भृंगान सांगिल्ल्यो फुलां काणयो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

13. अश्वत्था काट्यारी दाळिंब सेवन

गेटाचे वयरी फूल्ला पाकळेन ‘तरुणी वन’ मोणु बोरोनु आश्शीले । हे फुल्लं प्लास्टिकाचे फूल जाउनु आश्शीले । बहुशा रात्ति पळयील्यारी रात्रि लाइट जळ्‍तना अनीकयी चंद दिसता । “पूरो हो हो आइलो आइलो” मोणु तट्टीरायु सांघनातश्शी एक्कची पटी देवलो । गाड़ीक कोपु अयलो । तट्टी, तट्टी, तुक्का कसलो अवसेरु चडे उणे जल्यारी मेग्गेले वयरी नवे ?

घोड़ो राबलो मोणु हांवई राब्‍लो। तट्टीरायान आपण्याक समाधान कोरनु घेतले । एक उत्तर निमगूनु देव्‍ल्यारि गांटि वत्तवे?  गाडीच्यान कोपारी निम्‍गीले । एलला तुम्मींची लड़ाई केल्लेरी कश्शी ? भ्रंगान मध्ये तौण्ड घालना नातल्यारी मारा मारी ।

तेद्‍दे भीतरी  तरुणी वनाचे स्वागत कुटीरातुल्यान अइले द्वारपालकान हास्सूनु आत्मीय स्वागत केल्ले। “येय्याची विश्रांति करेची । हे विश्रांति काट्टे फलाहाराचे काट्‍टे” मोणु अश्वत्था काट्‍टे लाग्गी आप्पोनुवेल्ले । पुरायी जनं बसलें। माग्गीरी दाळिंब खाइयाची मोणु प्लेट मुखारी धरले । “भूखची ना” कोकिन पळइले ।

दाळिंबाचे जूस दिवचेवे ? दूध घाल्लेले मिल्कशेक आस्स । द्वारपालकान सांगले। नाक्का दाळिंबची समंची चाब्बुनु खाउयाँ मोणु भ्रंगान प्लेटान्तु अश्शीले बीएक मुष्ठी पूर्ति खाउनु कोकिलाले तौडकयी घाल्लें।

दाळिंब खाल्यारी पित्त शमन जात्ता मोणु मेग्गेले आम्मा दिसानदिसु दाळिंब शेके कालान्तु खावयिताश्शीलि । ‘उत्कडेक दांणिम चांग’ भ्रंगान सांगले । दाळिंबाचे साल सुक्कोनु ताक्काक घालनु जव्वो, मोवाचे वोट्टु सेरसूनु दिल्यारी उत्कडे राबचेक लायक । दाळिंबा झड्डाचे तीरी ताक्का वोट्टु कोरनु झोरोनु दिल्यारी लायक । गाडीन दृढ जाउनु सांगले । पुरायी जन विश्रांति काट्टेरि घाल्लेले रत्नकाम्बळीचे वयरी पायु दोवोरूनु बस्‍लेंची । तट्टी, अय्यो सुस्तु मोणु पळ्ळो । भ्रंगाक पाप दिसले । वत्ताक आइलेचीनवे ? सुधारसूनु आराम कोर्‌नु वच्चाची मोणु द्वारपालकान उपचाराचे उत्तर सांगले । घौडेतुल्यान ‘हाईजम्प’ केल्यारी माग्गीरी कस्सले जात्ता मोणु गाड़ीचो कुरकुरेतची आश्शीलो । अश्वत्ताचे पान्नं वारेक हाल्तची अश्शीले । स्वल्प पान्नं काटयाचे वयरी पळ्ळेले । भ्रंगु भारी खिलाड़ी। पान्नांचे काटु कोरनो कोकिलाले कान्नांक हळु हळु कोरनु कीटलो करतची आश्शीलो। “भ्रंगा माक्का दाळिंब भारी यिष्ट”

कोकिन भूख ना मळेळेलें भ्रंगान कोकिक केदकीलें / “दाळिंबा सोड़वानु हे रुप्पेचे प्लेटान्तु धरलेले पळयील्यारी आशा जात्ता।” दोग्ग  द्वारपालकान घोड़ेक सावळेंतु राब्बाइल्ले । “पाप प्राणिकंयी चड वतांतु चढ़ सीयांतु कष्ट जात्ता” मोणु सांगले दाळिंबाक संस्कृतान्तु कसले सांगताची कोकीन निमगीले । ‘दाडिम’ भ्रंगान सांगले दाडिमाष्टक चूर्ण,  दाडिमघृतान्तु हे दाळिंब अस्स् नवें ? तट्टीरायान सांगले । हे वकदं समंचि  करनानातल्यारी? ओपास कोकिलान निमगीले। “रोगु गुण जाइनां तितलेची।” गाडीन सांगलें ।

(लेख द. कॅनरा कोंकणी शैलींत आसा.)

लेखनीक : आकांक्षा यादव, छत्तीसगढ

– डॉ. पूर्णिमा भट्‍. के.