मडगांव मार्केटांतल्या दुकानांचें भाडें वाडटलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पांच वांगड्यांची समिती स्थापन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांवः मडगांव मार्केटांत सुमार 500 परस चड दुकानां आसात. मार्केटांतलीं कांय दुकानां म्हयन्याक 100 ते 300 रुपया भाडें दितात. जाल्यार कांय दुकानां अजून लेगीत म्हयन्याक 10 रुपयांचें भाडें दिवन विक्री करतात. ताका लागून पांच वांगड्यांचे समितीची स्थापना केल्या. पालिका महसूल वाडी खातीर न्यू मार्केट आनी गांधी मार्केटांतल्या दुकानांच्या भाड्यांत वाड करपाचो विचार करता.

मडगांव मार्केटांतल्यान पालिका प्रशासनाक जाय तसो महसूल मेळना. मडगांव पालिकेच्या वाठारांत येवपी मडगांव न्यू मार्केटांत 289 दुकानां आसात जाल्यार गांधी मार्केटांत 252 दुकानांची नोंद आसा. कांय दुकानदार फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन म्हयन्याक 10 रुपया भाडें दितात. कांय दुकानदार 100 ते 300 रुपया, जाल्यार कांय जाण 1200 ते 3600 रुपया म्हयन्याक भाडें दितात. मडगांव पालिकेन हालींच मार्केटाच्या गळपी पांख्याची दखल घेवन थंय पत्रे घातल्यात. मार्केटांतले दुकानदार मार्केटांतल्या बारीक सारीक दुरुस्तीकामां कडेन आडनदर करतात. तशेंच फाटल्या कितल्याशाच म्हयन्यां सावन भाड्याचो दर वाडोवपाक विरोध करतात. नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांच्या म्हणण्या प्रमाण, खूबशे दुकानदार सामकेंच उणें भाडें दितात. ताका लागून पालिकेचो महसूल सामको देंवला. बेगिनूच पालिकेच्या मार्केटांतल्या दुकानांच्या भाड्यांत दर वाड करप आनी कितली करप हे खातीर पांच वांगड्यांची बसका आयोजीत करतले. उपरांत भाड्याचें दर वाडपाचो निर्णय घेतले. पालिकेन मार्केटांतल्या दुकानांचें सर्वेक्षण केलां. खूबश्या दुकानांचो परवानो नुतनीकरणाची प्रक्रिया सुरु केल्ल्याचें सांगलें. मडगांव पालिका प्रशासनान हे पयलींय मडगांवच्या न्यू मार्केट आनी गांधी मार्केटांतल्या दुकानांच्या भाड्याचो विशय हातांत घेतिल्लो. मात मार्केटाचे इमारतीची स्थिती आनी दुरुस्तीकामांक लागून विक्रेत्यांनी भाडें दर वाडीक विरोध केल्लो.