मंत्री, आमदारांचे फोन घेनात, लोकांचे घेतले ?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी काल एक विधान केलां की सत्तेंत आशिल्ल्या 20 आमदारांनी विधानसभा अधिवेशना खातीर आपले प्रस्न घाल्यात. अशे प्रस्न घालप म्हणल्यार सरकाराचो कारभार कोसळ्ळा हें सिद्ध जाता अशें ते म्हणटात.

राजकारण्यांक आपले मुखार चड लोक दिसतकच ते तांकां मोहीत करपाचो यत्न करतातूच. ‘तुमच्यो कसल्योय समस्या आसल्यार आपल्याक फोन करात’ अशें माचये वयल्यान भाशणां करतना सांगपीय राजकारणी आसात. मात तातूंतले कितले जाण लोकांचे फोन घेतात आनी समस्यांचें निवारण करतात हें सांगप कुस्तार.
‘मंत्री, आमदारांचेच फोन घेनात’ अशे तरेची बातमी गोंयच्या एका खबरांपत्रान प्रसिद्ध केल्या. हातूंत तथ्य ना अशें म्हणप समा जावचें ना, कित्याक तर आदीं विरोधकांतल्या एका आमदारान हो प्रयोग करून पळयला. विरोधकांचे फोन घेना हें एक समजूं येता (जरी तशें करचें न्हय), पूण सत्तेंत आशिल्ल्या आमदारांचोय फोन घेतलो ना जाल्यार ह्या राजकारण्यांच्या भाशणांचेर सामान्य लोक विस्वास दवरतले? समस्यांच्या निवारणाक लागून तांकां फोन करपाचें धाडस करतले?
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सोमारा आमदार आनी मंत्र्यांची बसका घेतली. ही बसका जर वेगळीवेगळी घेतल्या, जाल्यार आमदारांक मंत्र्यांचेर फोग काडपाक मेळचो ना आनी तांच्यो ज्यो समस्या आसात त्यो सुटच्यो नात. त्यो सुटल्यो नात जाल्यार तांचे कार्यकर्ते आनी मतदार तांकां लागीं रावचे नात. आपल्या आमदारा कडेन कामां जायनात म्हूण ते बोवाळ मारपाक लागतले आनी अशे तरेची ’मावथ पब्लिसीटी’ हे आदीं कितल्याशाच आमदारांक म्हारग पडल्या. आमदाराची घरकान्न जर दारांत येवपी मतदारा कडेन बरे तरेन वागली ना, जाल्यार तो आमदार वेंचणुकेंत कसो पडटा हेंवूय गोंयकारांनी पळयलां. हे खातीर लोकां कडेन बरे तरेन वागप आनी तांच्या संपर्कांत रावप हें तांचे खातीर म्हत्वाचें आसता. पूण लोकांचीं कामां करपा खातीर ते मंत्र्यांचेर निंबून आशिल्ल्यान आनी अशा उच्च पदांचेर बसपी जर तांचे फोन घेनात जाल्यार तांकां तिडक कित्याक मारची ना?
गोंयांत भाजपा कडेन 28 आमदार आसात. तशेंच मगो पक्षाचे 2 आनी हेर तीन अपक्ष उमेदवार धरून गोंयचे विधानसभेंत तांची संख्या 33 जाता. अशी गर्दी आसतकच कांय मंत्री लेगीत असुरक्षीत जातात, कित्याक तर आपल्याक काडून दुसऱ्याक मंत्रीमंडळांत घेवपाची भिरांत तांकां पांच वर्सां मेरेन उरता. पूण अशें आसुनूय कांय जाण सत्तेचो मद घेवन पावलां मारतना दिसतात. फोन घेवप ना, दुसऱ्याक किंकोत करप, थोमणे मारप हे सगले प्रकार तशातशा स्वभावाच्या व्यक्तीं मदीं पळोवंक मेळटात.
ह्या विशयांत मात, आदले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी बरी देख घालून दिल्या. पूण तांची ही देख आतांचे मंत्री आत्मसात करतना दिसनात. घडये हेच खातीर आमदार तांचेर आरोप करपाक लागल्यात. दिगंबर कामत हांकां पासियेंस खूब, तांकां कोणेंय कितलेय रातचो फोन केल्यार ते फोन घेतात. मुख्यमंत्री पदार आसतनाय तांणी आपल्या स्वभावांत मद हाडलो ना. तशेंच लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणीय मुख्यमंत्री पदार आसतनाय लोकांचे फोन घेवप पसंद केलां आनी ते खातीर तांचेर अशे आरोप जाले नात.
भाजपाचे आमदार निलेश काब्राल, मंत्री आसतनाय लोकांचे फोन घेताले आनी आतांय घेतात. तांकां एक मिस्ड कॉल पडलो जाल्यार लेगीत ते परत फोन करून वासपूस करतात. मंत्री रोहन खवंटे, निळकंठ हळर्णकार हांकां लेगीत हे परिक्षेंत कोणेंय 10 तले 10 गूण दिवचे. निलेश काब्रालाक मायज दिल्यार कोणूच हरकत घेवचो ना अशें म्हणल्यार अतिताय जावची ना.
अशें न्हय की दरेक व्यक्तीन केल्लो फोन मंत्र्यांनी त्याच वेळार घेवंक जाय, कित्याक तर ते बसकेंत आसतात, कार्यावळींनी आसतात, आपल्या अधिकाऱ्यां वांगडा आसतात… हें फोन करपी व्यक्तिनूय समजून घेवप गरजेचें. पूण केन्नाच फोन घेना आनी परत करिना असो मंत्री लोकांचो जावंकूच शकना. ते फक्त भाशणांनी लोकांक आपले वटेन ओडपाचो यत्न करतात. कांय जाण फोन काडून आपल्या पीए कडेन दितात आनी तेच लोकांचे कॉल्स सांबाळटात. जावं घेतात तरी फोन! पूण आपल्याक जर लोकां वांगडा ‘कनेक्ट’ रावंक जाय जाल्यार अशा मंत्र्यांनी परत त्या व्यक्तीक फोन करून तांचें सांगणें आयकप गरजेचें. मदाचें वारें कानांत घुसलां जाल्यार ताका भायर सरूंक वाट करून दिवप गरजेची.
आपल्या फार्म हावासाचेर ‘एकोड्या महिला’ मंडळाची बसका घेवपी राजकारणी लोकांचे फोन घेतले अशी खात्री ते स्वता दिवंक शकचे नात. कित्याक तर तांकां लोकां परस, ती बसका म्हत्वाची दिसता आनी ते बसकेची ‘मावथ पब्लिसिटी’ जाली जाल्यारय तांकां फरक पडना, कित्याकतर ते कितेंय आनी कोणाकूय ‘मॅनेज’ करपाक शकतात हाचीय तांकां खात्री आसता. अशे व्यक्ती राजकारणांत आसप हें पयलीं म्हणल्यार समाजा खातीर घातक. तांकां वेंचणुके वेळार लोकांनी ‘डिसकनेक्ट’ करप गरजेचें.
आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांच्या बऱ्या वावराची सगलेच लोक तुस्त तोखणाय करतात. तांचे कडेन एक बरें वेवस्थापन आशिल्लें आनी तांकां कोणेंय पत्रांय बरयल्यार ते ताका जाप दिताले. आपल्या कागाळेची, सुचोवणेची वा हरकतीची दखल मुख्यमंत्र्यान घेवप ही सामान्य मनशा खातीर खूब व्हड गजाल आसता. हें जाका कळटा तो राजकारणी लोकांचे नदरेन खूब ‘व्हड’ जाता. मनोहर पर्रीकार हेच खातीर घडये ‘व्हड’ जाले. पूण तांच्या ह्या बऱ्या वावराची देख सत्तेंत आशिल्ले राजकारणी घेतना दिसतात?
विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी काल एक विधान केलां की सत्तेंत आशिल्ल्या 20 आमदारांनी विधानसभा अधिवेशना खातीर आपले प्रस्न घाल्यात. अशे प्रस्न घालप म्हणल्यार सरकाराचो कारभार कोसळ्ळा हें सिद्ध जाता अशें ते म्हणटात.
सत्तेंत आशिल्ल्या आमदारांचीं जर कामां जातात, जाल्यार ते अधिवेशनांत प्रस्न कित्याक घालतात असो प्रस्न पडप सभावीक. आमदारांक तांची कुवत आनी हुशारकाय दाखोवपाची संद अधिवेशनांतल्यान मेळटा. हे खातीर आपलें काम रॅकॉर्डाचेर उरचें म्हूण सत्तेंत आशिल्ल्या आमदारांनी प्रस्न करप हें चूक न्हय. मंत्र्यांनी मात तांचो आवाज आयकलो ना वा तांचे फोन घेतले ना जाल्यार तांचे कान पिळपाचें धाडस मुख्यमंत्र्यान करपाक जाय. केलें ना जाल्यार अशा सरकारी कारभाराची धडगत आसना हें सिद्ध जाता. सगलेच मनोहर पर्रीकार, दिगंबर कामत, लक्ष्मीकांत पार्सेकार, निलेश काब्राल, निळकंठ हळर्णकार वा रोहन खवंटे जावंक शकनात. पूण शिस्तीच्या मार्गार तांकां धुकलप म्हत्वाचें आसता. हेंवूय मुखेल्याक कळप गरजेचें…

संजय बोरकार
(लेखक आयएएनएस ह्या खबरां संस्थेचे गोंयचे मुखेल प्रतिनिधी आसात)