मनीस जालो सुणो, पूण कसो?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

संवसारांत कितलेशेच लोक आपल्या विचित्र गजालींक लागून उजवाडांत येतात. अशीच एक विचित्र घडणूक जपानांतल्यान मुखार आयल्या, जंय एका मनशाच्या सुणो जावपाच्या आवडीन सगल्यांकूच अजापीत केल्यात. जपानांतल्या टोको नावाचो हो मनीस आतां सुणो जाला. (म्हणल्यार कितें तें मुखार वाचात.) सुणो जाल्ल्या ह्या मनशान आपले फोटो सोशल मिडियाचेर घाल्यात. सध्या हे विशीं सोशल मिडियाचेर चर्चा सुरू आसा.
ताका भुरगेपणांत सुण्याचें जिवीत जगपाचें सपन आशिल्लें. जपानांतल्या झेपेट वर्कशॉप कंपनी हे वेवसायीक एजन्सींन ताका कोली हे जातीचो सुणो केला.
त्या मनशाक सुणो जावपाची इतली आवड जाली की ताणें ताचेर 11 दशलक्ष रुपया (सुमार 20 लाख जपानी येन) खर्च केले. इतल्या पयशांनी त्या मनशान एक भेस तयार करून घेतला, जाका लागून तो सुण्या सारको दिसता. हे वेशभूशेंत ताका वळखप पसून कठीण. हो भेस
तयार करपाक सुमार 40 दीस लागले. मनीस आनी सुण्यां मदीं व्हडलो फरक आशिल्ल्यान आमकां हो पोशाख तयार करपा खातीर कश्ट करचे पडले, अशें कंपनी म्हणटा. आनी टोकोक हो पोशाख घालून सुण्या सारको दिसपाची इत्सा आशिल्ली.
जपानी मिडिया news.mynaviand त्या मनशाक विचारलें, ताणें कोली जात कित्याक वेंचली? ताका ताणें जाप दिली – कोली म्हजे आवडीचो सुणो आनी सगळ्यांत मवाळ सुणो. म्हज्या इतलो व्हडलो मनील प्राणी दिसपाक होच सुणो बरो अशें म्हाका दिसलें. लांब केंस आशिल्ल्या सुण्यांचो भेस केल्यार मनशाचो आकार लिपोवंक मेळटात, देखून हांवें कोली वेंचली.
मुलाखत दिवपी मनशान विचारलें, “तुमचे हात-पांय सारके हालतात?” टोकोन सांगलें, “कांय आडमेळीं येतात, पूण हात- पांय हालोवंक मेळटात. पूण ते चड हालयल्यार हांव सुण्या सारको दिसचो ना.” हो भेस घालून तो आशीकुशीक भोंवता. ताका पळोवपाक लोक येतात. ताचे फोटू घेतात.