं फुलां, तांची अपुरबाय करात, माया दियात अशें ती आमकां सांगताली. तिची कृती चड उलयताली. माईसारकी सुगरण हांवें पळोवंक ना. कसलेय जिनस बेगोबेग तयार करपाक तिचो हात कोणूच धरूंक शकचोना. पूण, रांदून जातकच हेरांक वांटले बगर तिका उंडी वचनाशिल्ली. हाका धाडून दी, ताका आवडटा म्हूण चड दी, पयस डबे धाडून दी हें माईचें सदचेंच. तोच तिचो आनंद. बांगड्यांचें तेफळां घाल्लें हुमण, तिसऱ्यांचें सुकें, सुंगटांचे दांगर, पुलाव, फ्रायड रायस, धोणस, तवसळी आनी हेर जिनसांची रूच सुवाद विचारूं नाका. पोस म्हळ्यार खरवस आनी नाचण्यांचें सत्व बी माईचेंच खावचें. चिकनूय बेस्ट करताली. कड्डणांची तोंडाकां, उसळ्यो, तरेतरेच्यो भाज्ज्यो, कोशिंबिरी, तेरो, पणसाचो चाखो, सुशेल, काथ्यांचीं सांसवां करप म्हळ्यार माई खातीर खेळ. सकाळच्या नाश्त्याक बटाट फोव, कांद्याचें उपीठ, पोळे, शेपूचे पोळे, कांद्याची भाकरी, गोड भाकरी, तवश्याची भाकरी, नाचण्याची भाकरी, इडली आनी रूचीक सांबार, बटाट भाजी, चपात्यो, फुलके, कवरां अशे तरेतरेचे जिनस आसताले. आमी हांचो आस्वाद घेतला.
माईक गरिबांची काकळूट. कश्ट करपी काम करपी वावराड्यांक ती पोटभर दिताली. म्हाका याद जाता. माईगेर एक नुस्तेकान्न येताली. ती दारांत येनाफुडें ‘च्या दिता मगे माई’, अशें फर्मायताली. माई तिका नुस्तें घेना जाल्यार लेगीत पोटभर दिताली. ती धादोस जावन वताली. गरिबांचे हे सेवेवरवीं माईन देवाचे आशिर्वाद घेतले. ताकाच लागून देवागेर वतना तिका त्रास जालेनात.
माईन जिवितांत कश्ट उसपिले ताका सुमार ना. पूण ती केन्नाच भिलिना वा डगमगलिना. सगळ्या संकश्टांक तिणें तोंड दिलें. पापड, लोणचें, अनसाचो हालवो, आंब्याचो हालवो, कारात्याचें लोणचें, गोड मेल वा गोड लोणचें हें सगळें माईनूच करचें. आमकां हें सदांच खावपाची संवय जाल्ली.
माई आपले आवयभशेन रूपान सुंदर, कातीन निवळ गोरी, मायेस्त. पूण, शिस्तीक मात आकांताची कडक. सगळें कशें वेळार टापटीप आनी निवळ. माईक पांच भाव आनी चार भयणी. सगळ्यांचेर तिणें प्रेम केलें. आदार मदतीक धांवन गेली. ल्हानांक उपदेश दिलो. कठीण प्रसंगा वेळार माई आमकां अणभवाचो सल्लो दिताली. आज कठीण प्रसंग आयल्यार तिची खूब याद येता. तिचो सगळो भावार्थ देवाचेर. सद्गुरूचेर आनी दत्तम्हाराजाचेर भार. दर दिसा देवपूजा जातकच तिचें पोथी वाचन आसतालें. माई सदांच हांसतमुख, प्रसन्न आनी आनंदी. तिच्याच उतरांनी सांगचें जाल्यार संतोशी. मनशान मेळ्ळां तातूंत सदांच संतोशी रावचें ही तिची सांगणी.
माईन आपल्या भुरग्यांचेर आनी हेर भुरग्यांचेर भेद दवरिनासतना फक्त शुद्ध प्रेम केलें. नातीं कशीं जोडप आनी तीं जोडटकच कशीं सांबाळप हें माई कडल्यान शिकचें. मुंबय, दिल्ली हेर कडेन गेल्यार लेगीत तिका अमोलाचे, मुकेशाचे हेर प्रांतांतले इश्ट ‘माताजी कैसी हो?’, म्हणत आदरान हडकिताले. माताजी वा माई सगळ्याक फामाद.
मुकेश माईची अदींमदीं फकांडां बी करी. ती रागार जाल्लेवरी दाखयताली, पूण मागीर इतली हांसताली की विचारूं नाका. माईक वाचन आवडटालें. तिका संगीत, नाच खूब खूब आवडटाले. भुरगीं तिका कला अकादमीत नाच महोत्सवांत घेवन वताली. मागीर हो नाच महोत्सव म्हाड्डोळा जावंक लागलो. तिका लागीं जालो. थंयूय वचून माईन नाच पळेल्यात.
म्हजेर, दोनूय भुरग्यांचेर आनी म्हज्या घोवाचेर तिणें खूब माया केली. आमकां सगळ्यांक माईची याद येत आसता. माईच्या जिवितांत कश्ट आयले तितले कोणाच्याच येवं नाका. तिचें सोंशीकपण, अन्नदान करपाची सेवाभावना, मायेस्तपण, करूणा, माया, दया ही आमकां सदांच प्रेरणादायी आसा. आयज माईचे पयले पुण्यतिथी निमतान म्हजी भावपूर्ण श्रद्धांजली.

नीता अरूण सिनाय प्रियोळकार
9765675585