भोमकार बायपास रस्त्याचेर ठाम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें: भोमांतले लोक बायपास रस्त्याचे मागणेचेर ठाम आसात. सरकारान लोकांच्या विरोधा कडेन आडनदर करून कामाक सुरवात करची न्हय. गांवचे लोक वेळ पडल्यार जिवाची लेगीत पर्वा करचे नात अशी शिटकावणी भोम गांवच्या लोकांनी आयतारा जाल्ले बसकेंत दिली.

आयतारा सांजवेळा जाल्ले बसकेंत ग्रामस्थांनी बायपास रस्त्याची मागणी करून फुडल्या आयतारा जावपी ग्रामसभेंत सगल्यांनी हजर रावपाचो निर्णय घेतला. तशेंच गांवांत एखादो अधिकारी गुप्तपणान सर्वेक्षण करपा खातीर आयलो जाल्यार ताच्या गळ्यांत जोत्यांचो हार घालपाची तयारी लेगीत हाजीर आशिल्ल्या बायलांनी केली. ग्रामस्थांनी फुडल्या 8 दिसांत आंदोलना खातीर निर्णय घेवपाचो विचार सुरू केला.

अदीक म्हायती दितना संजय नायक हांणी ग्रामस्थांनी आक्रमक जावपाचो निर्णय बसकेंत घेतला. फुडल्या आयतारा जावपी ग्रामसभेंत ग्रामस्थ व्हड संख्येन हाजीर रावतले. तशेंच फुडल्या आठ दिसांत आंदोलनाची दिशा थारायतले. प्रकरण इबाडल्यार ताका सरकार जापसालदार आसतलें अशें सांगलें.