‘मरिना’चो 13 पंचायतींक धपको?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रकल्प रद्द करपा खातीर कायदेशीर उपायांची पारखणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी : नियोजीत मरिना प्रकल्पाचो फक्त नावशी गावाक न्हय जाल्यार ताळगांव, कुडका, मेरशी, गोवा वेल्हा, भाटी, कुठ्ठाळी, आरोशी अश्या 13 पंचायतींक धपको बसतलो. प्रकल्पाच्या अहवाला वयल्यान ही गजाल स्पश्ट जाता. प्रकल्पाक लागून घरांचेर लेगीत संकश्ट येतलें, अशें गोंयकार अगेन्स्ट मरिना प्रकल्पाचे समन्वयक अॅड. सुरेश पालकार हांणी सांगलें. प्रकल्प रद्द करपा खातीर कायदेशीर उपायांची पारखणी सुरू आसा, अशें प्रा. रामराव वाघ हांणी सांगलें.

मरिना प्रकल्पाक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या पर्यावरणीय दाखल्याची गरज ना, अशें निरिक्षण केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयाचे समितीन नोंद केल्ल्यान गंयांत खवदळ निर्माण जाल्या. काँग्रेस तशेंच आम आदमी पक्षान प्रकल्पाक विरोध केला. आयतारा प्रकल्पाचे सुवातेर थळाव्या लोकांची सभा जाली. अॅड. सुरेश पालकार, प्रा. रामराव वाघ सभेक हाजीर आशिल्ले.

नियोजीत मरिना प्रकल्प हो फक्त नावशी पुरतो मर्यादीत ना. नावशी सावन 13 किमि मेरेन ताची व्याप्ती आसतली. आपणे अहवाल पळोवन अभ्यास केला. गोंयांतल्या 13 पंचायतींक प्रकल्पाचो धपको बसतलो. पर्यटनाक लागून इमारती बांदच्यो पडटल्यो. हाका लागून घरांचेर संकश्ट येवपाची भिरांत आसा. हाका लागून नावशीच्याच लोकांनी न्हय जाल्यार ताळगांव, सांताक्रुजच्या लोकांनी लेगीत आंदोलनांत देंवपाची गरज आसा. ह्या प्रकल्पाच्या विरोधांत केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांची आदीं भेट घेतिल्ली. तांणी लेगीत प्रकल्पाक विरोध करपाचें आस्वासन दिल्लें, अशें सुरेश पालकार हांणी सांगलें.

प्रकल्पाचेर मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा करची : प्रा. रामराव वाघ

प्रकल्प रद्द करपा खातीर कायदेशीर उपायांची पारखणी सुरू आसा. ह्या प्रकल्पा आड 2019 त खर आंदोलन जाल्लें. आंदोलनाक लागून प्रकल्प स्थगीत दवरिल्लो. आतां प्रकल्पाक केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयान पाचवो बावटो दाखयला. प्रकल्पाक मान्यताय दिवप आतां राज्य सरकाराचेर निंबून आसा. हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी प्रकल्पाविशीं गांवच्या लोकां कडेन चर्चा करची. चर्चा करपाक आमची तयारी आसा. तशेंच एमपीए खरगवाल कन्स्ट्रक्शना वतीन हो प्रकल्प उबारपाक सोदतात. एमपीए वा खरगवाल कन्स्ट्रक्शन हांचे कडेन लेगीत चर्चा करपाची तयारी आसा. हो प्रकल्प कितें आसतलो आनी लोकांक कसो लाव जातलो, हें प्रकल्प फुडें व्हरपी लोकांनी सांगपाची गरज आसा, अशें प्रा. रामराव वाघ हांणी सांगलें.

नावशी वाठारांत नुस्तेमारां खातीर आदींच जमीन उणी आसा. हो प्रकल्प जालो जाल्यार नुस्तेमारांक बोटी नांगरपाक जमीन आसची ना, अशें प्रा. वाघ हांणी सांगलें.

प्रकल्प फुडें व्हरपाक महाराष्ट्र सरकाराचो हात: अॅड. पालकार

महाराष्ट्रांत शिवसेनेचो गट फुटून ताणें भाजपा सयत सरकार स्थापन केलां. ह्या सरकारांतल्या मंत्र्याच्या चेपणाक लागून आतां हो प्रकल्प फुडें आयला, असो आरोप अॅड. सुरेश पालकार हांणी केलो.

आरजीची फाल्यां सभा

रिव्होल्युशनरी गोवन्स (आरजी) पक्षान प्रकल्पाच्या विरोधांत फाल्यां 24 ऑक्टोबराक सांजे सभा आयोजीत केल्या. आमदार विरेश बोरकार हांणी ही म्हायती दिली.