मन- शरीर नातें : मनाची भलायकी म्हत्वाची

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विचार करप, जाणविकाय जावप आनी काम करपाचे पद्दतीचेर शरीर, म्हणल्यार आमची कूड प्रतिक्रिया दिता. हाकाच ‘मन- शरीर नातें’ म्हणटात. आमी तणावांत, हुसक्यांत वा अस्वस्थ आसतात तेन्ना शरीर तेच तरेन प्रतिसाद दिता. देखीक अपघात. एकाद्रे प्रीय व्यक्तीक मरण आयलें वा कसलीय अप्रीय घडणूक कानार पडली वा एकाद्री विशेश तणावाची घडणूक घडली जाल्यार आमचो रक्तदाब वाडूंक शकता. आमकां अल्सर जावंक शकता.
दुसरे वटेन, आमी एकाद्र्याक मजत करतात तेन्ना आनंद मेळटा. चिंता आनी निरशेणी उणी जाता. शरिरांतल्यो वेदना उण्यो जातात. तीव्र वेदना वेवस्थापीत करप सोपें जाता. आमच्या मनाचो वा विचारांचो थेट परिणाम शरिराचेर जाता हें स्पश्ट आसा. अशे परिस्थितींत स्वताक शारिरीक नदरेन पुरायपणान निरोगी दवरपाचें आसत तर सगल्यांत पयलीं मनाची भलायकी सारकी दवरात. मन निरोगी दवरपा खातीर हे 6 मार्ग प्रभावी थारूंक शकतात.
ह्या स उपायांनी मन निरोगी दवरात

 1. स्वताक सुसेग दियात : दीसपट्टीं कामां वेवस्थीत करपाक मजत जातली.
  टेक्सास विद्यापीठांतले सहयोगी प्राध्यापक क्रिस्टीन नेफ हांच्या म्हणण्या प्रमाण कितलेशेच फावटी घाळपणां, बरी आवय वा बापूय वा जिणे सांगाती नासप ह्या सारक्या अपेशां खातीर स्वताक दोश दितात आसत तर सुसेग घेयात आनी स्वताक विचारात : म्हाका कितें जाय? जाका लागून स्वताक वेवस्थापीत जावपाक मजत जातली.
 2. हेरांक मजत करात : हें फिलगूड रसायनां सोडटा
  सेवा करतना, दान दितना आनी योग्य सल्लो दितना आमचो मेंदू बरीं रसायनां सोडटा, ताका लागून आनंद वाडटा, रक्तदाब उणो जावपाक मजत जाता. पेनसिल्व्हेनिया विद्यापीठाच्या व्हार्टन स्कूलांतल्या संस्थात्मक मानसशास्त्रज्ञ अॅडम ग्रॅट हांच्या मतान, चिंता पयस करपा खातीर स्वयंसेवा हें सगल्यांत बरें वखद आसा अशें ‘द काॅन्व्हर्सेशना’च्या संशोधनांतल्यान अशें दिसून आयलां.
 3. भावनांचें लेबलिंग : नकारात्मक विचारांचें वेवस्थापन सोपें जातलें
  आमी नकारात्मक विचारां कडेन लक्ष दितात तेन्ना तांचें वेवस्थापन अदीक बरे तरेन करूंक शकतात. देखीक आमी भावनांक कांय नांवां दवरतात वा लेबल लायतात तेन्ना मन शांत जाता. तणाव कमी जाता. लेबलिंग करतना बरे वा वायट शब्द टाळात. फकत तांकां फावोशींच नांवां दियात. देखीक तरतरीत, निरशेणी, दुबळे आदी.
 4. दिसांतलो सगल्यांत बरो वेळ स्वताक दियात : मोखी वेगीं पूर्ण जातल्यो
  अमेरिकेंतल्या जडसन विद्यापीठांतल्या व्यायाम आनी क्रिडा विज्ञानाचे प्राध्यापक आनी कार्यकारी प्रशिक्षक जॅक ग्रोपेल हांच्या मता प्रमाण, तुमकां दीसभर उमेदी, आनंदी दिसता आसत तेन्ना स्वताची मोख पूर्ण करपा खातीर वा स्वताची काळजी घेवपा खातीर वेळ दियात. स्वता मदीं तुमकां अभूतपूर्व बदल दिसून येतले. उद्दिश्टां वेगीं साध्य जातलीं.
 5. टेम्परल लँडमार्क करात : नव्यान सुरवात करपाक मजत जातली
  आमी कितें नवें करतात देखीक नवें वर्स, वाडदीस, नवी नोकरी, नवी शाळा आदी तांकां ‘टेम्परल लॅण्डमार्क’ म्हणटात अशें ‘हाव टू चेंज’ ह्या पुस्तकाची लेखिका प्रोफेसपर केटी मिल्कमन हांकां संशोधनांत दिसून आयलां. ह्या वेळार आमकां खूब आनंद मेळटा, उमेद मेळटा. स्वता खातीर अशे टेम्परल लॅण्डमार्क तयार करात.
 6. ध्यान करात : सप्तकाल भितरूच फायदे मेळूं येतात.
  मेयो क्लिनिकाच्या मतान ध्यान केल्ल्यान तुमकां फक्त शांतिकाय आनी सुशेगूच मेळना जाल्यार भावनीक भलायकी संतुलीत उरता. ‘इंटरनॅशनल जर्नल आॅफ वेल बिईंगां’त उजवाडायिल्ल्या संशोधना प्रमाण 8 सप्तकां सदांच फकत 13 मिणटां ध्यान केलें जाल्यार ताचे फायदे कुडीक स्पश्टपणान दिसून येतात.