मायभाशेंत जाय उच्च शिक्षण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रत्येक गजालीक विरोध हो जाताच. कालांतरान ती तिगली जाल्यार सगलेच तिचे फाटल्यान येतात. तेन्ना दरेका मळाचेर बदल हाडपाचे यत्न हे जावंक जाय. भाताक वारें दितना भरिल्लें तें उरता आनी पोल वाऱ्यार हुबून वता. तशेंच हें. बळिश्ट तें उरतलें, फोफशें उडून वतलें. कांय राज्यांनी नवें शिक्षण धोरण चालीक लागलां. मात ताका अजून फावोसो नेट ना. ल्हवू ल्हवू हें धोरण पुराय शिक्षणीक मळाचेर लागू जातलें. गोंयांत मुळाव्या शाळांनी तें सुरू करपाची तयारी सरकारान चलयल्या. हें शिक्षण मायभाशेक चड म्हत्व दितलें. आतां मेरेन विज्ञान, तंत्रज्ञान, वैजकी शिक्षण आमी इंग्लिशींतल्यानूच घेत आयल्यात. आयुर्वेदा सारकें शास्त्र पुराय भारतीय, हाचोय विसर काय लोकांक पडला. शेंकड्यांनी वर्सां पयलींच्या ह्या वैजकी शास्त्राचीं आदलीं हातबरपांय आमचे कडेन आसात. म्हणटकच आधुनिक शिक्षण मायभाशेंतल्यान शिकपांत न्यूनगंड तो कसलो? जपान, तिबेट सारक्या देशांनी वैजकी शिक्षण आपले भाशेंत शिकोवपाक सुरवात केल्या. तांकां जमता जाल्यार आमकां कित्याक जमचें ना? निदान यत्न तरी करुया. महाराष्ट्रांत विज्ञानाच्या पुस्तकांनी इंग्लीश उतरांक पर्यायी उतरां सोदल्यांत. पूण ती भोवतेक भुरग्यांक कठीण वतात. तीं मूळ इंग्लीशूच दवरून आमी विज्ञान, वैजकी फांट्याचें शिक्षण घेवपाक शकनात? मध्य प्रदेशांत देशांतलो पयलो हिंदी एमबीबीएस अभ्यासक्रम सुरू जाला. एनाटाॅमी, फिजिओलाॅजी, बायो केमिस्ट्रीचीं पुस्तकां हिंदींत आसा. हिंदी भाशक विद्यार्थ्यांक हें कठीण वच्चें ना. गोंयांत कोंकणींत हो प्रयोग कित्याक जावचो न्हय?? अभ्यासक्रम प्रत्यक्ष शिकोवपाक सुरवात जाता तेन्ना जाता, पूण ताचे पयलीं वैजकी, अभियांत्रिकी आनी हेर विज्ञान फांट्याचीं पुस्तकां कोंकणींत येवपा पसून कोणे आडायल्यांत? निदान विद्यार्थ्यांक गोडी लागतली. अभ्यासक्रमा खातीर पुरक अशें साहित्य मेळटलें. इंग्लिशीक जे कांचवेतात, तांकां तर मानसीक थाकाय मेळटली. इंग्लीश दिसान दीस फुगत आसा, ताचे फाटल्यान लोकांचोय हात आसा. साहित्यीक, स्तंभलेखकांच्या योगदाना बगर ती ज्ञानभास जावची नाशिल्ली.
मायभाशेच्या हक्का खातीर झगडप्यांक त्रास, मनस्ताप जाल्यात. पुर्तुगेज वेळा सावन कोंकणी, कोंकणीमोगींनी कितें भोगलें तें सगल्यांक खबर आसा. चिनी कायद्या प्रमाण तिबेटींक स्वताचे भाशेचो हक्क जाय हे खातीर लढपी एकल्याक 5 वर्सांची, तर दुसऱ्याक एक म्हयन्याची बंदखण चीन सरकारान दिल्ली. पूण तिबेटी फाटीं सरले नात. आयज थंय वैजकी शिक्षण तांचे मायभाशेंत मेळटा. इंग्लिशींत दोतोरकेचें सगलें शिक्षण तयार आसा. हेर भाशांनी तें कित्याक जाय? पुस्तकांचो अनुवाद करप कुस्तार अशें थोड्यांक दिसता. पूण, आमी विद्यार्थ्यांक पर्यायूच दिलो ना जाल्यार मायभास मुखार कशी वतली? पर्याय ना म्हूण इंग्लिशीक म्हत्व आयलां. पाठ्यपुस्तकांचो ज्युस्ताक ज्युस्त अनुवाद करपाक शकले नात तरी आमी पर्यायी साहित्य सहज दितले. पर्यायी उतरां मेळनात, तो मेरेन सध्या आसा तींच इंग्लीश उतरां दवरचीं. नाय जाल्यार प्रत्येकाच्या उलोवपांत खोटलोभर इंग्लीश उतरां येताच. मायभाशेंत विज्ञानाचें गिन्यान मेळ्ळें जाल्यार सादाऱण विद्यार्थ्यांक बऱ्याक पडटलें. यत्ता आठवी पसून हें सुरू जावंक जाय. कालांतरान बारावी आनी मुखार वैजकी, अभियांत्रिकी आनी हेर फांट्यांचें शिक्षण मायभाशेंत दिवपाक मेळटलें.
आमचे कडेन खांपे अनुवादक आसात. तांकां पाठ्यपुस्तकां अणकारपाचें काम सोंपेपणी जमतलें. ह्या विशयांचे तज्ञ आसात. निवृत्त दोतोर आसात. सोदनिबंद बरोवपी आसात. ते पर्यायी शिक्षणीक साहित्य दिवपाक शकतात. यत्न केल्यार जमतलें आमकां. गिन्यानाचें भांडार आशिल्ल्या म्हान भारत देशाक, आमच्या गोंय राज्याक हें सहज शक्य जातलें.
10.35 टक्के भारतीयूच इंग्लीश उलयतात. लोकसंख्येच्या फक्त 2 टक्के लोकूच व्याकरणशुद्ध इंग्लीश उलोवपाक शकतात. हाचे उरफाटीं 45 टक्के लोकांक हिंदी उलोवंक, बरोवंक येता. आमच्या भारतांत 22 भाशा आसात आनी तांच्यो 19 हजार 500 बोली. देश मुक्त जालो तेन्नाची 12 टक्के साक्षरताय आयज 78 टक्क्यांचेर पावल्या. संवसारांत सगल्यांत चड विद्यार्थी भारतांत आसात. सादारण 25 कोटी 48 लाख. थोडे मायभाशेंत मुळावें शिकप घेतात. मात, फुडाराक फक्त आनी फक्त इंग्लिशूच पोटाक लावंक शकता, हो गैरसमज पातळ्ळा. उच्च शिक्षण मात सगले इंग्लिशींतल्यानूच घेतात. (… आनी इंग्लिशीक लागून नापासूय जातात.) इंग्लिशी बगर पर्याय ना, हें खरें आशिल्लें जाल्याार फ्रान्स, जर्मनी, चीन, जपान, इस्रायल हे देश मुखार पावचे नाशिल्ले. तेन्ना आमीय मायभाशेंतल्यान उच्च शिक्षण दिवपा- घेवपाची तयारी करूया.