मायकल लोबो हांची लढाये पयलींच शरणागती ?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयचें नवें सरकार आक्रमकते कडल्यान चडूच आक्रमकताये कडेन वचत आपलो कारभार करपाक लागलां, अशें चित्र एके वटेन दिसता, तर मुखेल विरोधी पक्ष आशिल्ली काँग्रेस सुरवातेक तांणी दाखयिल्ल्या जोशाच्या मात्तूय लागीं उरूंक ना अशें जाणवपाक लागलां. नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी हालींच एकूच नेटाचो धपको दिला, तातूंत काँग्रेस गोंयांत सामकी आडवी पडिल्ल्याचें दिसतां. नवें सरकार सत्तेचेर आयले उपरांत काँग्रेसींतूय परिवर्तन जालें. मायकल लोबो हांचे सारके म्हत्वाकांक्षी व्यक्ती कडेन विरोधी पक्ष फुडारपणा गेलें. मुख्यमंत्री आनी विरोधी पक्ष फुडारी म्हूण जांणी दरेकी पांच- पांच वर्सां समर्थपणान जापसालदारकी सांबाळ्ळी, त्या पक्षाच्या ज्येश्ठ फुडाऱ्याच्या, दिगंबर कामत हांच्या नाकाक दावो हात लावन मायकल लोबो हांणी विरोधी पक्ष फुडारपण मेळयलें तें पक्षाक सत्तेचेर व्हरपाचो निर्धार करूनच. लोबो आनी प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी सरकार पक्षा कडेन झूज खेळटना नेटान हल्लो करून सगल्यांचें लक्ष ओडून घेतिल्लें. जाम पडिल्ल्या काँग्रेसींत जीव हाडप, वावुरप्यां मदीं सकारात्मकताय रुजोवप, संघटनात्मक बळगें वाडोवप अश्यो कार्यावळी दोळ्यां मुखार दवरूनच हें झूज सुरू केल्लें. मात, आतां हे गजालीक देड म्हयनो जायत आयलो, पक्षाची अवस्था पळयल्यार लोबो हांणी आपली तरसाद म्यान तर करूंक ना मूं, अशें लोकांक दिसलें जाल्यार तें चूक म्हणपाक मेळचें ना.
मायकल लोबो हांकां आपलीं सगलीं गणितां चुकिल्ल्याचें वेंचणूक निकाला उपरांत कळिल्लेंच, पूण आयज ते जे परिस्थितीक तोंड दितात, तें पळयल्यार भाजपांतल्यान भायर पडून आपूण खूब व्हड घोडचूक केल्या, हाचो तांकां पश्चाताप निश्चितूच जाता आसतलो. सरकारान तांचे आड नेटाची आघाडी उक्ती केल्या, हें स्पश्ट दिसता. पूण, लोबो हांकां तांच्याच पक्षांत कोण समर्थन दितनाा वा तांची बाजू घेवन सरकाराक प्रस्न विचारतना दिसनात. प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी लोबों आड सरकार सूड भावनेने काम करता, अशें म्हणिल्लें खरें, मात उपरांत लोबो हांचें पांय बरेच खोल मुंगरल्यात हें लक्षांत येतकच ते अजून मेरेन तरी ओग्गी आसात. लोबो हांकां आपूण पक्षांत एकलोच पडटां, अशें दिसचें, अशीच कांयशी परिस्थिती सध्या आसा.
पक्षाचें चिंतन शिबीर उदयपूरा जालें, थंय लोबो आनी पाटकार आशिल्ले, मात काँग्रेस म्हासमितीचेर कायम निमंत्रीत वांगडी आशिल्ले दिगंबर कामत हांची गैरहाजेरी सगल्यांक खटकली. आपूण कांय कामा निमतान हैदराबाद गेल्लों, अशें श्री. कामत सांगतात. ताका लागून तांची नाराजी अजून तिगून आसा, अशें दिसता. गोंयांत सध्या जें कितें चालू आसा, ताचेर पाटकार आनी पक्षांतल्या हेर फुडाऱ्यांक येवपी काळांत चिंतन करचें पडटलें, हें मात खरें. नाजाल्यार काँग्रेसीक फुडाराक ताचें खर मोल फारीक करचें पडटलें.
विरोधी पक्ष फुडारी पदाचो वापर एका कवचा प्रमाण करूंक मेळटलो, हेच भावनेंतल्यान लोबो हांणी ह्या पदा खातीर सगली धांवपळ केल्ली आसतली, असो विचार, सध्या ते जे पद्दतीन उलयल्यात, ताचे वयल्यान मनांत येता. एनजीपीडीचे अध्यक्ष आसतना तांणी जें कितें केलें तें तांच्या आंगलट येवपाची शक्यताय जायत्या लोकांक दिसता आनी ते विशीं खुद्द विश्वजीत राणे हांणी पयलींच सांगून दवरलां. नगर नियोजन अधिकाऱ्यांनी आपले आनी घरकान्नी आड जो एफआयआर दाखल केला, ताका कसलोच आदार ना, अशें लोबो म्हणटात. आपले आड सुडाचें राजकारण सुरू आसा, अशेंच ते सांगीत आसात. बाह्य उदरगत आराखडे स्थगित दवरिल्ल्यान एनजीपीडीएचे अध्यक्ष आसतना जाल्लीं बेकायदेशीर भूंय रुपांतरां, जमीन विक्रीचे वेव्हार लोबो हांकां त्रासांत घालपाक शकतात, अशें तांच्याच पक्षांतल्या जायत्या जाणांक दिसता. लोबो हांकां खरो हुस्को आसा, तो होच. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचे मेरेन वचून विश्वजीत राणे हांकां आडावपाक लोबो हांणी केल्ले यत्न उणे पडले आनी
सरकारांतूच न्हय, तर खुद्द तांच्याच पक्षांत तांकां मजत करपाक कोणेय फुडाकार घेवपाची तांणी आशा बाळगुची, अशी परिस्थिती आयज उरूंक ना. कार्याध्यक्ष युरी आलेमांव आसूं वा संकल्प आमोणकार हांचे सारके फुडारी, कोणूच लोबो हांची बाजू घेवन तांकां वांगड दितना पयसुल्ल्यान पसून दिसना.
मायकल लोबो हांकां आयज भाजपांत लागींचो असो कोणूच इश्ट उरूंक ना, तांच्याच पक्षांत परिस्थिती तांकां चडशी अनुकूल आसा, अशेंय ना. कळंगुट, कांदोळे, पर्रा ह्या दर्यादेग वाठारांत बेकायदेशीर कामां करून कोट्यांनी रुपया कोणे जमयल्यात वा एक कोटींची पडंग जमीन रुपांतरीत करून 90 कोटींक कशी विकली असल्यो साबार गजाली सध्या लोक मीठ- मिरसांग लावन रुचीन उलयत आसात. मंत्री विश्वजीत राणे हांणी तर म्हयन्या भितर असलीं सगलीं प्रकरणां उक्तीं करतलो, अशें सांगून लोबो हांची झेम पिड्ड्यार केल्या. विरोधकांक अशे टार्गेट करूं नाकात, तो धर्म न्हय, अशें मायकल लोबो रडकुंडेक येवन सांगतात, तेन्ना तांची खरेंच किंव करचीशी दिसता. विरोधी पक्ष फुडारी म्हूण तांणी खरें तर सरकाराक आव्हान दिवपाची गरज आसतना फाटल्या प्रकरणांत वचूं नाकात, अशें ते काकुळटेक येवन सांगतात, तेन्ना लढाय प्रत्यक्ष सुरू जावचे पयलींच लोबो हांणी शरणागती तर स्विकारूंक ना मूं, अशें दिसप सभावीक. अमित पाटकार आनी मायकल लोबो हांचे खातीर फुडली वाटचाल खूबच कठीण आसतली, अशें ताकाच लागून म्हणचेशें दिसता.
वामन प्रभू
9823196359