मामलेदारांची नेमणूक करूनय कूळ-मुंडकार खटले प्रलंबीत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-फास्ट टॅकाचेर खटले निकालांत काडपाक मामलेदारांंची गरज

पणजी : येणावळ खात्याचे मंत्री बाबूश मोंसेरात हांणी आस्वासन दिल्लें प्रमाण कूळ-मुंडकार खटले निकालांत काडपा खातीर खासा मामलेदारांची नेमणूक केल्या. तरी हेर कामांक लागून कूळ-मुंडकार खटल्यांची सुनावणी प्रलंबीत आसा. ते खातीर खटले फास्ट ट्रॅक निकालांत काडपा खातीर यंत्रणा वा मामलेदार नियुक्त करपाची मागणी आमदार जीत आरोलकार हांणी केल्या.

महसूल खात्या कडल्यान मेळील्ले म्हायती प्रमाण, मामलेदारांच्या नियुक्तीचो आदेश जिल्होधिकाऱ्यांनी जारी केला. उत्तर गोंय जिल्होधिकाऱ्यांनी खासा मामलेदार नियुक्त करपाचो आदेश 30 जानेवारी 2023 दिसा जारी केला. कूळ-मुंडकार खटल्यांची सुनावणी घेवन त्यो निकालांत काडपा खातीर खासा मामलेदार नियुक्तीचो आदेश जारी जाला. तरी त्याच मामलेदारां कडेन हेर जापसालदारक्यो आशिल्ल्यान खटल्यांच्यो सुनावण्यो नेटान जायनात. हाका लागून कुळ मुंडकार खटले प्रलंबीत आसात.

मांद्रेंचे आमदार जीत आरोलकार हांणी बुधवारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन खासा मामलेदार नियुक्त करपाची मागणी केली. पेडणें म्हालांत बरेच कूळ-मुंडकार खटले प्रलंबीत आसात. हे खटले बेगीन निकालांत काडपा खातीर खासा मामेलदार नियुक्त करपाची मागणी तांणी केली. खासा मामलेदार नियुक्त करपाचें आस्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ल्याचे आमदार जीत आरोलकार हांणी सांगलें. मुख्यमंत्र्यांनी आस्वासन दिलां. ते खातीर जिल्होधिकाऱ्यांनी दिल्ले आदेशा प्रमाण खासा मामलेदारांची नियुक्ती जाल्या.

कूळ-मुंडकार खटल्यांच्यो सुनावणी सेगीत जायनात. हाका लागून खटले निकालांत काडपाक बरोच वेळ वता. खटले फास्ट ट्रॅक पद्दतीन निकालांत काडपाक स्वतंत्र मामलेदार वा यंत्रणा आसपाक जाय, अशी मागणी हांवेन केल्या. मामलेदार आसले तरी खटल्यांचो निकाल बेगीन लागना, अशें आमदार जीत आरोलकार हांणी सांगलें.

पेडणें- जोड मामलेदार1, दिवचले- जोड मामलेदार 2, बार्देश- जोड मामलेदार 2, सत्तरी- जोड मामलेदार 1, तिसवाडी- 4 जोड मामलेदारांची कूळ-मुंडकार खटल्या खातीर खासा मामलेदार म्हूण नेमणूक जाल्या.

दक्षीण गोंया खातीर साश्ट – जोड मामलेदार 2 आनी 5, फोंडें – 2 जोड मामलेदार, मुरगांव – 2 जोड मामलेदारांची खासा मामलेदार म्हूण नेमणूक जाल्या.

राज्यांत 715 कूळ-मुंंडकार खटले प्रलंंबीत

उत्तर गोंयांंत 715 कूळ-मुंंडकार खटले प्रलंंबीत आसात. दक्षीण गोंयांंत 196 कूळ-मुंंडकार खटले प्रलंंबीत आसात. वट्ट 911 खटले प्रलंंबीत आसात. हे खटले 6 म्हयन्यांत निकालांत काडपाचो आदेश खंंडपिठान एप्रीलांत दिल्लो. खासा मामलेदारांंची नेमणूक जाल्या, पूण खटल्यांंची सुनावणी सेगीत जायना. ते खातीर खटले निकालांत काडपाक कळाव जाता.