मातयेंतलें गांवपण हेंच ग्रामीण साहित्य संमेलन

दिवली पेटोवन संमेलनाचे उक्तावण करतना संभाजी भगत. कुशीक संदेश प्रभुदेसाय, नमन सावंत, शशिकला कृ. राणे, काशिनाथ नायक, गोपीनाथ गांवस, राजू बर्वे, रेश्मा गांवकार, डॉ. प्रकाश पर्येंकार आनी हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

संभाजी भगत: तिसर्‍या ग्रामीण साहित्य संमेलनाचें दबाज्यान उक्तावण

वाळपय: गांवगिऱ्या वाठारांतले मातयेंत आमची संस्कृती लिपल्या आनी ताचो सांबाळ करपाचें काम संमेलनाच्या माध्यमांतल्यान जगा मुखार येता. त्या संस्कृतीचो सांबाळ करपा खातीर सगल्यांनी फुडाकार घेवंक जाय. गांवांतलीं शेतां, देवळां, कुळागरां ही गांवच्या गांवपणाक लागून तिगून आसात. ते मातयेचो सुगंध आपले भोंवतणी पातळपा खातीर साहित्य संमेलनाचें आयोजन गांवगिऱ्या वाठारांनीच आयोजीत केल्यार आमची लोकसंस्कृती जिती उरपाक मजत जातली. आयज सालेली सारक्या गांवगिर्‍या वाठारांत संमेलन आयोजीत करून शेतकारांचे मातयेंत रुजिल्लें गांवपण साहित्य संमेलनाच्या माध्यमांतल्यान मुखार येत आशिल्ल्यान ही तोखणायेची गजाल अशें महाराष्ट्रांतले नामनेचे लोकशाहीर संभाजी भगत हांणी सांगलें.

साहित्य मंथन सत्तरी आनी श्री सिद्धेशर पंगड सालेली हांच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या तिसऱ्या गोंय राज्य पांवड्यार ग्रामीण साहित्य संमेलनाचें उक्तावण कार्यावळींत मुखेल वक्ते म्हूण ते उलयताले.

ह्या वेळार माचयेर संमेलनाध्यक्ष पत्रकार संदेश प्रभुदेसाय, होंडा उपसरंच रेश्मा गांवकार, कार्याध्यक्ष गोपीनाथ गांवस, शशिकला कृ राणे, येवकार अध्यक्ष रघुनाथ गांवकार, राजू बर्वे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.

सुपारे पसून तयार केल्ल्या दिव्याची पुजा आनी म्हादयच्या उदकाची पुजा करून संमेलनाचें उक्तावण केलें. गाराणें घालून नमन सादर करून सुरवात केली. मानेस्तांक येवकार फुलांनी, रोंपांनी करिनासतना डॉ. प्रकाश पर्येंकार, नमन सावंत आनी काशिनाथ नायक हांणी कंदमुळा दिवन येवकार दिलो. उपरांत गोपीनाथ गांवस हांणी प्रास्तावीक केलें. ह्या संमेलना निमतान काडिल्ली ‘मठी’ ह्या यादस्तिकेचें आनी अशोक नेने हांच्या चित्पावनी भाशेंतल्या व्यक्तिचित्रण आशिल्ल्या ‘आमचे आमी’ ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन केलें.सत्तरींत खूबशे साहित्यीक, लेखक घडले आनी घडत रावतले. ताका लगून अशा कार्यावळींक लागून फुडारांतले पिळगेक उर्बा मेळटली अशें संभाजी भगत हांणी म्हणलें.

सत्तरीचे भुंये कडेन म्हजे पोरणें नातें आसा. गांवांतले खूबशे कलाकार, साहित्यीक उंचेल्या पदार पावल्यात. ग्रामीण साहित्य संमेलनाच्या माध्यमांतल्यान ग्रामीण लोकां मदीं लिपिल्ले कलेक माची मेळोवन दिवपाचें काम साहित्य मंथन करता. बोली भाशेंतलें ग्रामीण साहित्य संमेलन म्हणल्यार गांवांतल्या खूबशा अणभवाच्या माध्यमांतल्यान मुखार येवंक पळोवपी साहित्यिकां खातीर एक तरेची खोशयेची पर्वणीच आसा. असो आनंद कायमचो यादींत उरतलो अशें संदेश प्रभुदेसाय हांणी म्हणलें.

ह्या वेळार संभाजी भगत हांकां डॉ. प्रकाश पर्येंकार हांणी आपलें ‘म्हादय काळजांतल्यान कागदार’ हें पुस्तक भेट म्हूण दिलें. सुत्रसंचालन संजय सालेलकार हांणी केलें जाल्यार नमन सावंत हांणी उपकार मानले.

म्हादय न्हंय ही सत्तरीची आवय. ते आवयचे कुशीक वशिल्ल्या गांवांनी खूबशे कलाकार लिपल्यात. हांव एका गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान आयलां. ताका लागून तो वाठार कसो आसता ताची जाण म्हाका आसा. गांवांतले उत्सव, लोककला ही आपले संस्कृतायेच्या माध्यमांतल्यान आपली वळख जाता अशें संभाजी भगत हांणी म्हणलें.