भोमकार गांवांत सर्वे करपाक दिवचे नात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय। प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः भोम हांका म्हामार्ग रुंदीकरणाक विरोध करपी भोमकारांनी आतां गांवांत कसलेच तरेचो सर्वे  करपाक दिवप ना असो निर्णय घेतला. म्हामार्ग अलानमेंटा संबंदी स्पश्ट कितें तें सरकारान सांगचे उपरांत आमी कितें तें थारायतले अशें तांणी थारायलां.
म्हामार्ग रुंदीकरणाक विरोध करपा खातीर आंदोलनाची दिका थारावपा खातीर आपयल्ले बसकेंत भोमकारांनी व्हो निर्णय घेतलो. बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पयलीं आमकां रस्त्याचो आराखडो दाखोवचो. तशें केल्यार कसलोच सर्वे  आमी करपाक दिवचे नात अशें संजय नायकान सांगलें. बांदकाम मंत्री नीलेश काब्राल हाणे बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांक घेवन भोमा येवंन आमका रस्तो रुंदीकरणा विशींचो तपशील सांगपाक जाय अशेंय ताणे सांगलें. गांवांत येवून पुलीस लोकां कडेन डॉक्युमेटां विशीं विचारपाक लागल्यात. रस्तो रुंदीकरणांत पुलिसांची भूमिका कसली आसा हाचेंय स्पश्टीकरण लोकांक दिवपाक जाय अशी मागणी नायक हाणे केल्या. गांवात सर्वे करपाक कोणूय आयल्यात तांच्या गळ्यांत ज्योत्यांचो हार घातपाचें भोमांतल्या बायलांनी थारायलां.