महाराष्ट्रांतले ठाकरेशायेची नाचक्की !

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

महाराष्ट्रांतल्या सत्ता संघर्शाच्या म्हानाट्याचो उत्तरार्ध अजून तसो सुरू जावपाचो आसा, मात, तातूंत कितें घडपाक शकता, हाचो अदमास आतांच मांडपाक मेळटा. आयज जें कितें चल्लां तें पळयल्यार कोण कोणाचें पांय ओडटा, कोण कोणाची तकली फोडटा हें कळपाक तसो मार्ग ना. केंद्रीय वेंचणूक आयोगान महाराष्ट्रांतल्या सत्ता संघर्शाच्या एका प्रकरणांत दिल्ल्या निकालान तर आतां हें म्हानाट्य कसलें मोडण घेतलें हें सांगपाक येवचें ना तरी उद्धव ठाकरे हातूंतल्यान साल्वार जातले, अशें दिसना. ‘तेल गेलें आनी तूपय गेलें आनी हातांत उरलां धुपाटणें’ अशीच अवस्था वेंचणूक आयोगाच्या निर्णया उपरांत उद्धव ठाकरे आनी अर्द मेल्ल्या अवस्थेंतल्या तांच्या पक्षाची जाल्या. ‘शिवसेना’ हें नांव आनी ‘धनुष्य बाण’ हें पक्षाचें वेंचणूक चिन्न एकनाथ शिंदे गटाक दिवपाचो वेंचणूक आयोगाचो निर्णय उद्धव ठाकरे खातीर, ताणी ताचेर जो थयथयाट केलो तो पळयल्यार आतां सगळें कितें सोपिल्लें आसा अशेंच सांगपी आसा. सर्वोच्च न्यायालयांत चालू आशिल्लो वाद अजून बरोच तेंप चलचो आनी ताचेर निवाडो जाय मेरेन वेंचणूक आयोगा कडल्यान शिवसेनेचें नांव आनी वेंचणूक चिन्हाचेर निकाल दिवचो न्हय हे खातीर जे जे कायदेशीर वा हेर मार्ग स्विकारप शक्य आसा तें सगळें आपणावून लेगीत व्यर्थ थारले उपरांत उद्धव ठाकरे हांची संतुळा इबाटली नाशिल्ली जाल्यार तें अजाप थारपाचें. वेंचणूक आयोगान निकाल दिल्या उपरांत उद्धव ठाकरे हांची जाल्लो जळफळाट समजपा सारको आशिल्लो. मात राष्ट्रवादी काँग्रेसाचे अजीत पवार आनी काँग्रेसाचे नाना पटोले ह्या फुडाऱ्यांनी ह्या निकालाचेर ज्यो प्रतिक्रिया दिल्यात त्यो पळयल्यार ठाकरे हांचे तुळेंत ताकांच ह्या निर्णयाचें चड वायट दिसलां, असो निष्कर्श काडपाक जाता.
वेंचणूक आयोगान दिल्ल्या इतिहासीक निवाड्यान लोकशायेंत निमणे भोवमतूच निर्णायक आसता हेंच दाखोवन दिलां. उद्धव ठाकरे आनी कंपनीक अर्थातूच हो निर्णय मान्य आसप अपेक्षीत नाशिल्लें, कारण भोवमत तांचे खातीर बरीच पयसुल्ली गजाल आशिल्ली. सत्तेच्या कदेला खातीर बाळासाहेब ठाकरे हांचो पक्ष आनी वेंचणूक चिन्न काँग्रेस तशेंच राष्ट्रवादी काँग्रेशी कडेन घाण दवरले उपरांत फाटल्या वर्स भरयांत उद्धव ठाकरे हांच्या वाट्याक जो मनस्ताप आयलो, तातूंत वेंचणूक आयोगाच्या निर्णयान चडूच भर पडल्या. हातांतल्यान सगळेंच सुटलां हाचो साक्षात्कार जाल्ल्यान तांणी आतां वेंचणूक आयोगा सारक्या स्वायत्त आनी सर्वोच्च अशा घटनात्मक यंत्रणेकेक दोश दितना गाळयो सोंवपाचेंच तितलें बाकी दवरलां, अशें दिसता. ‘लोकशाहीच सोंपल्या’ असो उजो फाफडून तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लाल किल्ल्या वयल्यान आतां देशांत बेबंदशाय लागू केल्ल्याचें घोशीत करचें, असो सल्लो त्याच नेटांत दितना आपूण कितें उलयतां हेंच ते विसरल्यात. प्रधानमंत्र्यांचे गुलाम कोण- कोण आसात हाचो जावंयसोद तांणी लायला. पूण तांचेर आज जें संकश्ट आयलां ताका नेमको जापसालदार कोण, हाचो थोडो विचार केल्लो जाल्यार ताची जाप तांकां मेळपाची. वेंचणूक आयोगान प्रतिकूल निवाडो दिल्ल्यान तांचेर कित्या कितेंय उलोवपी उद्धव ठाकरे फाल्यां सर्वोच्च न्यायालयाचो निकाल तांचे आड गेल्यार ओगी रावतले आनी सर्वोच्च न्याय संस्थेक तेच माळेंतले मणी थारावन वायट उतरांचो शिंवर करचे नात अशें आयज तरी निश्चीतच सांगपाक येवचें ना. ताका लागून महाराष्ट्रांतल्या ह्या म्हानाट्याच्या उत्तरार्धांत कितें घडटा हाचेर सगळ्यांचें लक्ष आसतलें.
सत्ते खातीर कितेंय करतना उद्धव ठाकरे हांणी तीनेक वर्सा पयलीं जो मार्ग आपणायल्लो तो शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हांणी घालून दिल्लो नाशिल्लो हाचें भान जरी आयलें जाल्यार उद्धव ठाकरे खातीर ती खूब व्हडली उपलब्दी थारपाक शकता. पूण आयज ते सगळें वगडावन बसल्यात. ना म्हणपाक संजय राऊत फाटल्या तीन- चार म्हयन्यांत कांय वेगळें उलयले अशें केन्नाच दिसलें ना. आपल्या पक्षाचो खोका कसो जालो हाचो आनी तो कित्याक जालो हे पयलीं आदित्य ठाकरे आनी संजय राऊत हांणी सांगपाक जाय आशिल्लें. मात मुदलांततें तें तांका जमपा सारकें ना. असंगा कडेन संग केल्ल्यान हें सगळें म्हाभारत घडलां हे जाहीरपणान मानून घेवंन मात्शें मारतें घेतिल्लें जाल्यार ही नाचक्की वाट्याक येनाशिल्ली. राज ठाकरे हांणी सामकें मर्मार बोट दवरतना बाळासाहेबान एका भाशणांत जे विचार उक्तायल्ले ते महाराष्ट्राक परत सांगल्यात. ‘पयशे येतात, पयशे वतात, मात एक फावट नांव गेलें म्हणटगीर तें परत केन्नाच येना. काळ्या बाजारांत लेगीत तें मेळना. ताका लागून नांवाक जपात, नांव व्हडलें करात,’ अशें बाळासाहेब सांगताले. उद्धव ठाकरे हांकां मुख्यमंत्री जावपाची सामकी ताकतीक जाल्ली. संजय राऊत आनी शरद पवार हांणी मेळून लायिल्ल्या पांजऱ्यांत ते सांपडले आनी नांवाचो पालो करून वडयलो. आतां बाळासाहेबाचो वारसो खंयच्या तोंडान सांगता होच तांकां दरेकल्याचो प्रश्न आसा.
बाळासाहेबाची बाकी आशिल्ली शिवसेना ‘मशाल’ घेवन परत धगधगतली आनी ‘चोरयेक’ गेल्लो धनुष्य बाण परत मेळोवपाच्यो कितल्योय फोकी उद्धव ठाकरे हांणी आतां मारल्यो तरी तांचे खातीर आतां तें काम सोंपें नाशिल्ल्याची जाणविकाय तांकां ना अशें न्हय, मात उसने अवसान हाडून बाकी उरिल्ले शिवसेनेक मात्शें बळगें दिवपाचें हाचे बगर आतां तांच्या हातांत कांयच उरिल्लें ना. मुख्यमंत्रीपदाच्या मोहान स्विकारिल्लें तें कदेल आनी त्या कदेलाचो आपल्याक मोह ना हें दाखोवपाक तांणी कसलोच विचार करनास्तना दिल्लो राजिनामो ह्यो उद्धव ठाकरे हांच्या सगल्यांत व्हडल्यो चुको आशिल्ल्यो. महाराष्ट्रांतलो आतां मेरेनचो सगळ्यांत अपरिपक्व राजकारणी म्हणून ताची नोंद इतिहासांत उरतली. विधानसभेक सामकार वचपा पयलीं दिल्लो मुख्यमंत्रीपदाचो राजिनामोच उद्धव ठाकरे आनी तांच्या इश्टां खातीर आतां बूमरँग थारपाची शक्यताय निर्माण जाल्या. सर्वोच्च न्यायालयांत अशे परिस्थितींत ठाकरे गटाक अनुकूल असो निकाल मेळ्ळो तरीय वेंचणूक आयोगान दिल्ल्या इतिहासीक निवाड्यान तांकां खूब खूब फाटीं धुकल्ल्यात. ह्या निर्णया आड सर्वोच्च न्यायालयांत दाद मागपाचो पवित्रो तांणी घेतला तरी आयोगाचो तो अधिकार आशिल्ल्याचें पयलींच स्पश्ट करून सर्वोच्च न्यायालयान तातूंत हस्तक्षेप करपाक मेळचो ना, हाचे संकेत दिल्यात. शिवसेनेंतल्यान फुटून गेल्ल्या एकनाथ शिंदे आनी तांच्या मावळ्यांनी आपलोच पक्ष खरी शिवसेना आशिल्ल्याचें सांगून घाल्ल्या दमदार पावलांक येस मेळत गेलें आनी उद्धवूच न्हय जाल्यार शरद पवार हांच्या सारक्यांक लेगीत हे आघाडेर करपाक येवपा सारकें काय उरलें ना हाची जाणविकाय जाल्ल्याचें स्पश्ट दिसता. आयज ना फाल्यां जनतेच्या न्यायालयांत वचूच ताचे आड दाद मागप इतलोच पर्याय सध्या तांच्या सामकार उरला.

वामन प्रभू
98231 96359