मानसीक, शारिरीक उदरगतीचे नदरेन पावल उखलचें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ज्या भुरगेपणान म्हाका याद जाता आमी दरेके सुटयेची वाट पळयताले. तेन्ना कांय परिक्षा सोंपून आजोळा जावं काकागेर वचून दीस रात क्रिकेट खेळूंशे दिसतालें. त्या काळार इंटरनेट भारतांत सगळ्या घरांनी पावूंक नाशिल्लें. आयचें चित्र बदललां. जरी कांय भुरग्यांक मैदानार खेळपाचो हावेस आसता, आयच्या भुरग्यां हेर कांय पर्याय उपलब्द जाल्ल्याचें दिसून येता. विविध समर कॅम्पाच्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांचो सर्वांगी विकास घडोवन हाडपाची एक संद प्रत्येक भुरग्याक मेळटा. इतले पर्याय दोळ्यां मुखार आसतना लेगीत सुटी पडटगीर कितें करचें हो एक मोटो प्रस्न पालकांक पडटा.
सगळ्यांत पयलीं आमी भुरग्यांच्या शारिरीक उदरगतीचो विचार करचो हें गरजेचें. प्रत्येक भुरग्यान दिसांतलीं कांय वरां मैदानी खेळ खेळचे. आयज प्रत्येक घरांत भुरगीं मोबायलार गेम्स वा चॅटिंग करतना दिसता. व्यायामान आमच्या आंगान कांय endorphins तयार जातात. हे पदार्थ मनशाची मनोदिशा खुशाल करता.
दुसरें म्हणल्यार प्रत्येकाक आवडीचो एक छंद आसपाकूच जाय आनी सुटयेंत ताका घासून पुसून निवळ करपाची एक संद मेळटा. संगिताची आवड आशिल्ल्या भुरग्यान गायन वा एक खंयचेय वाद्य शिकपाक हरकत ना. तेच प्रमाण नृत्य, चित्रकला, हस्तकला, नाटक हे काय पर्याय भुरग्यान आपल्या इत्से प्रमाण अनुभवपाची ही संद वगडावची न्हय.
छंदांचो उल्लेख करतना, आयच्या जगांत कम्प्युटर, इलॅक्ट्रॉनीक्स आनी इंटरनेटाच्या माध्यमांतल्यान जे काय नवे पर्याय मुखार आयल्यात तांचोय उल्लेख करप गरजेचो. ‘Hobby Robotics’ च्या नांवान भुरग्यांक coding, electronics आनी mechanics शिकोवपाचो यत्न पुराय भारतांत कांय वर्सां चलता. जर एखादो पालक वा शिक्षक भुरग्याक तंत्रज्ञाना विशीं जाणीव करपाची आस बाळगिता जाल्यार तांणी मुद्दाम त्या भुरग्याक coding वा robotics शिकपाक वाव दिवचो. हें शिक्षण आत्मसाद करपाक ‘class’ वा ‘summer camp’क वचपाची गरज ना. इंटरनेटाचेर खूब साधनां फुकट उपलब्द आसात.

 1. Scratch Coding (scratch.mit.edu)
 2. MIT App Inventor (appinventor.mit.edu)
 3. code.org
 4. codecademy.com
 5. courser.org
  ह्या वेबसायटींचेर व्हिडियो आनी एक्टिव्हिटीसांच्या माध्यमांतल्यान खंयचेय पिरायेच्या मनशान ते शिकू येता. तेच प्रमाण यू-ट्यूब माचयेरूय खूब व्हिडियो हें तंत्रज्ञान दर एकट्या मेरेन पावोवपाचें बरें काम करता.
  गोंय सरकारान CARES येवजणेच्या माध्यमांतल्यान हें शिक्षण प्रत्येक भुरग्या मेरेन पावोवपाचे दिकेन एक नवे पावल उखल्लां. हे येवजणेंत जे भुरग्यांचो SCRATCH वा हेर कांय coding प्लॅटफॉर्मां कडेन परिचय जाला, त्या भुरग्यांनी नव नवीन प्रकल्प तयार करून आपली सुटी घालोवची. तशेंच कम्प्युटर शिकयतल्या शिक्षकांनी भुरग्यांची सर्जनशील बुनयाद घट्ट करपाक तांकां वेगवेगळ्या सर्तींनी भाग घेवपाक प्रेरणा दिवची.
  गरमेच्यो सुटयो फुडलो एक म्हयनो आसात. ह्या चार आठवड्यांत प्रत्येक भुरग्यान एक नवे कौशल्य गांठपाचो यत्न पुराय तरेन करचो. जावं तो एक नवो खेळ आसूं वा ते कोडींग शिकपाचे पयले पावर, दरेका भुरग्यान आपले मानसीक आनी शारिरीक उदरगतीचे नदरेन पावल उखलचें आनी जिणभर त्या ते कुशळटायेचो आस्वाद घेवचो.

सिद्धराज मोपकार
8806724342